Mottatt tilskudd til bedriftskantine

MVA
7 Ingen mva-behandling (inntekter)
Konto
3900 Annen driftsrelatert inntekt
Kredit

Merverdiavgift

Finansdepartementet har i sin uttalelse FIN 290601, understreker at det i utgangspunktet, uavhengig av hvordan kantinen er organisert, ikke blir avgiftsplikt dersom kantinen ikke tar vederlag for sin servering.

Dersom det ytes et tilskudd til driften av private bedriftskantiner, vil tilskuddsbeløpet ikke anses som vederlag for levering av serveringstjenester og således ikke som omsetning i merverdiavgiftslovens forstand.

Tilsvarende gjelder for kantiner drevet av selvstendige serviceselskap (kantineentreprenør) selv om det tas vederlag for tjenestene, slik at kravet til omsetning er oppfylt. Når det gjelder tilskudd til slike selskap, antar avgiftsmyndighetene at ren driftsstøtte, herunder verdien av å stille lokaler og inventar til rådighet, ikke er vederlag for serveringstjenestene og derfor ikke skal avgiftsberegnes, se FIN 290601 og BFU 54/03. Dette gjelder selv om støtten antas å komme bedriftens ansatte til gode i form av lavere priser enn de ansatte ellers ville ha fått uten en slik støtte. Dersom støtten er direkte knyttet til reduksjon av prisene i kantinen eller eksempelvis knytter seg til antall serverte måltider, vil tilskuddet etter myndighetene mening anses som vederlag som skal avgiftsberegnes dersom virksomheten drives i næring.

Bedriftskantiner som drives av stat, kommune eller institusjoner som eies eller drives av stat og kommune, er på samme måte som næringsdrivende avgiftspliktig når de omsetter varer eller tjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven kapittel 4.

For mer om den avgiftsmessige behandlingen av driftstilskuddet og næringsbegrepet, se MVA-håndboken om bedriftskantiner.

Bokføring

Dersom tilskuddet fra bedriften er direkte knyttet til reduksjon av prisen i kantinen eller til antall serverte måltider er vederlaget merverdiavgiftspliktig og tilskuddet bokføres til kredit på konto 3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats.

Stikkord: bedriftskantine, driftsstøtte, driftstilskudd, driftstøtte, kantine omsetning, kantinebidrag, kantinedrift, kantinekostnader, kantinetilskudd, mva, sponsing kantine, støtte, subsidiering kantine, foretak, driftstilskudd, driftsstøtte, salg, kostand, omkostning, merverdiavgift, moms