Kjøp av legemidler

Innkjøp til bedriftslegekontor

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
1250 Inventar
Debet
6540 Inventar
Debet

Merverdiavgift

Bedriftshelsetjenester er et velferdsgode for den ansatte og anskaffelser til bruk i utførelsen av helsetjenesten gir ikke rett til fradrag i mva, se mval. § 8-3 (1) d og KL 5382.

Unntak

Innredning og kjøp av løst inventar til internt bedriftslegekontor gir rett til merverdiavgiftsfradrag gitt at selskapet driver avgiftspliktig virksomhet jf. mval. § 8-1. Se også MVA-håndboken om fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsformål første avsnitt.

Stikkord: bedrifthelsetjenester, bedriftshelsetjenester, foretak, bedriftshelseteneste, bedriftslegeordning, erverv

Reparasjon og vedlikehold - bedriftslegekontor