PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Overnatting på hotell

  Diett innland

  • D7150 Diettkostnad, opplysningspliktig
  • LønnKun opplysningsplikt
  Satser
  Statens satser - Kostgodtgjørelse innland med overnatting
  2019 22.06.18-31.12.18 01.01.17-21.06.18
  Udokumentert godtgjørelse (kost) Kostgodtgjørelse Måltidstrekk* Kostgodtgjørelse Måltidstrekk* Kostgodtgjørelse Måltidstrekk*
  Reise med overnatting over 12 timer (døgndiett) kr 780 Frokost: kr 156
  Lunsj: kr 234
  Middag: kr 390
  kr 754 Frokost: kr 150,80
  Lunsj: kr 226,20
  Middag: kr 377

  kr 733 Frokost: kr 146,60
  Lunsj: kr 219,90
  Middag: kr 366,50
  Reiser som varer ut over hele døgn

  f.o.m. 6 t.o.m. 12 timer kr 307 kr 297 -----------
  over 12 timer (uten overnatting) kr 570 kr 552
  Utgifter til overnatting (losji) Utgifter Utgifter
  Nattillegg udokumenterte kr 435 kr 430
  Overnatting på hotell og lignende (dokumenterte) Dekkes etter regning kr 1 800**

  * Det skal foretas måltidstrekk dersom arbeidstakeren får dekket ett eller flere måltider. Den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag. Måltidsrekkene beregnes ut i fra døgnsatsen.

  ** Gjelder bare for ansatte i staten. For ansatte i private bedrifter er det ikke et øvre tak på dekning av dokumenterte utgifter til overnatting på hotell.

  Gjelder kun for tjenestereise de første 28 døgn.

  Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse innland

  T.o.m. 21. juni 2018

  Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring 1. januar - 21. juni 2018 2017 Måltidstrekk*
  Helt døgn og påbegynt døgn fra og med 6 timer
  For arbeidstakere som bor på hybel / brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) Yrkesopphold kr 88 kr 205 Frokost: 20 %
  Lunsj: 30 %
  Middag: 50 %
  Pendleropphold kr 0
  For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel / brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 159 kr 315
  For arbeidstakere som bor på hotell (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 569 kr 733 (Statens satser)
  For arbeidstaker som bor på hotell med inkl frokost (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) reduseres hotellsats med 20 %. kr 455 kr 586 (Statens satser)

  F.o.m. 22. juni 2018

  Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring F.o.m. 22. juni 2018 Måltidstrekk*
  Helt døgn Påbegynt døgn
  6-12 timer Over 12 timer
  For arbeidstakere som bor på hybel / brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) Yrkesopphold kr 88 kr 297 kr 552 Frokost: 20 %
  Lunsj: 30 %
  Middag: 50 %
  Pendleropphold kr 0 kr 0 kr 0
  For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel / brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 159 kr 297 kr 552
  For arbeidstakere som bor på hotell (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 569 kr 297 kr 552
  For arbeidstaker som bor på hotell med inkl frokost (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) reduseres hotellsats med 20 %. kr 455 kr 297 kr 552

  Legg merke til at det i 2018 vil være avgjørende om det er et yrkesopphold eller et pendleropphold for at det kan utbetales trekkfri kostgodtgjørelse på reiser med overnatting privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter. Se tabell over.

  * Det skal foretas måltidstrekk dersom arbeidstakeren får dekket ett eller flere måltider. Den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone). Måltidsrekkene beregnes ut i fra døgnsatsen for de ulike overnattingsstedene.

  For reiser uten overnatting vil satser etter gjeldende Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost, anses trekkfrie. Se Statens satser - Kostgodtgjørelse innland uten overnatting.

  Reglene for diett innland med overnatting på hotell blir behandlet i temaet.

  Satser

  Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på hotell
  Statens satser - Kostgodtgjørelse innland m/overnatting

  I 2019 er Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse de samme for reiser i innland og utland.

  Lønn

  Reglene for diett innland med overnatting på hotell blir behandlet i temaet.

  Forskuddstrekk

  Historikk

  Forhandlingene av statens reiseregulativ ble ikke ferdige før nyttår 2017. Det ble derfor besluttet å videreføre særavtalene som gjaldt for 2017 i 2018 inntil det ble enighet om nye avtaler. Partene kom til enighet sommeren 2018, og de nye reiseavtalene gjelder fra og med 22. juni 2018 tom. 31.12.19. De nye avtalene førte med seg nye regler og satser for bl.a. kostgodtgjørelse utbetalt etter statens reiseregulativ. De gamle reglene og satsene gjelder tom. 21. juni 2018.

  Statens reiseregulativ for innenlandsreiser i 2018 og 2019:

  I inntektsåret 2018 er det et krav at kostgodtgjørelse ved overnatting på hotell må være utbetalt i samsvar med bestemmelser i statens reiseregulativ (særavtale) eller tariffavtale dersom utbetalingen skal være fritatt for forskuddstrekk, jf. sktbf. § 5-6-12 (1) bokstav a første strekpunkt. Dette punktet er fjernet med virkning fom. inntektsåret 2019.

  Overnatting

  Med overnatting menes at man har arbeidsfri og har mulighet for hvile.

  I reiseregulativet er følgende presisert:

  • Det er den reelle overnattingen som skal vurderes.
  • Overnatting skjer utenfor egen bopel (dvs. utenfor eget hjem, herunder egen hybel eller hytte).
  • Det er i utgangspunktet ikke overnatting, dersom man kommer tilbake til sitt eget hjem fra reisen i løpet av natten.

  Beregning av fraværsdøgn

  Fraværsdøgn

  Ett fraværsdøgn er en periode på 24 timer. Reisen kan enten starte hjemmefra, hvis den ansatte drar direkte ut på oppdrag fra hjemmet, eller på arbeidsstedet hvis den ansatte er på jobb når reisen starter.

  Påbegynt døgn

  Når en reise går inn i et nytt døgn som varer kortere enn 24 timer, regnes dette som et påbegynt døgn. Beregning av diett for påbegynt døgn behandles ulikt etter de gamle og nye reglene.

  Fram til og med 21. juni 2018:
  Like regler for beregning av fraværsdøgn når kostgodtgjørelse dekkes etter Skattedirektoratets forskuddssatser og statens satser.

  Etter et fullt fraværsdøgn regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. Dvs. at en reise som varer i 30 timer anses som en yrkesreise i 2 døgn og er berettiget til kostgodtgjørelse tilsvarende en reise som f.eks. varer i 53 timer.

  Påbegynt døgn som varer kortere enn 6 timer vil ikke være berettiget diett for det påbegynte døgnet.

  Fom. 22. juni tom. 31. desember 2018:
  Like regler for beregning av fraværsdøgn når kostgodtgjørelse dekkes etter Skattedirektoratets forskuddssatser og statens satser.

  Påbegynt døgn etter et fullt fraværsdøgn regnes som en dagsreise. Dvs. at en reise som varer i 30 timer anses som en yrkesreise med ett døgn pluss en dagsreise i 6 timer og er berettiget til kostgodtgjørelse med døgnsats for fullt fraværsdøgn og dagsats for dagsreise fra 6 til 12 timer. For kostgodtgjørelse etter Skattedirektoratets forskuddssatser er døgnsatsen avhenger av overnattingssted, mens for kostgodtgjørelsen etter statens satser er døgnsatsen uavhengig av overnattingssted.

  Det er ulike diettsatser for et påbegynte døgn som varer fom. 6 timer og tom. 12 timer og et påbegynt døgn som varer over 12 timer (uten overnatting).

  Påbegynt døgn som varer kortere enn 6 timer vil ikke være berettiget diett for det påbegynte døgnet.

  Inntektsåret 2019

  • Beregning av fraværsdøgn når kostgodtgjørelse dekkes etter Skattedirektoratets forskuddssatser:
   (dette er de samme reglene som gjaldt fram tom. 21. juni 2018)
   Etter et fullt fraværsdøgn regnes 6 timer eller mer inn i nytt døgn uten overnatting som et helt nytt døgn og godtgjøres etter døgndiettsats for type overnattingssted for siste overnatting. En reise som varer i 30 timer vil altså anses som en yrkesreise i 2 døgn og vil være berettiget til kostgodtgjørelse tilsvarende en reise som f.eks. varer i 53 timer.
   Påbegynt døgn som varer kortere enn 6 timer vil ikke være berettiget diett for det påbegynte døgnet.
  • Beregning av fraværsdøgn når kostgodtgjørelse dekkes etter statens satser:
   (dette er de samme reglene som gjaldt fom. 22. juni 2018)
   Påbegynt døgn etter et fullt fraværsdøgn regnes som en dagsreise. Dvs. at en reise som varer i 30 timer anses som en yrkesreise med ett døgn pluss en dagsreise i 6 timer og er berettiget til kostgodtgjørelse med døgnsats for fullt fraværsdøgn og dagsats for dagsreise fra 6 til 12 timer. Døgnsatsen uavhengig av overnattingssted.
   Det er ulike dagdiettsatser for et påbegynte døgn som varer fom. 6 timer og tom. 12 timer og et påbegynt døgn som varer over 12 timer (uten overnatting).
   Påbegynt døgn som varer kortere enn 6 timer vil ikke være berettiget diett for det påbegynte døgnet.

  For de ulike diettsatsene på innenlandsreiser med overnatting på hotell, se Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse og statens satser.

  Måltidstrekk

  Det skal foretas måltidstrekk dersom arbeidstakeren får dekket ett eller flere måltider. Det skal ikke foretas trekk for måltider som ikke er frokost, lunsj eller middag. Måltidsfradrag skal kun trekkes fra når måltidet er fullverdig. Det vil si at man kan spise seg normalt mett.

  Måltidstrekk i kostgodtgjørelsen skal foretas selv om det ikke er dokumentert skriftlig at det er dekket måltider. Arbeidstaker skal skrive reiseregning etter de faktiske forhold. Er det på annen måte kjent for arbeidsgiveren at arbeidstakeren ikke har hatt utgifter til enkelte måltider skal det foretas reduksjon av godtgjørelsen dersom den skal utbetales trekkfritt. Dersom det finnes program for oppholdet, skal dette vedlegges reiseregningen.

  Dersom det finnes program for oppholdet, skal dette vedlegges reiseregningen.

  Fram til og med 21. juni 2018:

  Måltidstrekkene beregnes med 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av døgnsatsen.

  Fra og med 22. juni 2018:

  Måltidstrekkene beregnes med 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av døgnsatsen som tidligere, og ikke av eventuell dagsats for det påfølgende døgnet.

  I kommentarene til Særavtale for reiser innenlands (22.06.18 - 31.12.19) som ble offentliggjort 22. oktober 2018, kom det en ny regel som sier at måltidstrekket ikke kan overstige kostsatsen for den aktuelle dagen. Dvs. at hver enkelt dag må vurderes for seg, og at man derfor ikke kan gå i minus en dag for å avregne mot andre dager på samme reise. Skattereglene har ikke en tilsvarende bestemmelse for trekkfri kostgodtgjørelse, slik at her ses hele reisen under ett og eventuell negativ godtgjørelse en dag avregnes mot kostgodtgjørelse for de andre dagene på reisen.

  For overnatting på hotell i Norge, se Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse og statens satser.

  Inntektsåret 2019:

  • Beregning av måltidstrekk når kostgodtgjørelse dekkes etter Skattedirektoratets forskuddssatser:
   Måltidstrekkene beregnes med 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av døgndiettsatsen for type overnattingssted på reiser med overnatting (lik reglene for måltidstrekk tom. 21. juni 2018). Måltidstrekk og overskuddsberegning skal foretas per døgn.

   Har reisen ikke vart så lenge at arbeidstaker får kostgodtgjørelse for det påbegynte døgnet (under 6 timer), er det ikke noe å foreta måltidstrekk i. Arbeidsgiver kan da dekke måltider i det påbegynte døgnet direkte eller refundere legitimerte kostnader. Dette er en konsekvens av at overskudd og måltidstrekk skal beregnes per døgn, og gjelder uansett om man overnatter på hotell, pensjonat eller hybel/brakk/privat. Men, dette gjelder ikke i de tilfeller arbeidstaker overnatter på hotell hvor frokost er inkludert. Da skal det alltid foretas trekk for frokost, selv om arbeidstaker velger å spise frokosten senere (typisk i det påbegynte døgnet).

  • Beregning av måltidstrekk når kostgodtgjørelse dekkes etter statens satser:
   Måltidstrekkene beregnes med 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av døgnsatsen som tidligere, og ikke av eventuell dagsats for det påfølgende døgnet.
   Måltidstrekk og overskuddsberegning skal foretas per døgn.

  Trekkfri kostgodtgjørelse

  Kostgodtgjørelse etter Skattedirektoratets trekkfrie satser

  Utbetaling av kostgodtgjørelse på tjenestereiser med overnatting på hotell er fritatt for forskuddstrekk når kostgodtgjørelsen (alle vilkår må være oppfylt):

  Se skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (1) bokstav a.

  Det er en forutsetning at den ansatte har dekket de reelle kostnadene selv, uten subsidiering av arbeidsgiver eller hans oppdragsgiver. Den ansatte må også kunne sannsynliggjøre å ha bodd på hotell for at godtgjørelse etter hotellsats ikke skal anses å gi overskudd. Dersom den ansatte ikke kan sannsynliggjøre å ha bodd på hotell på yrkesreise/yrkesopphold, vil den delen av godtgjørelsen som overstiger den laveste diettsatsen, som er satsen for overnatting på hybel/brakke med kokemuligheter og privat, være skattepliktig med mindre det kan dokumenteres høyere kostnader.

  For å få kostgodtgjørelsen trekkfri når det overnattes på et sted som ikke er benevnt som hotell, må skattyteren ha mulighet for å få servert alle hovedmåltider (frokost, lunsj og middag) i overnattingsstedets spisesal/restaurant og maten må holde hotell-/restaurantstandard både når det gjelder kvalitet og pris.

  Ved overnatting på hurtigrute og ferger (f.eks. danskebåt, Kielferge) skal hotellsatsen for oppdragsstedet benyttes. Er oppdragsstedet selve båten/fergen skal den norske hotellsatsen legges til grunn (ved avreise fra Norge). Overnatter man på andre transportmidler som tog/buss/bil/båt/fly e.l. anses kostgodtgjørelse etter hotellsatsen ikke å gi overskudd, men da er forutsetningen at skattyteren også overnatter på hotell på reisen.

  Ved overnatting kun på tog, buss, bil, båt for øvrig, fly eller lignende brukes pensjonatsatsen. For overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat i Norge, se Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat.

  Eksempler
  Kost, overnattet på hotell innland, måltidstrekk - før 22. juni 2018

  Revisor Eng var i mars 2018, fra 21.03 kl 7.00 til 22.03 kl 14.00, på reise i Bergen. Eng overnattet på hotell og dekket alle utgifter i forbindelse med reisen selv. Arbeidsgiveren utbetaler kostgodtgjørelse etter Skattedirektoratets forskuddssatser. Ved hjemkomst leverer Eng reiseregning som oppfyller legitimasjonskravene, og hun leverer hotellregning som viser at overnattingen kostet kr 2 000 (inklusive en frokost på kr 200). Arbeidsgiveren refunderer hele regningen. Eng har krav på følgende:

  Kostgodtgjørelse overnatting hotell inkl. frokost 1 døgn kr 455
  + Kostgodtgjørelse overnatting hotell 1 døgn kr 569
  = Sum trekkfri kostgodtgjørelse kr 1 024
  • Eng er borte i 1 døgn og 7 timer og får kostgodtgjørelse for 2 døgn.
  • Hun har bodd på hotell.
  • En frokost er inkludert i prisen på overnattingen og da arbeidsgiveren dekker/refunderer hele regningen må satsen for overnatting på hotell inkl. frokost på kr 455 benyttes på det ene døgnet
  • Ettersom det er brukt trekkfrie satser og legitimasjonskrav er oppfylt, kan denne godtgjørelsen utbetales uten at det foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift. Godtgjørelsen skal innrapporteres på a-meldingen.

  Refusjonen av de dokumenterte utgiftene til overnatting skal ikke innrapporteres på a-meldingen.

  Kost, overnattet på hotell innland, måltidstrekk - fom. 22. juni 2018

  Revisor Eng var i august 2018, fra 13.08 kl 7.00 til 14.08 kl 14.00, på reise i Bergen. Eng overnattet på hotell og dekket alle utgifter i forbindelse med reisen selv. Arbeidsgiveren utbetaler kostgodtgjørelse etter Skattedirektoratets forskuddssatser. Ved hjemkomst leverer Eng reiseregning som oppfyller legitimasjonskravene, og hun leverer hotellregning som viser at overnattingen kostet kr 2 000 (inklusive en frokost på kr 200). Arbeidsgiveren refunderer hele regningen. Eng har krav på følgende:

  Kostgodtgjørelse overnatting hotell inkl. frokost 1 døgn kr 455
  + Kostgodtgjørelse dagsats 1 påbegynt døgn på 7 timer kr 297
  = Sum trekkfri kostgodtgjørelse kr 752
  • Eng er borte i 1 døgn og 7 timer og får kostgodtgjørelse for 1 døgn og 7 timer.
  • Hun har bodd på hotell.
  • En frokost er inkludert i prisen på overnattingen og da arbeidsgiveren dekker/refunderer hele regningen benyttes satsen for overnatting på hotell inkl. frokost på kr 455 på det ene døgnet.
  • For det påbegynte døgnet som er uten overnatting, skal dagsatsen for 6 til 12 timer benyttes, kr 297.
  • Ettersom det er brukt trekkfrie satser og legitimasjonskrav er oppfylt, kan denne godtgjørelsen utbetales uten at det foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift. Godtgjørelsen skal innrapporteres på a-meldingen.

  Refusjonen av de dokumenterte utgiftene til overnatting skal ikke innrapporteres på a-meldingen.

  Kost, overnattet på hotell innland, måltidstrekk - inntektsåret 2019

  Revisor Eng var i januar 2019, fra 07.01 kl 7.00 til 08.01 kl 14.00, på reise i Bergen. Eng overnattet på hotell og dekket alle utgifter i forbindelse med reisen selv. Arbeidsgiveren utbetaler kostgodtgjørelse etter Skattedirektoratets forskuddssatser. Ved hjemkomst leverer Eng reiseregning som oppfyller legitimasjonskravene, og hun leverer hotellregning som viser at overnattingen kostet kr 2 000 (inklusive en frokost på kr 200). Arbeidsgiveren refunderer hele regningen. Eng har krav på følgende:

  Kostgodtgjørelse overnatting hotell 1 døgn kr 578
  + Kostgodtgjørelse overnatting hotell inkl. frokost 1 døgn kr 462
  = Sum trekkfri kostgodtgjørelse kr 1 040
  • Eng er borte i 1 døgn og 7 timer og får kostgodtgjørelse for 2 døgn.
  • Hun har bodd på hotell.
  • En frokost er inkludert i prisen på overnattingen og da arbeidsgiveren dekker/refunderer hele regningen må satsen for overnatting på hotell inkl. frokost på kr 462 benyttes på det ene døgnet
  • Ettersom det er brukt trekkfrie satser og legitimasjonskrav er oppfylt, kan denne godtgjørelsen utbetales uten at det foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift. Godtgjørelsen skal innrapporteres på a-meldingen.

  Refusjonen av de dokumenterte utgiftene til overnatting skal ikke innrapporteres på a-meldingen.

  Trekkpliktig kostgodtgjørelse

  Kostgodtgjørelse på reise i Norge med overnatting på hotell som dekkes ut over de trekkfrie satsene f.eks. statens satser eller der legitimasjonskravene ikke er oppfylt, er skattepliktig.

  Utbetales det kostgodtgjørelse på reiser av privat art, skal utbetalingen behandles på lik linje med vanlig lønn og skal tas med i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

  Kostgodtgjørelse etter statens satser

  Dekker arbeidsgiver utgifter til kost etter statens satser på reise i Norge med overnatting på hotell, må det gjøres en vurdering mot de trekkfrie satsene. I disse tilfellene kan arbeidsgiver splitte kostgodtgjørelsen i en trekk- og avgiftsfri del (Skattedirektoratets forskuddssatser) og en trekk- og avgiftspliktig del (differansen mellom utbetalt kostgodtgjørelse og trekkfritt beløp) forutsatt at legitimasjonskravet i sktbf. § 5-6-12 (3) er oppfylt, se sktbf. § 5-6-14. Det må altså beregnes kostgodtgjørelse både etter statens satser og etter Skattedirektoratets trekkfrie satser. Differansen mellom disse vil være skattepliktig.

  Ikke oppfylt legitimasjonskrav

  Er ikke reiseregningene, som er grunnlaget for utbetalt kostgodtgjørelse, utfylt i henhold til legitimasjonskravene (minimumskrav) som fremgår av sktbf. § 5-6-12 (3), skal hele den utbetalte godtgjørelsen anses som trekk- og avgiftspliktig og innrapporteres på a-meldingen. Dette gjelder selv om utbetalingen er i henhold til Skattedirektoratets forskuddssatser. Se temaet om krav til innhold i reiseregningen.

  Eksempler
  Kost innland, statens satser, overnattet på hotell, måltidstrekk - før 22. juni 2018

  Revisor Eng var i mars 2018, fra 21.03 kl 7.00 til 22.03 kl 14.00, på reise i Bergen. Eng overnattet på hotell og dekket alle utgifter i forbindelse med reisen selv. Arbeidsgiveren utbetaler godtgjørelse etter statens satser. Ved hjemkomst leverer Eng reiseregning som oppfyller legitimasjonskravene, og hun leverer hotellregning som viser at overnattingen kostet kr 2 000 (inklusive en frokost på kr 200). Arbeidsgiveren refunderer hele regningen. Ifølge statens regulativ får hun:

  Statens satser:

  Kostgodtgjørelse overnatting hotell 2 døgn kr 1 466
  - Måltidstrekk 1 frokost kr 146,60
  = Sum kostgodtgjørelse etter statens satser kr 1 319,40
  • Eng er borte i 1 døgn og 7 timer og får kostgodtgjørelse for 2 døgn.
  • Hun er på en reise med overnatting over 12 timer og får kostgodtgjørelse på kr 733 per døgn.
  • Siden hun har fått dekket frokost, trekkes hun for kr 146,60 som er 20% av døgnsatsen på kr 733.

  Ettersom legitimasjonskravene er oppfylt kan godtgjørelsen splittes i en trekkfri og en trekkpliktig del.

  Trekkfri godtgjørelse:

  Kostgodtgjørelse overnatting hotell inkl. frokost 1 døgn kr 455
  + Kostgodtgjørelse overnatting hotell 1 døgn kr 569
  = Sum trekkfri kostgodtgjørelse kr 1 024
  • Eng er borte i 1 døgn og 7 timer og får kostgodtgjørelse for 2 døgn.
  • Hun har bodd på hotell.
  • En frokost er inkludert i prisen på overnattingen og da arbeidsgiveren dekker/refunderer hele regningen må satsen for overnatting på hotell inkl. frokost på kr 455 benyttes på det ene døgnet
  • Ettersom satser og legitimasjonskrav er oppfylt kan denne godtgjørelsen utbetales uten at det foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift. Godtgjørelsen skal innrapporteres på a-meldingen.

  Trekkpliktig godtgjørelse:

  Kostgodtgjørelse etter statens satser kr 1 319,40
  - Trekkfri kostgodtgjørelse kr 1 024,00
  = Sum trekkpliktig kostgodtgjørelse kr 295,40
  • Den trekkpliktige delen av godtgjørelsen på kr 295,40, skal arbeidsgiver foreta forskuddstrekk i, beregne arbeidsgiveravgift av og innrapportere på a-meldingen.

  Refusjonen av de dokumenterte utgiftene til overnatting skal ikke innrapporteres på a-meldingen.

  Kost innland, statens satser, overnattet på hotell, måltidstrekk - fom. 22. juni 2018

  Revisor Eng var i august 2018, fra 13.08 kl 7.00 til 14.08 kl 14.00, på reise i Bergen. Eng overnattet på hotell og dekket alle utgifter i forbindelse med reisen selv. Arbeidsgiveren utbetaler godtgjørelse etter statens satser. Ved hjemkomst leverer Eng reiseregning som oppfyller legitimasjonskravene, og hun leverer hotellregning som viser at overnattingen kostet kr 2 000 (inklusive en frokost på kr 200). Arbeidsgiveren refunderer hele regningen. Ifølge statens regulativ får hun:

  Statens satser:

  Kostgodtgjørelse døgnsats 1 døgn kr 754
  + Kostgodtgjørelse dagsats 1 påbegynt døgn på 7 timer kr 297
  - Måltidstrekk 1 frokost kr 150,80
  = Sum kostgodtgjørelse etter statens satser kr 900,20
  • Eng er borte i 1 døgn og 7 timer og får kostgodtgjørelse for 1 døgn og 7 timer.
  • Hun er på en reise med overnatting over 12 timer og får kostgodtgjørelse på kr 754 for det første døgnet.
  • For det siste påbegynte døgnet, som er uten overnatting, skal dagsatsen for 6 til 12 timer benyttes, kr 297.
  • En frokost er inkludert i prisen på overnattingen og da arbeidsgiveren dekker/refunderer hele regningen skal det trekkes for 1 frokost. Måltidstrekket beregnes ut i fra døgnsatsen, slik at det blir 20% av kr 754 = 150,80.

  Ettersom legitimasjonskravene er oppfylt kan godtgjørelsen splittes i en trekkfri og en trekkpliktig del.

  Trekkfri godtgjørelse:

  Kostgodtgjørelse overnatting hotell inkl. frokost 1 døgn kr 455
  + Kostgodtgjørelse dagsats 1 påbegynt døgn på 7 timer kr 297
  = Sum trekkfri kostgodtgjørelse kr 752
  • Eng er borte i 1 døgn og 7 timer og får kostgodtgjørelse for 1 døgn og 7 timer.
  • Hun har bodd på hotell.
  • En frokost er inkludert i prisen på overnattingen og da arbeidsgiveren dekker/refunderer hele regningen benyttes satsen for overnatting på hotell inkl. frokost på kr 455 på det ene døgnet
  • For det påbegynte døgnet som er uten overnatting, skal dagsatsen for 6 til 12 timer benyttes, kr 297.
  • Ettersom satser og legitimasjonskrav er oppfylt kan denne godtgjørelsen utbetales uten at det foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift. Godtgjørelsen skal innrapporteres på a-meldingen.

  Trekkpliktig godtgjørelse:

  Godtgjørelse etter statens satser kr 900,20
  - Trekkfri kostgodtgjørelse kr 752
  = Sum trekkpliktig kostgodtgjørelse kr 148,20
  • Den trekkpliktige delen av godtgjørelsen skal arbeidsgiver foreta forskuddstrekk i, beregne arbeidsgiveravgift av og innrapportere på a-meldingen.
  Kost innland, statens satser, overnattet på hotell, måltidstrekk - inntektsåret 2019

  Revisor Eng var i januar 2019, fra 07.01 kl 7.00 til 08.01 kl 14.00, på reise i Bergen. Eng overnattet på hotell og dekket alle utgifter i forbindelse med reisen selv. Arbeidsgiveren utbetaler godtgjørelse etter statens satser. Ved hjemkomst leverer Eng reiseregning som oppfyller legitimasjonskravene, og hun leverer hotellregning som viser at overnattingen kostet kr 2 000, inklusive en frokost på kr 200 som ble inntatt i 2. døgn. Arbeidsgiveren refunderer hele regningen. Ifølge statens regulativ får hun:

  Statens satser:

  1. døgn Kostgodtgjørelse døgnsats 1 døgn kr 780
  - Måltidstrekk 0 måltider kr 0
  = Kostgodtgjørelse etter statens satser kr 780
  2. døgn Kostgodtgjørelse dagsats 1 påbegynt døgn på 7 timer kr 307
  - Måltidstrekk 1 frokost kr 156
  = Kostgodtgjørelse etter statens satser kr 151
  = Sum kostgodtgjørelse etter statens satser kr 931
  • Eng er borte i 1 døgn og 7 timer og får kostgodtgjørelse for 1 døgn og 7 timer.
  • Hun er på en reise med overnatting over 12 timer og får kostgodtgjørelse på kr 780 for det første døgnet.
  • For det siste påbegynte døgnet, som er uten overnatting, skal dagsatsen for 6 til 12 timer benyttes, kr 307.
  • En frokost er inkludert i prisen på overnattingen og da arbeidsgiveren dekker/refunderer hele regningen skal det trekkes for 1 frokost. Måltidstrekket beregnes ut i fra døgnsatsen, slik at det blir 20% av kr 780 = 156.

  Ettersom legitimasjonskravene er oppfylt kan godtgjørelsen splittes i en trekkfri og en trekkpliktig del.

  Trekkfri kostgodtgjørelse:

  Skattereglene sier at overskuddsberegningen skal foretas per døgn.

  1. døgn Trekkfri kostgodtgjørelse overnatting hotell 1 døgn kr 578
  + 2. døgn Trekkfri kostgodtgjørelse overnatting hotell inkl. frokost 1 døgn kr 151
  = Sum trekkfri kostgodtgjørelse kr 729
  • Eng er borte i 1 døgn og 7 timer og antall fraværsdøgn blir da 2 døgn.
  • En frokost er inkludert i prisen på overnattingen. Overskuddsberegningen skal foretas per døgn. Frokosten ble inntatt i 2. døgn, og inntil kr 462 kan utbetales trekkfritt for 2. døgn. Siden det etter statens satser kun utbetales kr 151 i kostgodtgjørelse for 2. døgn, vil hele dette beløpet være trekkfritt.
  • Ettersom kostgodtgjørelsen på kr 729 er beregnet etter de trekkfrie satsene og legitimasjonskrav er oppfylt, kan denne kostgodtgjørelsen utbetales uten at det foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift.
  • Godtgjørelsen skal innrapporteres på a-meldingen.

  Trekkpliktig kostgodtgjørelse:

  Statens satser kr 931
  - Trekkfri godtgjørelse kr 729
  = Trekkpliktig godtgjørelse kr 202
  • For den trekkpliktige delen av godtgjørelsen på kr 202 skal arbeidsgiver foreta forskuddstrekk, beregne arbeidsgiveravgift og innrapportere på a-meldingen.

  Arbeidsgiveravgift

  Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av trekkfri godtgjørelse, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

  Trekkpliktige godtgjørelser er arbeidsgiveravgiftspliktige, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

  Innrapportering

  For reiser med overnatting på hotell skal både diett som utbetales etter døgnsats (helt overnattingsdøgn) og diett etter dagssats (påbegynte døgn uten overnatting), rapporteres samlet som "reise kost med overnatting på hotell".

  F.eks. skal trekkfri kostgodtgjørelse på en tjenestereise med overnatting på hotell i Norge som varer 1 døgn og 7 timer, innrapporteres på a-meldingen som Utgiftsgodtgjørelse, Reise kost med overnatting på hotell og Antall dager = 2.

  Trekkfri kostgodtgjørelse

  A-meldingen

  Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise med overnatting på hotell innrapporteres på a-meldingen som Utgiftsgodtgjørelse - Reise kost med overnatting på hotell - Antall døgn.

  Trekkpliktig kostgodtgjørelse

  A-meldingen

  Trekkpliktig godtgjørelse til kost på tjenestereise med overnatting på hotell innrapporteres på a-meldingen som Utgiftsgodtgjørelse - Reise kost.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på utgifter til kost for en virksomhets innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • beregning,
  • diettgodtgjørelse,
  • diettsatser,
  • innenlands,
  • innenlandsregulativet,
  • innlandsregulativet,
  • kontantgodtgjørelse,
  • kostgodtgjørelse,
  • måltidsfradrag,
  • nattillegg,
  • overnattingsreise,
  • reiseoppgjør,
  • reiseregninger,
  • sats,
  • særavtale,
  • telt,
  • tjenestereise,
  • tjenestereiser,
  • trekkfri,
  • diet,
  • innenlandsreulativ,
  • diett,
  • kostgodtgjøring,
  • reiserekning,
  • yrkesreise,
  Overnatting på hotell
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan