Hvorfor kjøp av egne aksjer?

Kjøp av egne aksjer

Konto
1920 Bankinnskudd
Kredit
2010 Egne aksjer/Felleseid andelskapital
Debet
2050 Annen egenkapital
Debet

Kjøp av egne aksjer er en egenkapitaltransaksjon.

Beholdning av egne aksjer skal føres opp til pålydende med negativt fortegn på egen linje under aksjekapital/selskapskapital. Alternativt kan egne aksjer spesifiseres i note eller i egenkapitalsoppstillingen, men egen linje er anbefalt.

Kjøp av egne aksjer skjer vanligvis til virkelig verdi og mot kontanter. Kjøpspris for egne aksjer utover pålydende vil være å anse som en utdeling av opptjente resultater eller utdeling av uopptjent merverdi. Differanse mellom kjøpspris og pålydende føres til fradrag i annen egenkapital. Se «EY 2007 Egne aksjer» og «DNRS 1999-32 Regnskapsføring av egne aksjer». Dersom kjøpsprisen er lavere enn pålydende bør differansen føres som en korrigering under innskutt egenkapital.

Dersom balansen inneholder både "annen opptjent egenkapital" og "annen innskutt egenkapital" angis det i Årsregnskapet i teori og praksis 2017 punkt 27.9.1 at det mest logiske er å redusere annen opptjent egenkapital, men at det neppe kan oppstilles som en regel.

For små selskaper er dette regulert i NRS 8.5.1.

Eksempel på kjøp av egne aksjer

Kjøp og senere salg

Kjøp og salg av egne aksjer skal betraktes som én egenkapitaltransaksjon, og salget skal ikke resultatføres. Dersom det foretas salg til en salgspris utover kjøpspris, vil det overskytende representere innskutt kapital og skal tillegges annen innskutt egenkapital.

Se nærmere om føring av salget nedenfor, samt om kjøp og senere salg av egne aksjer i «EY 2007 Egne aksjer».

Konsern

Datterselskaps erverv av aksjer i morselskapet anses å representere egne aksjer for konsernet. I konsernregnskapet skal datterselskapets beholdning av aksjer i mor presenteres som egne aksjer fordi de ikke eies av utenforstående og føres til fradrag i konsernets egenkapital.

I datterselkapets eget regnskap skal aksjene i morselskapet ikke behandles som egne aksjer, men som en aksjeinvestering. Denne posten skal vurderes etter de ordinære vurderingsreglene. Dette følger av forarbeidene til regnskapsloven.

I morselskapets selskapsregnskap er behandlingen usikker og det er flere synspunkt på hvordan dette skal regnskapsføres og spørsmålet er lite omtalt:

  • datterselskapets beholdning av aksjer i morselskapet presenteres som egne aksjer i morselskapets balanse med motpost gjeld til datterselskapet
  • datterselskapets beholdning av aksjer i morselskapet presenteres som egne aksjer i morselskapets balanse med motpost reduksjon i balanseført verdi av aksjene i datterselskapet
  • regnskapsføringen unnlates i morselskapet. Denne løsningen er nærmere omtalt i siste avsnitt i «EY 2007 Egne aksjer».
Stikkord: aksjer verdsettelse, kjøp aksjer, kjøp egne aksjer, kommandittselskap, verdsetting, erverv

Salg av egne aksjer

Sletting av egne aksjer

Skattemessig behandling