PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Diett innland uten overnatting

  Diett

  • D7150 Diettkostnad, oppgavepliktig
  • LønnKun opplysningsplikt
  Satser
  Kostgodtgjørelse - innland - uten overnatting
  Reisens varighet 2017 2016
  Ulegitimert Kostgodtgjørelse Måltidstrekk Kostgodtgjørelse Måltidstrekk
  6-12 timer

  kr 289 Frokost: kr 58 (20%)
  Lunsj: kr 87 (30%)
  Middag: kr 144 (50%)
  kr 280 Frokost: kr 56 (20%)
  Lunsj: kr 84 (30%)
  Middag: kr 140 (50%)
  Over 12 timer

  kr 537 Frokost: kr 107 (20%)
  Lunsj: kr 161 (30%)
  Middag: kr 269 (50%)
  kr 520 Frokost: kr 104 (20%)
  Lunsj: kr 156 (30%)
  Middag: kr 260 (50%)

  Når alle måltider dekkes av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal kostgodtgjørelse ikke beregnes.

  «Særavtale for reiser innenlands for statens regning» og «Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting» ble slått sammen fom. 1. januar 2015.

  Reglene for å benytte diett innland uten overnatting etter statens satser, samt bokføring og lønnsbehandling blir behandlet i temaet. Fom. 1. januar 2015 ble reglene rundt diett innland uten overnatting endret, og de to avtalene «Særavtale for reiser innenlands for statens regning» og «Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting» ble slått sammen. Se mer om endringene under.

  Lønn

  Vilkår for skattefri utbetaling av kostgodtgjørelse på dagsreiser (alle vilkår må være oppfylt):

  Se skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (4).

  Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av trekkfri godtgjørelse, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

  Eksempel - Dagsreise innland

  Sara Berg var på tjenestereise i Bergen. Reisen startet 6. januar 2017 kl 7.00, og hun kom hjem samme dag kl 17.00. Arbeidsgiveren utbetaler godtgjørelse etter statens regulativ. Ved hjemkomst leverer Berg reiseregning som tilfredsstiller legitimasjonskravene.

  Kostgodtgjørelse Reise fra og med 6 timer og inntil 12 timer kr 289
  Utbetalt godtgjørelse kr 289

  Ettersom satser og legitimasjonskrav er oppfylt, kan godtgjørelsen utbetales uten at det foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift.

  Kostgodtgjørelse gis kun for reiser over 15 km en vei. Strekningen beregnes med korteste reisestrekning fra reisens utgangspunkt, med det/de faktisk benyttede transportmidler (bil, båt, tog, osv.). Ved flere oppdragssteder på samme dagsreise, der samlet kjørelengde er over 15 km, men hvert av oppdragsstedene ligger nærmere enn 15 km fra arbeidsstedet eller utgangspunktet, anses reisen som under 15 km.

  Eksempel - Oppdragssted nærmere enn 15 km

  Sara Berg var i mars 2017 på oppdrag for arbeidsgiver. Hun besøkte en kunde som holder til 12 km fra Bergs arbeidssted. Til sammen reiste hun 24 km i tjeneste. Berg krever godtgjørelse etter statens satser, og ettersom reisen varte i 7 timer, leverer hun reiseregning som oppfyller legitimasjonskravene hvor hun krever diettgodtgjørelse med kr 289.

  Berg har ikke krav på godtgjørelse etter statens reiseregulativ fordi oppdragsstedet ligger nærmere arbeidsstedet enn 15 km. Korteste reisestrekning beregnes fra reisens utgangspunkt én vei og ut ifra det transportmiddel som faktisk benyttes.

  Utbetales det kostgodtgjørelse/nattillegg på reiser av privat art eller nattillegg for reiser som ikke er i tjeneste for arbeidsgiver, skal utbetalingen behandles på lik linje med vanlig lønn og skal tas med i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

  Måltidstrekk

  Dersom ett eller flere måltider er dekket etter regning/program/innbydelse eller er påspandert, skal det foretas trekk i kostgodtgjørelsen. For gjeldende satser for måltidstrekk, se «Satser -> Kostgodtgjørelse - innland - uten overnatting».

  Dersom det finnes program for oppholdet, skal dette vedlegges reiseregningen.

  Når full kost er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap utbetales ikke kostgodtgjørelse.

  Eksempel - Dagsreise innland, måltidstrekk

  Sara Berg var på tjenestereise i Bergen. Reisen startet 6. januar 2017 kl 7.00, og hun kom hjem samme dag kl 17.00. Arbeidsgiveren utbetaler godtgjørelse etter statens regulativ. I tillegg fikk hun dekket lunsj etter regning. Ved hjemkomst leverer Berg reiseregning som tilfredsstiller legitimasjonskravene.

  Kostgodtgjørelse Reise fra og med 6 timer og inntil 12 timer kr 289
  Fradrag for lunsj kr 87
  Utbetalt godtgjørelse kr 202

  Berg ble påspandert lunsj og måltidstrekket blir kr 86. Ettersom satser og legitimasjonskrav er oppfylt kan godtgjørelsen utbetales uten at det foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift.

  Utbetaling ut over statens satser eller mangelfullt utfylt reiseregning

  Overstiger utbetaling av kostgodtgjørelse på tjenestereiser uten overnatting de fastsatte forskuddssatsene, er det overskytende beløpet skattepliktig for mottaker, arbeidsgiveravgiftspliktig for virksomheten og det overskytende beløpet skal innrapporteres. Det samme gjelder hvis legitimasjonskravene i sktbf. § 5-6-12 (3) ikke er oppfylt.

  Eksempel - Mangelfullt utfylt reiseregning

  Sara Berg var på tjenestereise i Bergen fra 13.03.2017 kl 7.00 til 13.03.2017 kl 17.00. Hun får godtgjørelse etter statens regulativ. Ved hjemkomst leverer Berg reiseregning hvor hun kun har oppgitt navn, hvilket sted/ kunde som er besøkt og dato for reisen.

  Berg krever følgende godtgjørelse etter statens satser:

  Kostgodtgjørelse Reise fra og med 6 timer og inntil 12 timer kr 289
  Utbetalt godtgjørelse kr 289

  Reiseregningen tilfredsstiller ikke legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (4), jf. sktbf. § 5-6-12 (3). Både arbeidstakerens adresse og underskrift samt klokkeslett og formål mangler. Ettersom legitimasjonskravene ikke er oppfylt kan godtgjørelsen ikke utbetales uten at det foretas forskuddstrekk og beregnes arbeidsgiveravgift.

  Kostgodtgjørelser som ikke oppfyller legitimasjonskravene skal innrapporteres på «A-meldingen -> Reise kost».

  A-meldingen

  Diettgodtgjørelse uten overnatting på tjenestereiser innrapporteres på «A-meldingen -> Reise kost uten overnatting».

  Historikk

  Reglene før og etter 1. januar 2015

  Innenlandsreiser foretatt til og med 31. desember 2014 fulgte enten :

  • PM-2011-13 Særavtale for reiser innenlands for statens regning eller
  • PM-2011-14 Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting.

  Reiser foretatt fra 1. januar 2015 følger den nye avtalen:

  • PM-2014-18 Ny Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands.

  Den nye særavtalen gjelder både for pålagte/godkjente reiser av ikke fast karakter, og rutinemessige faste oppdrag som ikke trenger godkjennelse av arbeidsgiver for hvert oppdrag.

  Med den nye særavtalen ble diettreglene forenklet. Det er nå kun to satser som gjelder for reiser i Norge uten overnatting (dagsreiser).

  Endring for kostgodtgjørelse på dagsreiser i forbindelse med rutinemessige faste oppdrag

  Reiser av fast karakter var reiser som var av en slik art at de var nødvendige for å oppfylle de plikter som fulgte av arbeidsforholdet. Dvs. at reiser som var en nødvendig del av arbeidet og der reisen var en sentral del av stillingens innhold, ble definert som reiser av fast karakter. Eksempler på aktuelle yrkesgrupper var skattekontrollører, inspektører, konsulenter, regnskapsførere og selgere, se Arbeidsrettens avgjørelse AR 30/2003.

  Før 1. januar 2015 var det ikke anledning til å utbetale ulegitimert kostgodtgjørelse på dagsreiser av fast karakter. Utgifter til mat kunne dekkes etter regning dersom det ikke var mulig å kjøpe mat på arbeidsstedet. Disse utgiftene måtte legitimeres (dokumenteres) med bilag/kvittering eller sannsynliggjøres på annen måte. Etter 1. januar 2015 ble dette endret, og det er nå mulig å utbetale ulegitimert kostgodtgjørelse fom. 6. time.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på utgifter til kost for en virksomhets innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • beregning,
  • bespisning,
  • dagdiett,
  • dagsreise,
  • dagstur,
  • diett,
  • diett utland,
  • diettgodtgjørelse,
  • diettsatser,
  • forretningsreise,
  • innenlands,
  • innenlandsregulativet,
  • kost og losji,
  • kundereise,
  • måltidsfradrag,
  • personling næringsdrivende,
  • reise,
  • reiseoppgjør,
  • reiseregninger,
  • sats,
  • særavtale,
  • tjenestereise,
  • tjenestereiser,
  • ulegitimert,
  • kostgodtgjørelse,
  • dagsdiett,
  • reiserekning,
  • kost,
  Diett innland uten overnatting
  312 1227 90 75 717

  Kontering

  Satser

  Kontoplan