Hvorfor kjøp av egne aksjer?

Kjøp av egne aksjer

Salg av egne aksjer

Sletting av egne aksjer

Hvis aksjekapitalen etter fradrag av den samlede pålydende verdien av beholdningen av egne aksjer er mindre enn minste tillatte aksjekapital etter asl § 3-1 første ledd, skal beholdningen av egne aksjer så snart som mulig og senest innen to år etter ervervet avhendes eller slettes ved nedsetting av aksjekapitalen, jf asl § 9-6 annet ledd.

For allmennaksjeselskap gjelder dette ifølge asal § 9-6 annet ledd dersom samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer overstiger 10 % av aksjekapitalen.

Frivillig sletting av egne aksjer

Det er også mulig å frivillig velge å slette egne aksjer på et tidligere tidspunkt enn kravene i askjelovene angir. Den eneste regnskapsmessige konsekvensen ved å slette egne aksjer er ifølge Årsregnskapet i teori og praksis 2017, punkt 27.9.3 at aksjekapitalen nettoføres i balansen (dvs har ikke lenger pålydende verdi av egne aksjer som en negativ post under aksjekapitalen). Eventuelle øvrige korreksjoner av fond (differansen mellom virkelig verdi/kostpris egne aksjer og deres pålydende) som ble foretatt ved anskaffelsen av egne aksjer, skal ikke justeres.

Stikkord: kommandittselskap

Skattemessig behandling