PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Gevinst ved salg av driftsmidler

  Driftsmidler

  • D3889 Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler
  • K3881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg
  • MVA3 - Utgående mva, 25%

  Temaet tar for seg bokføring og merverdiavgiftsbehanding ved salg av driftsmidler med gevinst.

  Merverdiavift

  Det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester jf mval § 3-1.

  Ved salg av driftsmidler som er definert som kapitalvarer etter mval § 9-1 (2), skal merverdiavgiften justeres når:

  • Det tidligere ikke er gitt fullt fradrag for inngående merverdiavgift ved anskaffelse eller framstillingen, og
  • salget er avgiftspliktig.

  Bokføring

  Konteringsforslag

  Selskap A kjøper et driftsmiddel 1.1.201x for 250 000 kroner. Driftsmidlet avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan jf rskl § 5-3, regnskapsmessig lineært over fem år, altså 50 000 pr år i fem år. Driftsmidlet er definert som en kapitalvare jf mval § 9-1 (2) a, altså over kr 200 000 eks mva.

  Forklaring Debet Kredit Beløp Mva
  Kjøp av driftsmiddel

  Konto 1290 Andre driftsmidler

  Konto 2400 Leverandørgjeld Kr 250 000 Fradrag
  Avskrivninger år 1 Konto 6015 Avskrivning maskiner Konto 1290 Andre driftsmidler Kr 50 000
  Avskrivninger år 2 Konto 6015 Avskrivning maskiner Konto 1290 Andre driftsmidler Kr 50 000

  Etter to år blir driftsmidlet solgt for 175 000 kr. Samtidig er driftsmidlet nedskrevet til kr 150 000.

  Forklaring Debet Kredit Beløp Mva
  Vederlag for salg av driftsmiddel Konto 1920 Bankinnskudd Konto 3881 Salgss. im. eiendel og varige driftsm. Kr 175 000 Pliktig
  Motregning for restverdi av driftsmidlet Konto 3889 Motkonto bal.verdi solgte im. eiendl. og v.driftsm. Konto 1290 Andre driftsmidler Kr 150 000

  Differansen mellom konto 3881 Salgsum immatr. eiendeler og varige driftsmidler og konto 3889 Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler utgjør kredit 25 000 kroner, som blir inntektsført som en gevinst ved salg.

  For driftsmidler som ikke går inn under reglene i mval § 9-1 (2), altså merverdiavgift under kr 50 000, skal ikke justeres.

  Skatt

  Gevinst ved salg av driftsmidler er skattepliktig inntekt jf skatteloven § 5-1 og § 5-30.

  Stikkord:

  • bilsalg,
  • driftsmiddel,
  • driftsmidler,
  • gevinst anleggsmidler,
  • gevinst bil,
  • gevinst bilsalg,
  • salg anleggsmidler,
  • salg av bil,
  • salg av biler,
  • salg av driftsmidler,
  • salg bil,
  • salg firmabil,
  • anleggsmiddler,
  • salg,
  • anleggsmidler,
  Gevinst ved salg av driftsmidler
  320 1226 90 75 717

  Kontering

  Satser

  Kontoplan