PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Overnatting på hotell

  Diett utland

  • D7150 Diettkostnad, opplysningspliktig
  • LønnKun opplysningsplikt
  Satser
  Statens satser - Kostgodtgjørelse utland
  22.06.18-31.12.19 01.01.17-21.06.18
  Reisetid Kostgodtgjørelse Måltidstrekk* Kostgodtgjørelse Måltidstrekk*
  inntil 6 timer Ingen godtgjørelse Frokost: 20 %
  Lunsj: 30 %
  Middag: 50 %
  Ingen godtgjørelse Frokost: 10 %
  Lunsj: 40 %
  Middag: 50 %
  Fra og med 6 inntil 12 timer (dagsreiser) 50 % av statens sats for land/by 2/3 av statens sats for land/by
  Fra og med 12 timer (med og uten overnatting) Statens sats for land/by Statens sats for land/by
  Reiser som varer ut over hele døgn


  inntil 6 timer Ingen godtgjørelse -
  fra og med 6 inntil 12 timer 50 % av statens sats for land/by
  fra og med 12 timer Statens sats for land/by

  *Ved beregning av måltidstrekkene legges alltid døgnsatsen (full sats) for vedkommende land/by til grunn. Legg merke til at prosentsatsene for måltidstrekkene er endret etter 22. juni 2018.

  Under reise til og fra oppdragsstedet beregnes kost etter de satser som gjelder for oppdragsstedet. Dersom reisen foretas gjennom flere land i løpet av et døgn, beregnes kost for det land hvor arbeidstakeren oppholdt seg lengst. Dette gjelder også for reisen i Norge.

  Satsene for kostgodtgjørelse reduseres med 25 prosent f.o.m. 29. døgn ved lengre sammenhengende opphold på ett sted. Sammenhengende opphold avbrytes ikke ved at skattyteren reiser bort fra arbeids-/oppholdsstedet i fritiden.

  Se Statens satser kostgodtgjørelse for land/by.

  Statens satser - Kompensasjonstillegg tjenestereise utland

  På reiser utenlands gis det et kompensasjonstillegg som skal kompensere for fravær fra hjemmet.

  Kompensasjonstillegget gis per døgn utover 12 timer. For reiser som varer mer enn 1 døgn, regnes 12 timer eller mer inn i det nye døgnet som et nytt helt døgn. For reiser som varer under ett døgn, utbetales tillegget etter 12 timer.

  Satsene er som følger:

  • 2019: kr 531
  • 22.06.18-31.12.18: kr 515
  • 01.01.17-21.06.18: kr 491

  Reglene for diett utland med overnatting på hotell blir behandlet i temaet.

  Satser

  Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på hotell
  Satser for land/by

  I 2019 er Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse de samme for reiser i innland og utland.

  Lønn

  Arbeidsgiver og arbeidstaker står i utgangspunktet fritt til å avtale kostgodtgjørelse på yrkesreiser. Det er imidlertid regler for hva som kan utbetales trekkfritt.

  De fleste arbeidsgivere dekker den ansattes utgifter til kost på reiser i yrket enten etter de skattefrie satsene, statens satser eller ved utgiftsrefusjon.

  Forskuddstrekk

  Historikk

  Forhandlingene av statens reiseregulativ ble ikke ferdige før nyttår 2017. Det ble derfor besluttet å videreføre særavtalene som gjaldt for 2017 i 2018 inntil det ble enighet om nye avtaler. Partene kom til enighet sommeren 2018, og de nye reiseavtalene gjelder fra og med 22. juni 2018 tom. 31.12.19. De nye avtalene førte med seg nye regler og satser for bl.a. kostgodtgjørelse utbetalt etter statens reiseregulativ. De gamle reglene og satsene gjelder tom. 21. juni 2018.

  Satser

  Inntektsåret 2018:

  Kostgodtgjørelse etter Statens satser for kostgodtgjørelse utland (gitt i medhold av særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge § 8), anses som trekkfrie.

  Inntektsåret 2019:

  Skattedirektoratets trekkfrie satser:

  Fra og med 2019 har Skattedirektoratet fastsatt egne trekkfrie satser for overnatting på hotell i utlandet. De trekkfrie satsene er de samme som satsene for reiser med overnatting på hotell innenlands.

  Statens satser:

  Dersom kostgodtgjørelse utbetales etter statens satser, i inntektsåret 2019, vil differansen mellom utbetalt kostgodtgjørelse og kostgodtgjørelse beregnet med trekkfrie satser, være trekkpliktig. Overskuddsberegningen skal foretas per døgn. Se mer under punktet Trekkpliktig kostgodtgjørelse.

  Statens utenlandsregulativ:

  I følge statens utenlandsregulativ beregnes kostgodtgjørelsen ut i fra egne satser for land/by (statens satser for reise utland) og reisens varighet. Satsene avhenger altså ikke av type losji. Det er satsene på oppdragsstedet som skal brukes ved beregning av kostgodtgjørelse utland, se statens satser utland. Oppholder den reisende seg i flere land i løpet av et døgn skal satsen for det landet som arbeidstaker er lengst i brukes (dette gjelder også for den delen av reisen som foregår i Norge). Det skal imidlertid ikke tas hensyn til at transportmiddelet passerer flere land. Må den reisende overnatte i Norge i forbindelse med en utenlandsreise, regnes start-/sluttidspunktet for utenlandsreisen ved avgang fra/ankomst til overnattingsstedet i Norge.

  Fraværsdøgn

  Ett reisedøgn er en periode på 24 timer. Reisen kan enten starte hjemmefra, hvis den ansatte drar direkte ut på oppdrag fra hjemmet, eller på arbeidsstedet hvis den ansatte er på jobb når reisen starter. Reisetid beregnes ut fra lokal tid i utreiselandet.

  Når en reise går inn i et nytt døgn som varer kortere enn 24 timer, regnes dette som et påbegynt døgn.

  Påbegynt døgn

  Fram til og med 21. juni 2018:

  Skattedirektoratets trekkfrie satser = statens satser

  Påbegynt døgn regnes som et fullt døgn 6 timer eller mer inn i det nye døgnet, og det gis full døgndiett også for dette døgnet. Dvs. at en reise som varer i 30 timer anses som en reise i 2 døgn og er berettiget til diett tilsvarende en reise som f.eks. varer i 53 timer.

  Påbegynt døgn som varer kortere enn 6 timer vil ikke være berettiget diett for det påbegynte døgnet.

  Fom. 22. juni 2018 tom. 31. desember 2018:

  Skattedirektoratets trekkfrie satser = statens satser

  Det er ulik diettsats for et påbegynt døgn som varer fom. 6 timer og inntil 12 timer og et påbegynt døgn som varer fom. 12 timer (med og uten overnatting).

  Påbegynt døgn som varer kortere enn 6 timer vil ikke være berettiget diett for det påbegynte døgnet.

  Se oversikt over beregningsreglene for kostgodtgjørelse etter statens satser.

  Inntektsåret 2019:

  Skattedirektoratets trekkfrie satser:
  (de samme reglene som gjaldt fram til og med 21. juni 2018)
  Påbegynt døgn regnes som et fullt døgn 6 timer eller mer inn i døgn uten overnatting. Det gis full døgndiett også for dette døgnet. Døgndiettsatsen følger type overnattingssted for siste overnatting. Dvs. at en reise som varer i 30 timer anses som en reise i 2 døgn og er berettiget til diett tilsvarende en reise som f.eks. varer i 53 timer. Påbegynt døgn som varer kortere enn 6 timer vil ikke være berettiget diett for det påbegynte døgnet.

  Statens satser:
  (videreføring av reglene som gjaldt fom. 22. juni 2018)
  Det er ulik diettsats for et påbegynt døgn som varer fom. 6 timer og inntil 12 timer og et påbegynt døgn som varer fom. 12 timer (med og uten overnatting). Påbegynt døgn som varer kortere enn 6 timer vil ikke være berettiget diett for det påbegynte døgnet. Se oversikt over beregningsreglene for kostgodtgjørelse etter statens satser.

  Måltidstrekk

  Dekker arbeidsgiver/oppdragsgiver eller arrangør/vertskap enkelte måltider på reisen, skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen.

  Ved beregning av måltidstrekkene legges alltid døgnsatsen (full sats) til grunn. Brukes statens satser, vil måltidstrekket beregnes ut i fra døgnsatsen for vedkommende land/by, se beregningsreglene for kostgodtgjørelse i utland etter statens satser.

  Måltidstrekk i kostgodtgjørelsen skal foretas selv om det ikke er dokumentert skriftlig at det er dekket måltider. Arbeidstaker skal skrive reiseregning etter de faktiske forhold. Er det på annen måte kjent for arbeidsgiveren at arbeidstakeren ikke har hatt utgifter til enkelte måltider skal det foretas reduksjon av godtgjørelsen dersom den skal utbetales trekkfritt. Det skal ikke foretas trekk for måltider som ikke er frokost, lunsj eller middag.

  Fram til og med 21. juni 2018:

  Skattedirektoratets trekkfrie satser = statens satser

  Måltidstrekkene tilsvarer 10% for frokost, 40% for lunsj og 50% for middag av døgnsatsen i vedkommende land/by.

  Fom. 22. juni 2018:

  Skattedirektoratets trekkfrie satser = statens satser

  Måltidstrekkene tilsvarer 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av døgnsatsen i vedkommende land/by.

  Inntektsåret 2019:

  • Beregning av måltidstrekk når kostgodtgjørelse dekkes etter Skattedirektoratets trekkfrie satser:
   Måltidstrekkene beregnes med 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av døgndiettsatsen for type overnattingssted på reiser med overnatting. Måltidstrekk og overskuddsberegning skal foretas per døgn.

   Har reisen ikke vart så lenge at arbeidstaker får kostgodtgjørelse for det påbegynte døgnet (under 6 timer), er det ikke noe å foreta måltidstrekk i. Arbeidsgiver kan da dekke måltider i det påbegynte døgnet direkte eller refundere legitimerte kostnader. Dette er en konsekvens av at overskudd og måltidstrekk skal beregnes per døgn, og gjelder uansett om man overnatter på hotell, pensjonat eller hybel/brakk/privat. Men, dette gjelder ikke i de tilfeller arbeidstaker overnatter på hotell hvor frokost er inkludert. Da skal det alltid foretas trekk for frokost, selv om arbeidstaker velger å spise frokosten senere (typisk i det påbegynte døgnet).

  • Beregning av måltidstrekk når kostgodtgjørelse dekkes etter statens satser:
   Måltidstrekkene beregnes med 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av døgnsatsen som tidligere, og ikke av eventuell dagsats for det påfølgende døgnet.
   Måltidstrekk og overskuddsberegning skal foretas per døgn.

  Trekkfri kostgodtgjørelse

  Vilkår for skattefri utbetaling av kostgodtgjørelse på reiser med overnatting på hotell i utlandet (alle vilkår må være oppfylt):

  • Godtgjørelsen må utbetales i samsvar med satser og øvrige bestemmelser i statens reiseregulativ for reiser utenfor Norge (særavtale) eller tariffavtale (bestemmelsen gjelder i 2018, men er fjernet i 2019)
  • Godtgjørelsen må ikke overstige Skattedirektoratets forskuddssatser som er lik statens satser i 2018 og Skattedirektoratets forskuddssatser i 2019 (fastsatt egne satser i 2019)
  • Godtgjørelsen må oppfylle legitimasjonskravene i sktbf. § 5-6-12 (3), se også temaet om krav til innhold i reiseregningen

  Se skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (1) bokstav a.

  Regler i 2018

  Trekkfri kostgodtgjørelse på utenlandsreiser kan utbetales etter statens satser.

  Se statens reiseregulativ som gjelder for utenlandsreiser i 2018:

  Kostgodtgjørelse etter statens satser

  Hvor mye som kan utbetales trekkfritt avhenger av de trekkfrie satsene. For overnatting på hotell i utlandet, er statens satser for reise utland lik de trekkfrie satsene, og det vil derfor ikke bli noen skattepliktig del dersom vilkårene for skattefri utbetaling av kostgodtgjørelse er oppfylt.

  For overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat i utlandet, se Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse utland og tema Diett pensjonat, hybel, brakke eller privat.

  Utgifter til overnatting (losji) på utenlandsreiser dekkes kun etter regning. Se Skatte-ABC.

  Når skal hotellsatsen brukes?
  Overnatting på hotell

  Hotellsatsen brukes ved overnatting på hotell.

  Overnatting på andre steder enn hotell

  Utgifter til kost der den ansatte har overnattet på andre steder enn hotell, kan i visse tilfeller også dekkes skattefritt etter hotellsatsene, dersom visse vilkår er oppfylt. For å få hotellsatsene trekkfritt på et overnattingssted som ikke er benevnt som hotell, må skattyteren ha mulighet for å få servert alle hovedmåltider (frokost, lunsj og middag) i overnattingsstedets spisesal/restaurant og maten må holde hotell-/restaurantstandard både når det gjelder kvalitet og pris.

  Ved overnatting på hurtigrute og ferger (f.eks. danskebåt, Kielferge) skal hotellsatsen for oppdragsstedet benyttes. Er oppdragsstedet selve båten/fergen skal den norske hotellsatsen legges til grunn (ved avreise fra Norge). Overnatter man på andre transportmidler som tog/buss/bil/båt/fly e.l. anses kostgodtgjørelse etter hotellsatsen ikke å gi overskudd, men da er forutsetningen at skattyteren også overnatter på hotell på reisen.

  Ved overnatting kun på tog, buss, bil, båt for øvrig, fly eller lignende brukes pensjonatsatsen, se Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse utland og temaet Diett pensjonat, hybel, brakke eller privat.

  Eksempel
  Hvilken sats skal brukes når den reisende oppholder seg i flere land i løpet av et døgn?

  En arbeidstaker forlater arbeidsplassen i Oslo 04.09 kl 7.00 for å avholde et klientmøte i Stockholm. Møtet i Stockholm avsluttes kl 19.30. Han reiser samme dag fra Stockholm til København hvor han har et klientmøte påfølgende dag kl 9.00. Møtet er ferdig i København kl 15.00 og han reiser direkte hjem til privatadressen og er der 05.09 kl 19.00.

  For det første døgnet vil han få satsen for kostgodtgjørelse i Sverige da han har oppholdt seg der 12,5 timer av døgnet (perioden mellom kl 7.00 og kl 19.30). For det andre døgnet vil han få satsen for kostgodtgjørelse i København, da det er kun der han har oppholdt seg 12 timer neste døgn (perioden mellom kl 7.00 og kl 19.00).

  Kost utland, overnattet på hotell, måltidstrekk - før 22. juni 2018

  Revisor Eng var i mars 2018, fra 05.03 kl 7.00 til 09.03 kl 14.00, på tjenestereise i København. Eng overnattet på hotell og dekket alle utgifter i forbindelse med reisen selv. Arbeidsgiveren utbetaler kostgodtgjørelse etter statens satser. Ved hjemkomst leverer Eng reiseregning som oppfyller legitimasjonskravene, og hun leverer hotellregning som viser at overnattingen kostet kr 5 000 (inklusive frokost 4 dager på tilsammen kr 1 000). Arbeidsgiveren refunderer hele regningen.

  Trekkfri kostgodtgjørelse:

  Kostgodtgjørelse 5 døgn kr 4 650
  - Måltidstrekk 4 frokoster kr 372
  = Sum trekkfri kostgodtgjørelse kr 4 278
  • Eng er borte i 4 døgn og 7 timer og får kostgodtgjørelse for 5 døgn. Hun har bodd på hotell og får kr 930 per døgn trekkfritt.
  • Refusjonen av de dokumenterte utgiftene til overnattingen er trekkfri.
  • Frokost er inkludert i prisen på overnattingen og da arbeidsgiveren dekker/refunderer hele regningen må det gjøres link; {7F987412-C7C2-468B-B1D5-739F10273D55}; 2484f879-88ca-4cd1-966a-44cc2785d81f; måltidstrekk; i kostgodtgjørelsen.
  • Ettersom satser og legitimasjonskrav er oppfylt kan denne godtgjørelsen utbetales uten at det foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift. Godtgjørelsen skal innrapporteres på a-meldingen.

  Refusjonen av de dokumenterte utgiftene til overnatting skal ikke innrapporteres på a-meldingen.

  Kost utland, overnattet på hotell, måltidstrekk - fom. 22. juni 2018

  Revisor Eng var i august 2018, fra 13.08 kl 7.00 til 17.08 kl 14.00, på tjenestereise i København. Eng overnattet på hotell og dekket alle utgifter i forbindelse med reisen selv. Arbeidsgiveren utbetaler kostgodtgjørelse etter statens satser. Ved hjemkomst leverer Eng reiseregning som oppfyller legitimasjonskravene, og hun leverer hotellregning som viser at overnattingen kostet kr 5 000 (inklusive frokost 4 dager på tilsammen kr 1 000). Arbeidsgiveren refunderer hele regningen.

  Trekkfri kostgodtgjørelse:

  Kostgodtgjørelse døgnsats 4 døgn kr 4 760
  + Kostgodtgjørelse dagsats 1 påbegynt døgn på 7 timer kr 595
  - Måltidstrekk 4 frokoster kr 952
  = Sum trekkfri kostgodtgjørelse kr 4 403
  • Eng er borte i 4 døgn og 7 timer og får kostgodtgjørelse for 4 døgn og 7 timer. Hun har bodd på hotell og får kr 1 190 per døgn trekkfritt.
  • Refusjonen av de dokumenterte utgiftene til overnattingen er trekkfri.
  • Det påbegynte døgnets varighet er 7 timer og uten overnatting. For dette skal dagsatsen for 6 inntil 12 timer benyttes som er 50% av døgnsats for Danmark.
  • Frokost er inkludert i prisen på overnattingen og da arbeidsgiveren dekker/refunderer hele regningen må det gjøres måltidsfradrag i kostgodtgjørelsen som er 20% av døgnsats for Danmark.
  • Ettersom satser og legitimasjonskrav er oppfylt kan denne godtgjørelsen utbetales uten at det foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift. Godtgjørelsen skal innrapporteres på a-meldingen.

  Refusjonen av de dokumenterte utgiftene til overnatting skal ikke innrapporteres på a-meldingen.

  Regler i 2019

  Skattedirektoratet har fastsatt egne trekkfrie forskuddssatser for kostgodtgjørelse med overnatting på hotell i 2019. Tidligere år har de trekkfrie satsene for reiser i utlandet med overnatting på hotell vært statens satser.

  Satsene og reglene er de samme både for reiser i innland og utland. Se derfor omtale av trekkfri kostgodtgjørelse på innenlandsreiser med eksempel for inntektsåret 2019.

  Trekkpliktig kostgodtgjørelse

  Kostgodtgjørelse på reiser i utlandet med overnatting på hotell, er trekkpliktig hvis godtgjørelsen:

  • ikke oppfyller legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften,
  • ikke er utbetalt i samsvar med bestemmelser i statens reiseregulativ (særavtale) eller tariffavtale (bestemmelsen gjelder i 2018, men er fjernet i 2019),
  • overstiger de skattefrie satsene (statens satser for reiser i utlandet i 2018 og Skattedirektoratets forskuddssatser i 2019) eller
  • reisen ikke anses som en tjenestereise (yrkesreise).

  Inntektsåret 2018:

  All kostgodtgjørelse som utbetales ut over statens satser er skattepliktig for den ansatte.

  Inntektsåret 2019:

  All kostgodtgjørelse som utbetales ut over Skattedirektoratets forskuddssatser er skattepliktig for den ansatte.

  Dvs. at dersom det utbetales kostgodtgjørelse etter statens satser i 2019, vil differansen mellom utbetaling etter statens satser og beregnet kostgodtgjørelse etter Skattedirektoratets forskuddssatser være skattepliktig for den ansatte. Overskuddsberegningen skal foretas per døgn.

  Se statens reiseregulativ som gjelder for utenlandsreiser i 2019.

  Kostgodtgjørelse opptjent i 2018 som utbetales i 2019

  Kostgodtgjørelsen skal skattlegges etter den skattesatsen som gjelder på utbetalingstidspunktet. Er kostgodtgjørelsen opptjent i 2018, men først utbetales i 2019, skal satsene for 2019 legges til grunn ved gjennomføring av forskuddstrekk.

  Arbeidsgiveravgift

  Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av trekkfri godtgjørelse, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

  Trekkpliktige godtgjørelser er arbeidsgiveravgiftspliktige, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

  Innrapportering

  For reiser med overnatting på hotell skal både diett som utbetales etter døgnsats (helt overnattingsdøgn) og diett etter dagssats (påbegynte døgn uten overnatting), rapporteres samlet som "reise kost med overnatting på hotell".

  F.eks. skal trekkfri kostgodtgjørelse på en tjenestereise med overnatting på hotell i utlandet som varer 1 døgn og 7 timer, innrapporteres på a-meldingen som Utgiftsgodtgjørelse, Reise kost med overnatting på hotell og Antall dager = 2.

  Trekkfri kostgodtgjørelse

  A-meldingen

  Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise med overnatting på hotell innrapporteres på a-meldingen som Utgiftsgodtgjørelse - Reise kost med overnatting på hotell - Antall døgn.

  Trekkpliktig kostgodtgjørelse

  A-meldingen

  Trekkpliktig godtgjørelse til kost på tjenestereise med overnatting på hotell innrapporteres på a-meldingen som Utgiftsgodtgjørelse - Reise kost.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på utgifter til kost for en virksomhets innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • beregning,
  • diettgodtgjørelse,
  • diettsatser,
  • kompensasjonstillegg,
  • kompensasjonstillegg - tjenestereise utland lart,
  • kompensasjonstillegg tjenestereise utland,
  • kompensasjonstillegg utland,
  • kostgodtgjørelse,
  • reiseoppgjør,
  • reiseregninger,
  • sats,
  • statens reiseregulativ,
  • særavtale,
  • tjenestereise,
  • tjenestereiser,
  • utenlandsregulativet,
  • diet,
  • yrkesreise,
  • diett,
  • kostgodtgjøring,
  • reiserekning,
  Overnatting på hotell
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan