PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av driftsmidler

  Driftsmidler

  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%
  Satser
  Aktivering

  Regnskapsmessig skal man i teorien aktivere alle innkjøp som har en levetid lenger enn et år og avskrive det over levetiden. Små foretak kan imidlertid velge å legge de skattemessige kriteriene til grunn, sktl. § 14-40, og kostnadsføre varige driftsmidler dersom inngangsverdien er under kr 15 000 eller med en levetid på under 3 år. Det er generell praksis å legge de skattemessige vurderingskriteriene til grunn for aktivering eller kostnadsføring.

  Ved vurdering av anskaffelsens beløp i forhold til grensen på kr 15 000, skal alle kjøp som kan relateres til investeringen tas med. Dvs. at ved kjøp av flere produkter samtidig og/eller tilhørende tjenester, skal kostnadene ses under ett, selv om de kanskje ikke kommer på samme faktura.

  Varige driftsmidler skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Lineær avskrivning basert på estimert levetid for driftsmidlet er mest benyttet, men skattemessige saldoavskrivninger, kan benyttes hvis avskrivningsmetoden gir en fornuftig periodisering. Se NRS 8.4.3.2.1.

  Kjøp av driftsmidler er kjøp av et formuesobjekt som hovedsakelig er anskaffet til, eller faktisk brukt i skattyters inntektsgivende aktivitet.

  Merverdiavgift

  Driftsmidler har rett til fradrag for merverdiavgift, såfremt driftsmidlet er til bruk i avgiftspliktig næring, se mval. § 8-1.

  For driftsmidler der inngående merverdiavgift av kostpris utgjør minst kr 50 000 skal det ved endret bruk justeres etter mval. §§ 9-2 til 9-5 eller tilbakeføres etter mval. § 9-7.

  Stikkord:

  • betongsaks,
  • dieselaggregat,
  • driftsmateriale,
  • driftsmateriell,
  • driftsmiddel,
  • driftsmidler,
  • feiemaskin,
  • gps,
  • jekketralle,
  • lift,
  • løftebukk,
  • melkemaskin,
  • navigasjon,
  • plastsekk,
  • salg anleggsmidler,
  • salg av driftsmidler,
  • sandblåser,
  • sekk,
  • stiger,
  • stillas,
  • strømaggregat,
  • tilhenger,
  • varme,
  • fyring,
  • elektrisitet,
  • fyringsutgifter,
  • anleggsmiddler,
  • drivstoff,
  • salg,
  • strøm,
  • anleggsmidler,
  • ks,
  • kjøp,
  Kjøp av driftsmidler
  329 1231 91 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan