PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Egenandel ved skade

  Egenandel ved bruk av skadeforsikring

  • D7020 Vedlikehold transportmiddel 1
  • MVASe kommentar

  Egenandel er en del av skadeoppgjøret som forsikringstakeren selv må betale. Størrelsen på egenandelen avhenger av hva som står i selve forsikringsavtalen.

  Merverdiavgift

  Forsikringer til virksomheten er en unntatt finansielle tjeneste, jf mval. § 3-6 første ledd bokstav a, men skader som blir utbedret i forbindelse med et forsikringsoppgjør er avgiftspliktige
  verkstedkostnader.

  Når det gjelder innkrevningen av merverdiavgift ved reparasjon av for eksempel skade på en bil, så er det verkstedet som har ansvar for å kreve inn merverdiavgiften og ikke forsikringsselskapet, jf. SKD 030501.

  Er skadene på en personbil som ikke omfattes av fradragsretten i mval. § 8-4, er det som regel forsikringsselskapet som skal dekke merverdiavgiften på reparasjonen.

  Dersom skadene er på en bil som det i utgangspunktet er fradrag for merverdiavgift for når den brukes i merverdiavgiftspliktig virksomhet, f.eks. varebil klasse 2 eller personkjøretøy som omfattes av fradragsretten i mval. § 8-4 første ledd annet punktum, skal forsikringstaker dekke merverdiavgiften. I dette tilfellet kan merverdiavgiften føres til fradrag i forsikringstakers regnskap. Det stilles imidlertid krav til innholdet i fakturaen for at merverdiavgiften skal kunne fradragsføres. Fakturaen fra verkstedet må:

  • være utstedt i forsikringstakerens (avgiftspliktiges) navn og adresse
  • angi selve reparasjonsbeløpet uten avgift
  • angi selv avgiftsbeløpet

  Det er derfor ikke tilstrekkelig legitimasjon for fradragsrett for inngående avgift at verkstedet kun utsteder en faktura for merverdiavgiften (og eventuelt egenanden) lydene på forsikringstaker.

  Skader påført annen manns kjøretøy

  I et forsikringsoppgjør:

  Dersom det blir påført skade på et annet kjøretøy enn bedriftens kjøretøy, og skaden skjer i forbindelse med utøvelse av avgiftspliktig virksomhet, vil det være fradrag for inngående merverdiavgift på utgifter til dekning av skaden på det andre kjøretøyet uansett hvilket type kjøretøy dette er, se mval. § 8-1. Forutsetningen for fradragsretten vil også her være at faktura på reparasjonskostnadene utstedes til den som har forårsaket skaden, og at merverdiavgiftsgrunnlaget samt selve avgiftsbeløpet vises separat.

  Utenfor et forsikringsoppgjør:

  Er skadelidte avgiftspliktig næringsdrivende og reparerer kjøretøyet for egen regning, for deretter å kreve kostnadene dekket av skadevolder, vil det ikke foreligge fradragsrett for inngående merverdiavgift dersom det er et personkjøretøy som definert i fmva. § 1-3-1 og samtidig ikke er omfattet av fradragsretten i mval. § 8-4 første ledd annet punktum. Er kjøretøyet varebil klasse 2 eller lastebil til bruk i den avgiftspliktige virksomheten eller personkjøretøy som er omfattet av fradragsretten i mval. § 8-4 første ledd annet punktum, vil det foreligge fradrag for inngående avgift på reparasjonsutgiftene.

  Bokføring

  Egenandel kommer på egen faktura

  Siden egenandelen er en del av selve skadeoppgjøret, vil det være meste naturlig å bruke en vedlikeholdskonto når egenandelen skal bokføres. F.eks. slik som vist i konteringsforslaget øverst i dette temaet, konto 7020 Vedlikehold, som er en vedlikeholdskonto for bil. Hvis det er noe annet enn en bil som er skadet, føres egenandel mot en tilhørende vedlikeholdskonto. Et eksempel kan være en skade på en bygning som må utbedres ved bruk av forsikring. I et slikt tilfelle føres egenandel mot konto 6600 Reparasjon og vedlikehold av bygninger.

  Egenandel som avregning av totalbeløp

  Et annet alternativ til bokføringen av egenandelen er at den inngår i avregningen i selve verkstedsfakturaen. Dette er typisk aktuelt dersom selskapet har fradrag for merverdiavgift på de reparasjoner som er utført. Bokføringen vil da kunne se slik ut:

  Bokføringsforslag

  Forutsetningene for føringen er som følger:

  Skadene på en bil med kaskoforsikring kommer på kr 10 000 pluss mva, altså kr 12 500 totalt. Egenandelen til forsikringstaker er satt til kr 4 000.

  Verkstedet sender en faktura for utført arbeid til forsikringsselskapet som viser:

  Verkstedkostnader ekskl. mva kr 10 000
  - Forsikringstakers egenandel

  kr

  4 000

  = Fakturabeløp kr 6 000

  Forsikringstaker får en faktura fra verkstedet som viser:

  Verkstedkostnader (grunnlaget for merverdiavgiften) kr 10 000
  + Merverdiavgift 25% kr 2 500
  - Dekket av forsikringsselskapet kr 6 000
  = Fakturabeløp kr 6 500

  Legg merke til at siden forsikringstaker har fradrag for merverdiavgiften, krever verkstedet forsikringstaker for avgiften.

  Fakturaen som forsikringstaker mottar kan føres slik:

  Forklaring Debet Kreditt Beløp
  Faktura fra verksted, nettobeløp (grunnlag for merverdiavgift) Konto 7020 Vedlikehold Kr 10 000
  Merverdiavgift på faktura Konto 2711 Inngående mva. Kr 2 500
  Kostnadsreduksjon for den del forsikringsselskapet dekker Konto 7020 Vedlikehold Kr 6 000
  Sum å betale er egenandel pluss mervediavgift som utgjør (kr 4 000 + kr 2 500) Leverandørreskontro Kr 6 500

  Resultatet blir at forsikringstaker betaler egenandelen og merverdiavgift. Merverdiavgift kommer i dette tilfellet til fradrag.

  Stikkord:

  • egenandel bilforsikring,
  • egenandel bilskade,
  • egenandel forsikring,
  • egenandel skadeforsikring,
  • egenandel ved skade,
  • forsikringskade,
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan