Dagsreiser

Overnatting på hotell

Konto
7150 Diettkostnad, opplysningspliktig
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Reglene for diett utland med overnatting på hotell blir behandlet i temaet.

Satser

I 2019 og 2020 er Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse de samme for reiser i innland og utland.

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på hotell
Satser for land/by

Lønn

Arbeidsgiver og arbeidstaker står i utgangspunktet fritt til å avtale kostgodtgjørelse på yrkesreiser. Det er imidlertid regler for hva som kan utbetales trekkfritt.

De fleste arbeidsgivere dekker den ansattes utgifter til kost på reiser i yrket enten etter de skattefrie satsene, statens satser eller ved utgiftsrefusjon.

Forskuddstrekk

Statens reiseavtale som gjelder for utenlandsreiser i 2019 og 2020 (inntil det blir enighet i forhandlingene om statens særavtaler):

 • Særavtale for reiser utenlands (22.06.18 - 31.12.19)
Historikk
Satser
Inntektsåret 2019 og 2020:

Skattedirektoratets trekkfrie satser:

Fra og med 2019 har Skattedirektoratet fastsatt egne trekkfrie satser for overnatting på hotell i utlandet. De trekkfrie satsene er de samme som satsene for reiser med overnatting på hotell innenlands.

Statens satser:

I følge statens særavtale for reiser utenlands beregnes kostgodtgjørelsen ut i fra egne satser for land/by (statens satser for reise utland) og reisens varighet. Satsene avhenger altså ikke av type losji. Det er satsene på oppdragsstedet som skal brukes ved beregning av kostgodtgjørelse utland, se statens satser utland. Oppholder den reisende seg i flere land i løpet av et døgn skal satsen for det landet som arbeidstaker er lengst i brukes (dette gjelder også for den delen av reisen som foregår i Norge). Det skal imidlertid ikke tas hensyn til at transportmiddelet passerer flere land. Må den reisende overnatte i Norge i forbindelse med en utenlandsreise, regnes start-/sluttidspunktet for utenlandsreisen ved avgang fra/ankomst til overnattingsstedet i Norge.

Dersom kostgodtgjørelse utbetales etter statens satser, i inntektsåret 2019 og 2020, må arbeidsgiver splitte opp godtgjørelsen i en del som oppfyller vilkårene for trekkfritaket og en overskytende del som behandles som lønn. Overskudds-/underskuddsberegningen skal foretas per døgn. Se mer under punktet Trekkpliktig kostgodtgjørelse.

Historikk
Fraværsdøgn

Ett reisedøgn er en periode på 24 timer. Reisen kan enten starte hjemmefra, hvis den ansatte drar direkte ut på oppdrag fra hjemmet, eller på arbeidsstedet hvis den ansatte er på jobb når reisen starter. Reisetid beregnes ut fra lokal tid i utreiselandet.

Når en reise går inn i et nytt døgn som varer kortere enn 24 timer, regnes dette som et påbegynt døgn.

Påbegynt døgn

Inntektsåret 2019 og 2020:

Skattedirektoratets trekkfrie satser:
Påbegynt døgn regnes som et fullt døgn 6 timer eller mer inn i døgn uten overnatting. Det gis full døgndiett også for dette døgnet. Døgndiettsatsen følger type overnattingssted for siste overnatting. Dvs. at en reise som varer i 30 timer anses som en reise i 2 døgn og er berettiget til diett tilsvarende en reise som f.eks. varer i 53 timer. Påbegynt døgn som varer kortere enn 6 timer vil ikke være berettiget diett for det påbegynte døgnet.

Statens satser:
Det er ulik diettsats for et påbegynt døgn som varer fom. 6 timer og inntil 12 timer og et påbegynt døgn som varer fom. 12 timer (med og uten overnatting). Påbegynt døgn som varer kortere enn 6 timer vil ikke være berettiget diett for det påbegynte døgnet. Se oversikt over beregningsreglene for kostgodtgjørelse etter statens satser.

Historikk
Måltidstrekk

Dekker arbeidsgiver/oppdragsgiver eller arrangør/vertskap enkelte måltider på reisen, skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen.

Ved beregning av måltidstrekkene legges alltid døgnsatsen (full sats) til grunn. Brukes statens satser, vil måltidstrekket beregnes ut i fra døgnsatsen for vedkommende land/by, se beregningsreglene for kostgodtgjørelse i utland etter statens satser.

Måltidstrekk i kostgodtgjørelsen skal foretas selv om det ikke er dokumentert skriftlig at det er dekket måltider. Arbeidstaker skal skrive reiseregning etter de faktiske forhold. Er det på annen måte kjent for arbeidsgiveren at arbeidstakeren ikke har hatt utgifter til enkelte måltider skal det foretas reduksjon av godtgjørelsen dersom den skal utbetales trekkfritt. Det skal ikke foretas trekk for måltider som ikke er frokost, lunsj eller middag.

Inntektsåret 2019 og 2020:

 • Beregning av måltidstrekk når kostgodtgjørelse dekkes etter Skattedirektoratets trekkfrie satser:
  Måltidstrekkene beregnes med 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av døgndiettsatsen for type overnattingssted på reiser med overnatting. Måltidstrekk og overskuddsberegning skal foretas per døgn.

  Har reisen ikke vart så lenge at arbeidstaker får kostgodtgjørelse for det påbegynte døgnet (under 6 timer), er det ikke noe å foreta måltidstrekk i. Arbeidsgiver kan da dekke måltider i det påbegynte døgnet direkte eller refundere legitimerte kostnader. Dette er en konsekvens av at overskudd og måltidstrekk skal beregnes per døgn, og gjelder uansett om man overnatter på hotell, pensjonat eller hybel/brakk/privat. Men, dette gjelder ikke i de tilfeller arbeidstaker overnatter på hotell hvor frokost er inkludert. Da skal det alltid foretas trekk for frokost, selv om arbeidstaker velger å spise frokosten senere (typisk i det påbegynte døgnet).

 • Beregning av måltidstrekk når kostgodtgjørelse dekkes etter statens satser:
  Måltidstrekkene beregnes med 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av døgnsatsen som tidligere, og ikke av eventuell dagsats for det påfølgende døgnet.
  Måltidstrekk og overskuddsberegning skal foretas per døgn.
Historikk
Trekkfri kostgodtgjørelse
Vilkår

Utbetaling av kostgodtgjørelse på tjenestereiser med overnatting på hotell i utlandet er fritatt for forskuddstrekk når kostgodtgjørelsen (alle vilkår må være oppfylt):

 • ikke overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser eller det dokumenteres at høyere utgifter er medgått, se FSFIN § 5-15-5 (12)
 • følger legitimasjonskravene i sktbf. § 5-6-12 (3), se også temaet om krav til innhold i reiseregningen

Se skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (1) bokstav a.

Beregning av kostgodtgjørelsen

Skattedirektoratet har fastsatt egne trekkfrie forskuddssatser for kostgodtgjørelse med overnatting på hotell i 2019 og 2020. Tidligere år har de trekkfrie satsene for reiser i utlandet med overnatting på hotell vært statens satser.

De trekkfrie satsene og reglene er de samme både for reiser i innland og utland. Se derfor omtale av trekkfri kostgodtgjørelse på innenlandsreiser med tilhørende eksempler for inntektsåret 2019 og 2020.

Historikk

Utgifter til overnatting (losji) på utenlandsreiser dekkes kun etter regning. Se Skatte-ABC.

Eksempel
Kost, overnattet på hotell utland, måltidstrekk - inntektsåret 2020
Hvilken sats skal brukes når den reisende oppholder seg i flere land i løpet av et døgn?
Historikk
Trekkpliktig kostgodtgjørelse

Kostgodtgjørelse på reiser i utlandet med overnatting på hotell, er trekkpliktig hvis godtgjørelsen:

 • ikke oppfyller legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (3),
 • overstiger de trekkfrie satsene eller
 • reisen ikke anses som en tjenestereise (yrkesreise).

Inntektsåret 2019 og 2020:

All kostgodtgjørelse som utbetales ut over Skattedirektoratets forskuddssatser er skattepliktig for den ansatte.

Dvs. at dersom det utbetales kostgodtgjørelse etter statens satser, må det gjøres en vurdering mot de trekkfrie satsene. I disse tilfellene kan arbeidsgiver splitte kostgodtgjørelsen i en trekk- og avgiftsfri del (Skattedirektoratets forskuddssatser) og en trekk- og avgiftspliktig del (differansen mellom utbetalt kostgodtgjørelse og trekkfritt beløp) forutsatt at legitimasjonskravet i sktbf. § 5-6-12 (3) er oppfylt, se sktbf. § 5-6-14. Det må altså beregnes kostgodtgjørelse både etter statens satser og etter Skattedirektoratets trekkfrie satser. Differansen mellom disse vil være skattepliktig. Overskudds-/underskuddsberegningen skal foretas per døgn. For eksempel på beregningen, se Skatte-ABC.

Se statens reiseregulativ som gjelder for utenlandsreiser i 2019.

NB! Forhandlingene om statens særavtaler pågår fortsatt, og satsene for 2019 videreføres i 2020 inntil partene er kommet til enighet.

Historikk

Arbeidsgiveravgift

Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av trekkfri godtgjørelse, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

Trekkpliktige godtgjørelser er arbeidsgiveravgiftspliktige, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

Innrapportering

For reiser med overnatting på hotell skal både diett som utbetales etter døgnsats (helt overnattingsdøgn) og diett etter dagssats (påbegynte døgn uten overnatting), rapporteres samlet som "reise kost med overnatting på hotell" for trekkfri diett og "reise kost" for eventuell trekkpliktig del av diett.

Trekkfri kostgodtgjørelse

Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise med overnatting på hotell innrapporteres på a-meldingen som Kostgodtgjørelse - trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell.

Trekkpliktig kostgodtgjørelse

Trekkpliktig godtgjørelse til kost på tjenestereise med overnatting på hotell innrapporteres på a-meldingen som Kostgodtgjørelse - trekkpliktig godtgjørelse til kost på reise.

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på utgifter til kost for en virksomhets innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: beregning, diettgodtgjørelse, diettsatser, kompensasjonstillegg, kompensasjonstillegg - tjenestereise utland lart, kompensasjonstillegg tjenestereise utland, kompensasjonstillegg utland, kostgodtgjørelse, reiseoppgjør, reiseregninger, sats, statens reiseregulativ, særavtale, tjenestereise, tjenestereiser, utenlandsregulativet, kostgodtgjørelse, diet, yrkesreise, diettgodtgjørelse, diett, kostgodtgjøring, reiserekning