PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Diett utland uten overnatting

  Diett

  • D7150 Diettkostnad, oppgavepliktig
  • LønnKun opplysningsplikt
  Satser
  Kostgodtgjørelse - utland
  Reisetid 2016/2017 Måltidstrekk
  inntil 6 timer Ingen godtgjørelse Frokost: 10%
  Lunsj: 40%
  Middag: 50%
  Fra og med 6 inntil 12 timer 2/3 av statens sats for land/by
  Fra og med 12 timer Statens sats for land/by

  Prosent-satsene for måltidstrekkene står i kommentarene til den nye særavtalen om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge, PM-2015-17 § 8. Kost.

  Under reise til og fra oppdragsstedet beregnes kost etter de satser som gjelder for oppdragsstedet. Dersom reisen foretas gjennom flere land i løpet av et døgn, beregnes kost for det land hvor arbeidstakeren oppholdt seg lengst. Dette gjelder også for reisen i Norge.

  Satsene for kostgodtgjørelse reduseres med 25 prosent fom. 29. døgn ved lengre sammenhengende opphold på ett sted. Sammenhengende opphold avbrytes ikke ved at skattyteren reiser bort fra arbeids-/oppholdsstedet i fritiden.

  Se «Satser -> Statens satser utland».

  Reglene for å benytte diett utland uten overnatting etter statens satser, samt bokføring og lønnsbehandling blir behandlet i temaet.

  Lønn

  Vilkår for skattefri utbetaling av kostgodtgjørelse på dagsreiser til utlandet (alle vilkår må være oppfylt):

  Se skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (4).

  Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av trekkfri godtgjørelse, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

  Det er satsene på oppdragsstedet som skal brukes ved beregning av kostgodtgjørelse utland, se «Satser -> Statens satser utland». Oppholder den reisende seg i flere land i løpet av en dagsreise, skal satsen for det landet som arbeidstaker er lengst i brukes. Det skal imidlertid ikke tas hensyn til at transportmiddelet passerer flere land.

  Eksempel - Dagsreise utland

  Sara Berg var på tjenestereise i København fra 07.04.2017 kl 7.00 til 07.04.2017 kl 17.00. Berg får godtgjørelse etter statens regulativ. Ved hjemkomst leverer Berg reiseregning som tilfredsstiller legitimasjonskravene.

  Kostgodtgjørelse Reise fra og med 6 timer og inntil 12 timer kr 620
  Utbetalt godtgjørelse kr 620
  • Full kostgodtgjørelse for København (egen sats) utgjør kr 930.
  • Reisen varte mellom 6 og 12 timer og Berg får 2/3 av full godtgjørelse, kr 620.
  • Ettersom satser og legitimasjonskrav er oppfylt kan godtgjørelsen utbetales uten at det foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift.

  Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting innrapporteres på «A-meldingen -> Reise kost uten overnatting»

  Måltidsfradrag

  Det skal foretas måltidsfradrag for de måltider som arbeidsgiver/oppdragsgiver eller arrangør/vertskap dekker. Se «Satser -> Kostgodtgjørelse - utland». Når kosten fullt ut er dekket, utbetales ikke kostgodtgjørelse.

  Kostgodtgjørelse ut over statens satser

  Overstiger utbetaling av kostgodtgjørelse statens satser, er det overskytende beløpet skattepliktig for mottaker, samt trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig for virksomheten. For innrapportering, se A-meldingen nedenfor. Det samme gjelder hvis legitimasjonskravene i sktbf. § 5-6-12 (3) ikke er oppfylt.

  A-meldingen

  Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting innrapporteres på «A-meldingen -> Reise kost uten overnatting»
  Trekkpliktig godtgjørelse til kost på tjenestereise i utland uten overnatting innrapporteres på «A-meldingen -> Reise kost»

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på utgifter til kost for en virksomhets innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • beregning,
  • bespisning,
  • Bruk av egen bil,
  • diett,
  • diett utland,
  • diettgodtgjørelse,
  • diettsatser,
  • forretningsreise,
  • kilometergodtgjørelse,
  • kilometersats,
  • kilometersatser,
  • km godtgjørelse,
  • km sats,
  • km satser,
  • kost og losji,
  • kostgodtgjørelse,
  • kundereise,
  • personling næringsdrivende,
  • reise,
  • reiseoppgjør,
  • reiseregninger,
  • sats,
  • statens regulativ,
  • tjenestereise,
  • tjenestereiser,
  • utenlandsregulativet,
  • yrkesreise,
  • reiserekning,
  • kost,
  • kjøregodtgjørelse,
  Diett utland uten overnatting
  312 1227 90 75 717

  Kontering

  Satser

  Kontoplan