Dagsreiser

Overnatting på hotell

Konto
7150 Diettkostnad, opplysningspliktig
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Reglene for diett innland med overnatting på hotell blir behandlet i temaet.

Satser

I 2019 og 2020 er Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse de samme for reiser i innland og utland.

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på hotell
Statens satser - Kostgodtgjørelse innland m/overnatting

Lønn

Reglene for diett innland med overnatting på hotell blir behandlet i temaet.

Forskuddstrekk

Statens reiseavtaler som gjelder for innenlandsreiser i 2019 og 2020 (inntil det blir enighet i forhandlingene om statens særavtaler):

 • Særavtale for reiser innenlands (22.06.18 - 31.12.19)
Historikk
Beregning av fraværsdøgn
Fraværsdøgn

Ett fraværsdøgn er en periode på 24 timer. Reisen kan enten starte hjemmefra, hvis den ansatte drar direkte ut på oppdrag fra hjemmet, eller på arbeidsstedet hvis den ansatte er på jobb når reisen starter.

Påbegynt døgn

Når en reise går inn i et nytt døgn som varer kortere enn 24 timer, regnes dette som et påbegynt døgn. Beregning av diett for påbegynt døgn behandles ulikt etter de gamle og nye reglene.

Inntektsåret 2019 og 2020

 • Beregning av fraværsdøgn når kostgodtgjørelse dekkes etter Skattedirektoratets forskuddssatser:
  Etter et fullt fraværsdøgn regnes 6 timer eller mer inn i nytt døgn uten overnatting som et helt nytt døgn og godtgjøres etter døgndiettsats for type overnattingssted for siste overnatting. En reise som varer i 30 timer vil anses som en yrkesreise i 2 døgn og vil være berettiget til kostgodtgjørelse tilsvarende en reise som f.eks. varer i 53 timer.
  Påbegynt døgn som varer kortere enn 6 timer vil ikke være berettiget diett for det påbegynte døgnet.
 • Beregning av fraværsdøgn når kostgodtgjørelse dekkes etter statens satser:
  Påbegynt døgn etter et fullt fraværsdøgn regnes som en dagsreise. Dvs. at en reise som varer i 30 timer anses som en yrkesreise med ett døgn pluss en dagsreise i 6 timer og er berettiget til kostgodtgjørelse med døgnsats for fullt fraværsdøgn og dagsats for dagsreise fra 6 til 12 timer. Døgnsatsen uavhengig av overnattingssted.
  Det er ulike dagdiettsatser for et påbegynte døgn som varer fom. 6 timer og tom. 12 timer og et påbegynt døgn som varer over 12 timer (uten overnatting).
  Påbegynt døgn som varer kortere enn 6 timer vil ikke være berettiget diett for det påbegynte døgnet.

For de ulike diettsatsene på innenlandsreiser med overnatting på hotell, se Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse og statens satser.

Historikk
Måltidstrekk

Det skal foretas måltidstrekk dersom arbeidstakeren får dekket ett eller flere måltider. Det skal ikke foretas trekk for måltider som ikke er frokost, lunsj eller middag. Måltidsfradrag skal kun trekkes fra når måltidet er fullverdig. Det vil si at man kan spise seg normalt mett.

Måltidstrekk i kostgodtgjørelsen skal foretas selv om det ikke er dokumentert skriftlig at det er dekket måltider. Arbeidstaker skal skrive reiseregning etter de faktiske forhold. Er det på annen måte kjent for arbeidsgiveren at arbeidstakeren ikke har hatt utgifter til enkelte måltider skal det foretas reduksjon av godtgjørelsen dersom den skal utbetales trekkfritt.

Dersom det finnes program for oppholdet, skal dette vedlegges reiseregningen.

Inntektsåret 2019 og 2020:

 • Beregning av måltidstrekk når kostgodtgjørelse dekkes etter Skattedirektoratets forskuddssatser:
  Måltidstrekkene beregnes med 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av døgndiettsatsen for type overnattingssted på reiser med overnatting. Måltidstrekk og overskuddsberegning skal foretas per døgn.

  Har reisen ikke vart så lenge at arbeidstaker får kostgodtgjørelse for det påbegynte døgnet (under 6 timer), er det ikke noe å foreta måltidstrekk i. Arbeidsgiver kan da dekke måltider i det påbegynte døgnet direkte eller refundere legitimerte kostnader. Dette er en konsekvens av at overskudd og måltidstrekk skal beregnes per døgn, og gjelder uansett om man overnatter på hotell, pensjonat eller hybel/brakk/privat. Men, dette gjelder ikke i de tilfeller arbeidstaker overnatter på hotell hvor frokost er inkludert. Da skal det alltid foretas trekk for frokost, selv om arbeidstaker velger å spise frokosten senere (typisk i det påbegynte døgnet).

 • Beregning av måltidstrekk når kostgodtgjørelse dekkes etter statens satser:
  Måltidstrekkene beregnes med 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av døgnsatsen, og ikke av eventuell dagsats for det påfølgende døgnet. Måltidstrekk og overskuddsberegning skal foretas per døgn.
Historikk
Trekkfri kostgodtgjørelse
Kostgodtgjørelse etter Skattedirektoratets trekkfrie satser

Utbetaling av kostgodtgjørelse på tjenestereiser med overnatting på hotell er fritatt for forskuddstrekk når kostgodtgjørelsen (alle vilkår må være oppfylt):

 • ikke overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser eller det dokumenteres at høyere utgifter er medgått, se FSFIN § 5-15-5 (12)
 • følger legitimasjonskravene i sktbf. § 5-6-12 (3), se også temaet om krav til innhold i reiseregningen

Se skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (1) bokstav a.

Det er en forutsetning at den ansatte har dekket de reelle kostnadene selv, uten subsidiering av arbeidsgiver eller hans oppdragsgiver. Den ansatte må også kunne sannsynliggjøre å ha bodd på hotell for at godtgjørelse etter hotellsats ikke skal anses å gi overskudd. Dersom den ansatte ikke kan sannsynliggjøre å ha bodd på hotell på yrkesreise/yrkesopphold, vil den delen av godtgjørelsen som overstiger den laveste diettsatsen, som er satsen for overnatting på hybel/brakke med kokemuligheter og privat, være skattepliktig med mindre det kan dokumenteres høyere kostnader.

For å få kostgodtgjørelsen trekkfri når det overnattes på et sted som ikke er benevnt som hotell, må skattyteren ha mulighet for å få servert alle hovedmåltider (frokost, lunsj og middag) i overnattingsstedets spisesal/restaurant og maten må holde hotell-/restaurantstandard både når det gjelder kvalitet og pris.

Ved overnatting på hurtigrute og ferger (f.eks. danskebåt, Kielferge) skal hotellsatsen for oppdragsstedet benyttes. Er oppdragsstedet selve båten/fergen skal den norske hotellsatsen legges til grunn (ved avreise fra Norge). Overnatter man på andre transportmidler som tog/buss/bil/båt/fly e.l. anses kostgodtgjørelse etter hotellsatsen ikke å gi overskudd, men da er forutsetningen at skattyteren også overnatter på hotell på reisen.

Ved overnatting kun på tog, buss, bil, båt for øvrig, fly eller lignende brukes pensjonatsatsen. For overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat i Norge, se Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat.

Eksempler
Kost, overnattet på hotell innland, måltidstrekk - inntektsåret 2020
Historikk
Trekkpliktig kostgodtgjørelse

Kostgodtgjørelse på reise i Norge med overnatting på hotell som dekkes ut over de trekkfrie satsene eller der legitimasjonskravene ikke er oppfylt, er skattepliktig.

Utbetales det kostgodtgjørelse på reiser av privat art, skal utbetalingen behandles på lik linje med vanlig lønn og skal tas med i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Kostgodtgjørelse etter statens satser

NB! Forhandlingene om statens særavtaler pågår fortsatt, og satsene for 2019 videreføres i 2020 inntil partene er kommet til enighet.

Dekker arbeidsgiver utgifter til kost etter statens satser på reise i Norge med overnatting på hotell, må det gjøres en vurdering mot de trekkfrie satsene. I disse tilfellene kan arbeidsgiver splitte kostgodtgjørelsen i en trekk- og avgiftsfri del (Skattedirektoratets forskuddssatser) og en trekk- og avgiftspliktig del (differansen mellom utbetalt kostgodtgjørelse og trekkfritt beløp) forutsatt at legitimasjonskravet i sktbf. § 5-6-12 (3) er oppfylt, se sktbf. § 5-6-14. Det må altså beregnes kostgodtgjørelse både etter statens satser og etter Skattedirektoratets trekkfrie satser. Differansen mellom disse vil være skattepliktig. Overskudds-/underskuddsberegningen skal foretas per døgn.

Ikke oppfylt legitimasjonskrav

Er ikke reiseregningene, som er grunnlaget for utbetalt kostgodtgjørelse, utfylt i henhold til legitimasjonskravene (minimumskrav) som fremgår av sktbf. § 5-6-12 (3), skal hele den utbetalte godtgjørelsen anses som trekk- og avgiftspliktig og innrapporteres på a-meldingen. Dette gjelder selv om utbetalingen er i henhold til Skattedirektoratets forskuddssatser. Se temaet om krav til innhold i reiseregningen.

Eksempler
Kost innland, statens satser, overnattet på hotell, måltidstrekk - inntektsåret 2020
Historikk

Arbeidsgiveravgift

Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av trekkfri godtgjørelse, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

Trekkpliktige godtgjørelser er arbeidsgiveravgiftspliktige, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

Innrapportering

For reiser med overnatting på hotell skal både diett som utbetales etter døgnsats (helt overnattingsdøgn) og diett etter dagssats (påbegynte døgn uten overnatting), rapporteres samlet som "reise kost med overnatting på hotell" for trekkfri diett og "reise kost" for eventuell trekkpliktig del av diett.

Trekkfri kostgodtgjørelse

Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise med overnatting på hotell innrapporteres på a-meldingen som Kostgodtgjørelse - trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell.

Trekkpliktig kostgodtgjørelse

Trekkpliktig godtgjørelse til kost på tjenestereise med overnatting på hotell innrapporteres på a-meldingen som Kostgodtgjørelse - trekkpliktig godtgjørelse til kost på reise.

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på utgifter til kost for en virksomhets innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: beregning, diettgodtgjørelse, diettsatser, innenlands, innenlandsregulativet, innlandsregulativet, kontantgodtgjørelse, kostgodtgjørelse, måltidsfradrag, nattillegg, overnattingsreise, reiseoppgjør, reiseregninger, sats, særavtale, telt, tjenestereise, tjenestereiser, trekkfri, kostgodtgjørelse, diet, innenlandsreulativ, diettgodtgjørelse, diett, kostgodtgjøring, reiserekning, yrkesreise