Hvorfor kjøp av egne aksjer?

Aksjelovgivningen åpner for kjøp av egne aksjer innenfor nærmere angitte rammer, jf aksjeloven og allmennaksjeloven § 9-2.

Kjøp av egne aksjer gjøres av og til av selskaper når de føler at aksjene er underpriset i markedet i forhold til de underliggende verdiene. Med kjøp av egne aksjer blir det færre aksjer i omløp, og når aksjekapitalen reduseres for kjøpet av egne aksjer så blir hver gjenværende aksjonær sittende med større eierandeler i selskapet. Den negative siden er at kapitalen brukt på å kjøpe egne aksjer kunne vært brukt til noe annet, og at likviditeten i aksjen blir redusert.

Alternativt kan kjøp av egne aksjer benyttes som en skatteeffektiv måte å overføre kontanter til aksjeeiere på heller enn å betale utbytte, eller som en del av et aksje- og opsjonsprogram for de ansatte. De ansatte får aksjer som kan ha større verdiøkning enn kontanter i bank. Se «Egne aksjer - skattemessige forhold» for en nærmere oversikt.

Stikkord: erverv, kommandittselskap

Kjøp av egne aksjer

Salg av egne aksjer

Sletting av egne aksjer

Skattemessig behandling