PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utgifter til overnatting innland (nattillegg)

  Diett

  • D7130 Reisekostnad, oppgavepliktig
  • LønnKun opplysningsplikt
  Satser
  Nattillegg

  Arbeidstaker kan få kontantgodtgjørelse til dekning av utgifter til losji/overnatting på reiser i oppdrag eller tjeneste for arbeidsgiver i Norge med - kr 430 (2016/2017) per døgn. Det forutsettes at arbeidstaker ikke har fått dekket utgifter til overnatting på annen måte.

  Losjigodtgjørelse/nattillegg gjelder ikke etter 28 døgn. Da dekkes kun legitimerte merutgifter til husleie med inntil kr 10 000 per mnd. (2017) / kr 9 750 per mnd. (2016) fra det 29. døgnet og inntil 100 uker. Etter den tid fastsettes godtgjørelsen konkret. Se statlig regulativ (særavtale) om økonomiske vilkår ved endret tjenestested (PM 2013-17, PM 2015-11 og PM 2017-3).

  Sammenhengende opphold avbrytes ikke ved at skattyteren reiser bort fra arbeids-/oppholdsstedet i fritiden.

  Reglene ovenfor forutsetter at arbeidsgiver eller hans oppdragsgiver ikke har subsidiert arbeidstakerens eventuelle losjikostnader direkte eller indirekte. Foreligger slik subsidiering, er godtgjørelsen ut over dokumenterte losjikostnader skattepliktig.

  Ulegitimert tillegg som skal dekke utgifter til overnatting, kan utbetales skattefritt på innenlandsreiser i samsvar med satser, legitimasjonskrav og øvrige bestemmelser i tariffavtale eller statlig regulativ, se sktbf. § 5-6-12 (4), «{E6317603-8B2C-4932-B311-FAF50E576DCA} -> 676994224» og «Satser -> Kostgodtgjørelse - innland - med overnatting». At nattillegget er ulegitimert vil i utgangspunktet si at arbeidstaker ikke trenger å redegjøre for hvor overnatting har funnet sted.

  For reiser i utlandet dekkes kostnader til overnatting kun etter regning.

  Med overnatting menes at man har arbeidsfri og har mulighet for hvile. Det er den reelle overnattingen som skal vurderes, og overnattingen skal skje utenfor egen bopel. Det er i utgangspunktet ikke overnatting, dersom man kommer tilbake til sitt eget hjem fra reisen i løpet av natten.

  Det stilles følgende krav for å få utbetalt nattillegget skattefritt:

  • utgifter til overnatting på hotell eller lignende må ikke være dekket av arbeidsgiver og arbeidsgiver må ikke ha sørget for annen overnatting
  • overnatting kan ikke skje i eget hjem, herunder hybel eller hytte
  • ulegitimert nattillegg tilstås ikke når sovekupe/lugar er inkludert i billetten
  • utbetaling av ulegitimert nattillegg skal oppfylle legitimasjonskravene i sktbf. § 5-6-12 (3), unntatt opplysning om navn og adresse på overnattingssted eller utleier, se også «Krav til reiseregningen -> Krav til innhold i reiseregningen»

  Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av trekkfri godtgjørelse, jf. folketrygdloven § 23-2 (3).

  Skattedirektoratet har i mars 2008 uttalt at skatte- og trekkfritaket for ulegitimert nattillegg for reiser innenlands bare gjelder når arbeidsgiver holder seg innenfor beløpsgrensen. Utbetaler arbeidsgiveren ulegitimert nattillegg som overstiger beløpsgrensen i sktbf. § 5-6-12 (4) tredje punktum, vil hele beløpet være trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig når faktiske losjikostnader ikke dokumenteres. Det er i slike tilfeller ikke anledning for arbeidsgiveren til å splitte opp godtgjørelsen og innberette det skattefrie beløpet som trekkfritt nattillegg.

  Reisetid mellom kl. 22.00-06.00 kompenseres ikke når arbeidstakeren har rett til nattillegg eller benytter soveplass, jf. hovedtariffavtalen § 8 nr. 3, se «{E6317603-8B2C-4932-B311-FAF50E576DCA} -> 676994224» nr. 2 siste kommentar. Det foretas ikke måltidstrekk for frokost når ulegitimert nattillegg benyttes, se «{E6317603-8B2C-4932-B311-FAF50E576DCA} -> -905683722» nr. 1 c. siste kommentar.

  Eksempel - Kost/nattillegg innland, overnattet på hotell

  Revisor Eng var i mars 2017, fra 06.03 kl 7.00 til 10.03 kl 14.00, på tjenestereise i Bergen. Eng overnattet på hotell og dekket alle utgifter i forbindelse med reisen selv. Arbeidsgiveren utbetaler kostgodtgjørelse og nattillegg i samsvar med statens reiseregulativ. Ved hjemkomst leverte Eng reiseregning som oppfyller legitimasjonskravene. Ifølge reiseregningen skal hun ha:

  Kostgodtgjørelse

  5 døgn

  x

  kr 733

  =

  kr 3 665

  Nattillegg

  4 netter

  x

  kr 430

  =

  kr 1 720

  Sum godtgjørelse

  kr 5 385

  • Eng er borte i 4 døgn og 7 timer og får kostgodtgjørelse for 5 døgn.
  • Hun har bodd på hotell og får hotellsatsen for kostgodtgjørelse på kr 733 per døgn.
  • Hun får kr 430 per natt i nattillegg for 4 netter.
  • Ettersom satser og legitimasjonskrav er oppfylt kan godtgjørelsen utbetales uten at det foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift.


  • Trekkfri diettgodtgjørelse ved overnatting på hotell innrapporteres på «A-meldingen -> Reise kost med overnatting på hotell».
  • Trekkfritt ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser innrapporteres på «A-meldingen -> Reise nattillegg».

  A-meldingen

  Trekkfritt ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser innrapporteres på «A-meldingen -> Reise nattillegg».

  Utgifter til overnatting fom. det 29. døgn

  Det utbetales ikke nattillegg fom. det 29. døgn. Da dekkes utgiftene etter Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested som følger:

  • Legitimerte merutgifter til husleie fra det 29. døgnet og inntil 100 uker dekkes inntil et fast beløp per måned, se «Satser -> Nattillegg» andre avsnitt.
   Etter den tid fastsettes godtgjørelsen konkret.

  Sammenhengende opphold avbrytes ikke ved at skattyteren reiser bort fra arbeids-/oppholdsstedet i fritiden.

  Et av kravene over er at arbeidsgiver eller hans oppdragsgiver ikke skal ha subsidiert arbeidstakerens eventuelle losjikostnader direkte eller indirekte. Foreligger slik subsidiering, vil godtgjørelse ut over dokumenterte losjikostnader være skattepliktig.

  Stikkord:

  • kostgodtgjørelse,
  • diett,
  • kost,
  Utgifter til overnatting innland (nattillegg)
  304 1210 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan