Hvorfor kjøp av egne aksjer?

Kjøp av egne aksjer

Salg av egne aksjer

Salg av egne aksjer skal betraktes som en egenkapitaltransaksjon, og skal derfor ikke resultatføres.

Kjøp og senere salg av egne aksjer skal regnskapsføres som én transaksjon, som innebærer at regnskapsføringen av salget består i å reversere det opprinnelige kjøpet. Det innebærer at egenkapitalen ikke skal påvirkes av kjøpet og senere salget dersom salgsprisen er lik kjøpsprisen.

Der selskapet ved flere anledninger har kjøpt egne aksjer til ulike priser antas det at reglene om tilordning av anskaffelseskost i rskl. § 5-5 gjelder tilsvarende for egne aksjer. Det medfører at det må beregnes en veiet gjennomsnittlig kostpris. Små foretak kan bruke FIFO-prinsippet.

Se mer om dette i «EY 2007 Egne aksjer».

Salg hvor salgspris er lik kostpris

Der salgsprisen er lik kostprisen går den regnskapsmessige føringen av salget ut på å reversere det opprinnelige kjøpet.

Eksempel på salg hvor salgspris er lik kostpris

Salg med gevinst

Selges de egne aksjene til en pris utover kostpris (med gevinst), representerer gevinsten innskutt kapital og skal legges til konto 2030 Annen innskutt egenkapital. Differansen mellom kostpris og pålydende ved kjøpet (se over for eksempel på føring av kjøpet) føres ut fra konto 2050 Annen egenkapital.

Eksempel på salg med gevinst

Salg med tap

Er salgsprisen ved salg av egne aksjer lavere enn kostpris fra det tidligere kjøpet, skal differansen gå til reduksjon på konto 2050 Annen egenkapital.

Ligger det en positiv differanse mellom vederlaget og anskaffelseskost fra tidligere salg under konto 2030 Annen innskutt egenkapital bør denne posten imidlertid reduseres før en føring av en eventuell negativ forskjell føres mot konto 2050 Annen (opptjent) egenkapital.

Eksempel på salg med tap

Oppsummering nettoeffekt kjøp og salg

Kjøp og senere salg av egne aksjer skal regnskapsføres som én transaksjon. Dette innebærer at salg av egne aksjer i utgangspunktet skal regnskapsføres som en reversering av det opprinnelige kjøpet.

I eksemplene i punktene ovenfor om kjøp og salg med gevinst og salg med tap er dette vist per transaksjon. Samlet er følgende skjedd: aksjer med pålydende kr 2 000 og kostpris 2 400 er senere solgt for tilsammen kr 1 500 + kr 800 = kr 2 300. Nettoeffekt av kjøpet og senere salg er altså et tap på kr 100 som har redusert konto 1920 Bankbeholdning og redusert konto 2050 Annen egenkapital.

Tabellen under gir en oversikt over føringen vist i eksemplene over på de ulike kontoene og nettoeffekten av dem:

TransaksjonKonto 1920Konto 2010Konto 2030Konto 2050
Kjøp av egne aksjerK: 2 400D: 2 000D: 400
Salg 1 - med gevinstD: 1 500K: 1 000K: 300K: 200
Salg 2 - med tapD: 800K: 1 000D: 300K: 200
D: 100
NettoføringK: 10000D: 100
Stikkord: salg aksjer, salg egne aksjer, omsetning, kommandittselskap

Sletting av egne aksjer

Skattemessig behandling