Overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat

Konto
7150 Diettkostnad, opplysningspliktig
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Reglene for utbetaling av diett/kostgodtgjørelse på yrkesopphold i inn- og utland, med overnatting på pensjonat, hybel, brakke, privat etter Skattedirektoratets forskuddssatser, samt bokføring og lønnsbehandling, blir behandlet i temaet. Temaet omhandler også lønnsbehandlingen ved utbetaling av kostgodtgjørelse etter statens satser.

Se eget tema om arbeidsgivers dekning av kostnader til kost og losji på pendleropphold.

Satser

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat

Statens satser for kostgodtgjørelse innland med overnatting
Statens satser for kostgodtgjørelse utland med overnatting

Lønn

Forskuddstrekk

Beregning av fraværsdøgn
Fraværsdøgn

Ett fraværsdøgn er en periode på 24 timer. Reisen kan enten starte hjemmefra, hvis den ansatte drar direkte ut på oppdrag fra hjemmet, eller på arbeidsstedet hvis den ansatte er på jobb når reisen starter.

Påbegynt døgn

Når en reise går inn i et nytt døgn som varer kortere enn 24 timer, regnes dette som et påbegynt døgn. Beregning av diett for påbegynt døgn behandles ulikt ved utbetaling med Skattedirektoratets trekkfrie forskuddssatser og med statens satser.

Skattedirektoratets forskuddssatser:

Etter et fullt fraværsdøgn regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn (påbegynt døgn) og godtgjøres etter døgndiettsats for type overnattingssted for siste overnatting. Dvs. at en reise som varer i 30 timer anses som en yrkesreise i 2 døgn og er berettiget til kostgodtgjørelse tilsvarende en reise som f.eks. varer i 53 timer.

Statens satser:

Etter et fullt fraværsdøgn regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som en dagsreise (påbegynt døgn) og godtgjøres etter dagdiettsats ut i fra lengden på dagsreisen. Dvs. at en reise som varer i 30 timer anses som en yrkesreise med ett døgn pluss en dagsreise i 6 timer. Den reisende er da berettiget til kostgodtgjørelse etter døgnsats for det fulle døgnet, og dagsatsen for dagsreise fra 6 til 12 timer for det påbegynte døgnet.

For reiser til utlandet beregnes reisetiden ut fra lokal tid i utreiselandet. Må den reisende overnatte i Norge i forbindelse med en utenlandsreise, regnes start-/sluttidspunktet for reisen ved avgang fra/ankomst til overnattingsstedet i Norge.

Gjeldende særavtaler:

  • Særavtale for reiser innenlands (22.06.18 - 31.12.19)
  • Særavtale for reiser utenlands (22.06.18 - 31.12.19)

NB! Forhandlingene om statens særavtaler pågår fortsatt, og regler og satser for 2019 videreføres i 2020 inntil partene er kommet til enighet.

Historikk
Måltidstrekk

Dekker arbeidsgiver/oppdragsgiver eller arrangør/vertskap enkelte måltider på reisen, skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen.

Skattedirektoratets forskuddssatser:

Reiser i innland og utland:
Får arbeidstakeren dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag. Se Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat.

Har reisen ikke vart så lenge at arbeidstaker får kostgodtgjørelse for det påbegynte døgnet (under 6 timer), er det ikke noe å foreta måltidstrekk i. Arbeidsgiver kan da dekke måltider i det påbegynte døgnet direkte eller refundere legitimerte kostnader. Dette er en konsekvens av at overskudd og måltidstrekk skal beregnes per døgn, og gjelder uansett om man overnatter på hotell, pensjonat eller hybel/brakk/privat. Men, dette gjelder ikke i de tilfeller arbeidstaker overnatter på hotell hvor frokost er inkludert. Da skal det alltid foretas trekk for frokost, selv om arbeidstaker velger å spise frokosten senere (typisk i det påbegynte døgnet).

Måltidstrekk i kostgodtgjørelsen skal foretas selv om det ikke er dokumentert skriftlig at det er dekket måltider. Arbeidstakeren skal skrive reiseregning etter faktiske forhold. Er det på annen måte kjent for arbeidsgiveren at arbeidstakeren ikke har hatt utgifter til samtlige måltider skal det foretas måltidstrekk i godtgjørelsen dersom den skal utbetales uten at det gjennomføres forskuddstrekk. Det foretas ikke måltidstrekk for frokost når ulegitimert nattillegg benyttes. Det skal ikke foretas trekk for måltider som ikke er frokost, lunsj eller middag. Måltidsfradrag skal kun trekkes fra når måltidet er fullverdig. Det vil si at man kan spise seg normalt mett. Det skal heller ikke foretas trekk for enkel servering.

Statens satser:

Innenlandsreiser:
Måltidstrekket beregnes med 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av døgndietten, og ikke av eventuell dagsats. Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene. Måltidstrekk og overskuddsberegning skal foretas per døgn, og måltidstrekket kan ikke overstige kostsatsen for den aktuelle dag. Det foretas ikke måltidstrekk ved enkel servering. Det foretas ikke måltidstrekk for frokost når ulegitimert nattillegg benyttes. Se Særavtale for reiser innenlands (22.06.18 - 31.12.19) § 9.

Utenlandsreiser:
Måltidstrekket beregnes med 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av døgndietten for vedkommende land. Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene. Det foretas ikke måltidstrekk ved enkel servering. Se Særavtale for reiser utenlands (22.06.18 - 31.12.19) § 8.

Kostgodtgjørelse etter Skattedirektoratets forskuddssatser

Hvor overnattingen skjer (type losji) er avgjørende for hvilken kostsats som kan utbetales trekkfritt.

Når det gjelder kostgodtgjørelse i de tilfeller der det overnattes på pensjonat, hybel eller brakke og privat, er de skattefrie satsene de samme for reiser i Norge og reiser utenlands.

Overnatting på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter

Vilkår for skattefri utbetaling av kostgodtgjørelse på reiser med overnatting på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (alle vilkår må være oppfylt):

  • Godtgjørelsen må være utbetalt i samsvar med Skattedirektoratets forskuddssatser (eller lavere)
  • Godtgjørelsen må følge legitimasjonskravene i sktbf. § 5-6-12 (3), se også temaet om krav til innhold i reiseregningen

Se skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (1) bokstav b.

Ved overnatting på hurtigrute og ferger (f.eks. danskebåt, Kielferge) skal hotellsatsen benyttes. Er oppdragsstedet selve båten/fergen skal den norske hotellsatsen legges til grunn (ved avreise fra Norge). Overnatter man på andre transportmidler som tog/buss/bil/båt/fly e.l. anses kostgodtgjørelse etter hotellsatsen ikke å gi overskudd, men da er forutsetningen at skattyteren også overnatter på hotell på reisen. Se tema om Diett innland med overnatting på hotell og Diett utland med overnatting på hotell.

Ved overnatting kun på tog, buss, bil, båt for øvrig, fly eller lignende brukes pensjonatsatsen.

Overnatting på hybel/brakke med kokemuligheter eller privat (hybel-/brakkesatsen)

Vilkår for skattefri utbetaling av kostgodtgjørelse på reiser med overnatting på hybel/brakke med kokemuligheter eller privat (alle vilkår må være oppfylt):

  • Godtgjørelsen må være utbetalt i samsvar med Skattedirektoratets forskuddssatser (eller lavere)
  • Godtgjørelsen må følge legitimasjonskravene i sktbf. § 5-6-12 (3) med unntak av opplysning om navn og adresse på overnattingssted eller utleier, se også temaet om krav til innhold i reiseregningen

Se skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (1) bokstav c.

Skattedirektoratets forskuddssatser gjelder også dersom den ansatte overnatter i telt. Det vil i tillegg til diettsatsen være aktuelt å utbetale et trekkfritt nattillegg dersom arbeidsgiver ikke holder telt for arbeidstaker, se satsen for nattillegg.

Hva er kokemuligheter?

Hybel/brakkesatsen skal benyttes når skattyteren kan tilberede minst ett av måltidene per dag på oppholdsstedet, for eksempel frokost eller kveldsmat, selv om skattyteren ikke kan lage middag og dermed må spise dette måltidet ute på restaurant, kafé e.l. Bruk av hybel/brakkesatsen forutsetter at det er forsvarlig, blant annet sett i forhold til hygiene mv., å tilberede frokost og/eller kveldsmåltid på oppholdsstedet samt å kunne oppbevare mat på forsvarlig måte.

Dersom legitimasjonskravene ikke er oppfylt kan godtgjørelsen ikke utbetales uten at det foretas forskuddstrekk og beregnes arbeidsgiveravgift.

Eksempler
Kost innland, overnattet privat, måltidstrekk 2020
Kost innland, overnattet på pensjonat uten kokemuligheter, måltidstrekk 2020
Historikk
Kostgodtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssatser
Kostgodtgjørelse etter statens satser

Dekker arbeidsgiver reiseutgifter etter statens særavtaler om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og utenlands, vil satsen for kostgodtgjørelse ved overnatting på hotell være den samme som satsen ved overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat. Det har mao. ikke noen betydning hvor overnattingen finner sted eller om det er kokemuligheter eller ikke på overnattingsstedet. Det er varigheten på reisen og hvilket land det reises til som vil være avgjørende for satsen som skal brukes ved utbetaling av kostgodtgjørelse.

Hvor overnatting finner sted har derimot en betydning for skatteplikten. Dersom den reisende overnatter på pensjonat, hybel, brakke eller privat, vil utbetalt kostgodtgjørelse overstige Skattedirektoratets forskuddssatser (de trekkfrie satsene), se statens satser for kostgodtgjørelse innland med overnatting, kostgodtgjørelse utland og Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat. I disse tilfellene kan arbeidsgiver splitte kostgodtgjørelsen i en trekk- og avgiftsfri del (Skattedirektoratets forskuddssatser) og en trekk- og avgiftspliktig del (differansen mellom utbetalt kostgodtgjørelse og trekkfritt beløp) forutsatt at legitimasjonskravet i sktbf. § 5-6-12 (3) er oppfylt, se sktbf. § 5-6-14. Det må altså beregnes kostgodtgjørelse både etter statens satser og etter Skattedirektoratets trekkfrie satser. Differansen mellom disse vil være skattepliktig. Overskudds-/underskuddsberegningen skal foretas per døgn.

Se eksempler under for behandling av godtgjørelse etter statens satser.

Historikk
Eksempler
Kost utland, statens satser, overnattet privat, måltidstrekk 2020
Historikk

Arbeidsgiveravgift

Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av trekkfri godtgjørelse, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

Trekkpliktige godtgjørelser er arbeidsgiveravgiftspliktige, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

Innrapportering

For reiser med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat, skal diett etter dagssats (det påbegynte døgnet uten overnatting) rapporteres på samme måte som diett etter døgnsats (helt overnattingsdøgn).

F.eks. skal trekkfri kostgodtgjørelse på en tjenestereise med overnatting på pensjonat som varer 1 døgn og 7 timer, innrapporteres på a-meldingen som Utgiftsgodtgjørelse, Reise kost overnatting på pensjonat og Antall døgn = 2.

Trekkfri kostgodtgjørelse
Hybel, brakke og privat

Trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på hybel, brakke eller privat skal innrapporteres på a-meldingen som Kostgodtgjørelse - trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat.

Pensjonat

Trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på pensjonat skal innrapporteres på a-meldingen som Kostgodtgjørelse - trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting på pensjonat.

Trekkpliktig kostgodtgjørelse

Trekkpliktig godtgjørelse til kost på tjenestereise med overnatting innrapporteres på a-meldingen som Kostgodtgjørelse - trekkpliktig godtgjørelse til kost på reise.

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på utgifter til kost for en virksomhets innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: diett innland, diett utland, kostgodtgjørelse, diet