PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Dagsreiser

  Diett utland

  • D7150 Diettkostnad, opplysningspliktig
  • LønnKun opplysningsplikt
  Satser
  Statens satser - Kostgodtgjørelse utland
  22.06.18-31.12.19 01.01.17-21.06.18
  Reisetid Kostgodtgjørelse Måltidstrekk* Kostgodtgjørelse Måltidstrekk*
  inntil 6 timer Ingen godtgjørelse Frokost: 20 %
  Lunsj: 30 %
  Middag: 50 %
  Ingen godtgjørelse Frokost: 10 %
  Lunsj: 40 %
  Middag: 50 %
  Fra og med 6 inntil 12 timer (dagsreiser) 50 % av statens sats for land/by 2/3 av statens sats for land/by
  Fra og med 12 timer (med og uten overnatting) Statens sats for land/by Statens sats for land/by
  Reiser som varer ut over hele døgn


  inntil 6 timer Ingen godtgjørelse -
  fra og med 6 inntil 12 timer 50 % av statens sats for land/by
  fra og med 12 timer Statens sats for land/by

  *Ved beregning av måltidstrekkene legges alltid døgnsatsen (full sats) for vedkommende land/by til grunn. Legg merke til at prosentsatsene for måltidstrekkene er endret etter 22. juni 2018.

  Under reise til og fra oppdragsstedet beregnes kost etter de satser som gjelder for oppdragsstedet. Dersom reisen foretas gjennom flere land i løpet av et døgn, beregnes kost for det land hvor arbeidstakeren oppholdt seg lengst. Dette gjelder også for reisen i Norge.

  Satsene for kostgodtgjørelse reduseres med 25 prosent f.o.m. 29. døgn ved lengre sammenhengende opphold på ett sted. Sammenhengende opphold avbrytes ikke ved at skattyteren reiser bort fra arbeids-/oppholdsstedet i fritiden.

  Se Statens satser kostgodtgjørelse for land/by.

  Reglene for diett utland uten overnatting (dagsreiser), samt bokføring og lønnsbehandling blir behandlet i temaet.

  Satser

  Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse uten overnatting

  Statens satser - Kostgodtgjørelse utland

  Statens satser - Kostgodtgjørelse - land/by

  Lønn

  Arbeidsgiver og arbeidstaker står i utgangspunktet fritt til å avtale kostgodtgjørelse på yrkesreiser. Det er imidlertid regler for hva som kan utbetales trekkfritt.

  De fleste arbeidsgivere dekker den ansattes utgifter til kost på reiser i yrket enten etter de skattefrie satsene, statens satser eller ved utgiftsrefusjon.

  Tom. inntektsåret 2018 har statens satser for dagsreiser vært de trekkfrie satsene. Dette er nå endret, og fom. 1. januar 2019 er det egne trekkfrie satser for kostgodtgjørelse på dagsreiser.

  Forskuddstrekk

  Satser

  Inntektsåret 2018

  Trekkfri satser = statens satser

  Det er satsene på oppdragsstedet som skal brukes ved beregning av diett utland, se statens satser utland. Oppholder den reisende seg i flere land i løpet av en dagsreise, skal satsen for det landet som arbeidstaker er lengst i brukes. Det skal imidlertid ikke tas hensyn til at transportmiddelet passerer flere land.

  Tom. 21. juni 2018: For dagsreiser i utlandet skal 2/3 av statens sats for det landet/byen som det reises til utbetales i diett når reisen varer fom. 6 timer og inntil 12 timer. Reiser som varer fom. 12 timer dekkes med full døgnsats.

  Fom. 22. juni 2018: For dagsreiser i utlandet skal 50% av statens sats for det landet/byen som det reises til utbetales i diett når reisen varer fom. 6 timer og inntil 12 timer. Reiser som varer fom. 12 timer dekkes med full døgnsats.

  Inntektsåret 2019

  Egne trekkfrie satser uavhengig av statens satser.

  De trekkfrie satsene er de samme for reiser innenlands og utenlands. Satsene skiller kun på hvor lenge dagsreisen varer og ikke hvilket land det reises til.

  Statens satser: For dagsreiser i utlandet skal 50% av statens sats for det landet/byen som det reises til utbetales i diett når reisen varer fom. 6 timer og inntil 12 timer. Reiser som varer fom. 12 timer dekkes med full døgnsats.

  Måltidstrekk

  Det skal foretas måltidstrekk for de måltider som arbeidsgiver/oppdragsgiver eller arrangør/vertskap dekker.

  Tom. 21. juni 2018: Måltidstrekkene tilsvarer 10% for frokost, 40% for lunsj og 50% for middag av døgnsatsen i vedkommende land/by.

  Fom. 22. juni 2018: Måltidstrekkene tilsvarer 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av døgnsatsen i vedkommende land/by.

  Inntektsåret 2019:

  Trekkfri kostgodtgjørelse (Skattedirektoratets forskuddssatser):
  Måltidstrekkene tilsvarer 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av dagdiettsatsen.

  Statens satser:
  Måltidstrekkene tilsvarer 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av døgnsatsen i vedkommende land/by.

  Trekkfri kostgodtgjørelse

  Vilkår for skattefri utbetaling av kostgodtgjørelse på dagsreiser til utlandet (alle vilkår må være oppfylt):

  • Godtgjørelsen må utbetales i samsvar med satser og øvrige bestemmelser i tariffavtale eller statlig regulativ
  • Godtgjørelsen må ikke overstige Skattedirektoratets forskuddssatser (som i 2018 tilsvarer satsene i utenlandsregulativet. I 2019 er ikke forskuddssatsene lenger lik satsene i utenlandsregulativet)
  • Godtgjørelsen må oppfylle legitimasjonskravene i sktbf. § 5-6-12 (3) unntatt opplysninger om overnatting og losji, jf. sktbf. § 5-6-12 (4) femte punktum, se også temaet om krav til innhold i reiseregningen

  Se skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (4).

  Merkostnad og reisebegrepet
  Merkostnad

  Rett til skattefri dekning av kostutgifter forutsetter at skattyter påføres merkostnader. Det avgjørende er ikke hva som du rent faktisk har av ekstra utgifter til mat, men om du har merkostnader vurderes ut fra om du normalt vil pådra deg ekstra utgifter på denne typen reiser. I vurderingen er det naturlig å ta utgangspunkt i din arbeidssituasjon og vurdere om reisen er en del av din normale arbeidssituasjon eller ikke.

  Yrkesreise

  Skattebetalingsforskriften § 5-6-12 oppstiller øvrige vilkår for trekkfri utgiftsdekning på tjenestereise. Med begrepet tjenestereise skal det ses hen til yrkesreisebegrepet, slik dette er definert i FSFIN § 6-44-13. Skattytere som påføres merkostnader til kost på yrkesreise vil således som hovedregel kunne få trekkfri kostgodtgjørelse etter nevnte forskrift, såfremt kravene til reiseregning i skattebetalingsforskriften § 5-6-12 tredje ledd er oppfylt.

  Unntak fra dette gjelder for reiser som nevnt i FSFIN § 6-44-13 bokstav f, dvs. reiser mellom hjem og arbeidssted hvor skattyter bruker bil for å frakte med seg arbeidsutstyr. Slike reiser gir ikke rett til trekkfri kostgodtgjørelse fra arbeidsgiver. Se for øvrig kunngjøring fra Skattedirektoratet 23. oktober 2017 på skatteetaten.no som omhandler det skatterettslige reisebegrepet. Ansatte som har reise-/transportoppdrag som en del av sitt ordinære arbeid, for eksempel sjåfører, flybesetning, mannskap på båter, politi i UPtjeneste osv., anses videre heller ikke å være på yrkesreise under utførelsen av dette arbeidet.

  Eksempler
  Kost, dagsreise utland - før 22. juni 2018

  Sara Berg var på tjenestereise i København fra 07.04.2018 kl 7.00 til 07.04.2018 kl 17.00. Berg får godtgjørelse etter statens regulativ. Ved hjemkomst leverer Berg reiseregning som tilfredsstiller legitimasjonskravene.

  Kostgodtgjørelse Reise fra og med 6 timer og inntil 12 timer kr 620
  = Trekkfri kostgodtgjørelse kr 620
  • Full kostgodtgjørelse for København (egen sats) utgjør kr 930.
  • Reisen varte mellom 6 og 12 timer og Berg får 2/3 av full godtgjørelse, kr 620.
  • Ettersom satser og legitimasjonskrav er oppfylt, kan godtgjørelsen utbetales uten at det foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift. Godtgjørelsen skal innrapporteres på a-meldingen.
  Kost, dagsreise utland, måltidstrekk - fom. 22. juni 2018

  Sara Berg var på tjenestereise i København fra 13.08.2018 kl 7.00 til 13.08.2018 kl 17.00. Hun får påspandert en lunsj. Berg får godtgjørelse etter statens regulativ. Ved hjemkomst leverer Berg reiseregning som tilfredsstiller legitimasjonskravene.

  Kostgodtgjørelse Reise fra og med 6 timer og inntil 12 timer kr 595
  - Måltidstrekk 1 lunsj kr 357
  = Trekkfri kostgodtgjørelse kr 238
  • Full kostgodtgjørelse for Danmark utgjør kr 1 190 (fom. 22. juni 2018 er det ikke egen sats for København).
  • Reisen varte mellom 6 og 12 timer og Berg får 50% av full kostgodtgjørelse.
  • Berg får påspandert lunsj, og skal trekkes 30% av full kostgodtgjørelse.
  • Ettersom satser og legitimasjonskrav er oppfylt, kan godtgjørelsen utbetales uten at det foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift. Godtgjørelsen skal innrapporteres på a-meldingen.
  Kost, dagsreise utland, måltidstrekk - inntektsåret 2019

  Sara Berg var på tjenestereise i København fra 07.01.2019 kl 7.00 til 07.01.2019 kl 17.00. Hun får påspandert en lunsj. Berg får godtgjørelse etter Skattedirektoratets forskuddssatser. Ved hjemkomst leverer Berg reiseregning som tilfredsstiller legitimasjonskravene.

  Kostgodtgjørelse Reise fra og med 6 timer og inntil 12 timer kr 200
  - Måltidstrekk 1 lunsj kr 60
  = Trekkfri kostgodtgjørelse kr 140
  • Kostgodtgjørelsen for en reise med varighet i 10 timer uten overnatting er kr 200.
  • Berg får påspandert lunsj, og skal trekkes 30% av diettsatsen.
  • Ettersom det er brukt trekkfrie satser og legitimasjonskrav er oppfylt, kan godtgjørelsen utbetales uten at det foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift. Godtgjørelsen skal innrapporteres på a-meldingen.

  Trekkpliktig kostgodtgjørelse

  Godtgjørelse ut over de trekkfrie satsene

  Overstiger utbetalt kostgodtgjørelse statens satser (2018)/Skattedirektoratets forskuddssatser (2019), er det overskytende beløpet skattepliktig for mottaker, samt trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig for virksomheten. Godtgjørelsen splittes da opp i en trekk- og avgiftsfri del (statens satser) og en trekk- og avgiftspliktig del (differansen mellom utbetalt kostgodtgjørelse og trekkfritt beløp) forutsatt at legitimasjonskravet i sktbf. § 5-6-12 (4) og (3) er oppfylt, se sktbf. § 5-6-14. Både trekkfri og trekkpliktig godtgjørelse skal innrapporteres. Hvis legitimasjonskravene i sktbf. § 5-6-12 (4) og (3) ikke er oppfylt, anses hele kostgodtgjørelse som trekk- og avgiftspliktig og skal innrapporteres.

  Kostgodtgjørelse opptjent i 2018 som utbetales i 2019

  Kostgodtgjørelsen skal skattlegges etter den skattesatsen som gjelder på utbetalingstidspunktet. Er kostgodtgjørelsen opptjent i 2018, men først utbetales i 2019, skal satsene for 2019 legges til grunn ved gjennomføring av forskuddstrekk.

  Arbeidsgiveravgift

  Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av trekkfri godtgjørelse, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

  Trekkpliktige godtgjørelser er arbeidsgiveravgiftspliktige, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

  Innrapportering

  Trekkfri kostgostgjørelse

  A-meldingen

  Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting innrapporteres på a-meldingen som Utgiftsgodtgjørelse - Reise kost uten overnatting - Antall dager.

  Trekkpliktig kostgodtgjørelse

  A-meldingen

  Trekkpliktig godtgjørelser til kost på tjenestereise uten overnatting innrapporteres på a-meldingen som Utgiftsgodtgjørelse - Reise kost.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på utgifter til kost for en virksomhets innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • beregning,
  • bruk av egen bil,
  • dagsreiser,
  • diettgodtgjørelse,
  • diettsatser,
  • kilometergodtgjørelse,
  • kilometersats,
  • kilometersatser,
  • km godtgjørelse,
  • km sats,
  • km satser,
  • kostgodtgjørelse,
  • reiseoppgjør,
  • reiseregninger,
  • sats,
  • statens regulativ,
  • tjenestereise,
  • tjenestereiser,
  • utenlandsregulativet,
  • utland,
  • yrkesreise,
  • diet,
  • kjøregodtgjørelse,
  • bilgodtgjørelse,
  • kmgodtgjørelse,
  • diett,
  • kostgodtgjøring,
  • reiserekning,
  Dagsreiser
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan