PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøring med privat elbil på tjenestereise

  Elbil til bruk i virksomheten

  • D7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig
  • LønnKun opplysningsplikt
  Satser
  Bilgodtgjørelse
  2017 2016
  Skattefrie satser Statens satser Skattepliktig hvis statens satser brukes Skattefrie satser Statens satser Skattepliktig hvis statens satser brukes
  0 til 10 000 km med egen bil Både i Norge og utlandet


  kr 3,50/km
  kr 4,10/km kr 0,60/km


  kr 3,80/km
  kr 4,10/km kr 0,30/km
  Tromsø og elbil* i Norge kr 4,20/km kr 0,70/km kr 4,20/km kr 0,40/km
  Elbil* i utlandet kr 4,10* kr 0,60/km kr 4,10* kr 0,30/km
  Over 10 000 km med egen bil I Norge kr 3,45/km kr 0/km

  kr 3,45/km
  kr 3,45/km kr 0/km
  Tromsø kr 3,55/km kr 0,05/km kr 3,55/km kr 0,10/km
  Elbil* i Norge kr 4,20/km kr 0,7/km kr 4,20/km kr 0,75/km
  I utlandet kr 3,45/km kr 0/km kr 3,80/km kr 3,45/km kr 0/km
  Elbil* i utlandet kr 3,45/km* kr 0/km kr 3,80/km kr 3,45/km* kr 0/km
  Tillegg per passasjer kr 1,00/km kr 1,00/km kr 0/km kr 1,00/km kr 1,00/km kr 0/km
  Tilhengertillegg kr 1,00/km kr 1,00/km kr 0/km kr 1,00/km kr 1,00/km kr 0/km
  Tillegg skogs- og anleggsvei kr 1,00/km kr 1,00/km kr 0/km kr 1,00/km kr 1,00/km kr 0/km

  I 2016 og 2017 er statens satser for kilometergodtgjørelse uendret, mens Skattedirektoratets skattefrie satser er redusert. Dvs. at dersom det i 2016 og 2017 utbetales kilometergodtgjørelse etter statens satser, må det skattes av differansen mellom statens sats og den skattefri satsen, se tabell over. For de som velger å bruke Skattedirektoratets satser, fungerer skattefri bilgodtgjørelse på samme måte som tidligere.

  For 2016 reduseres ikke den skattefrie satsen for kjøring i utlandet med kjørelengden. Slik kjøring må derfor holdes utenfor ved beregningen av om kjøring med kilometergodtgjørelse overstiger 10 000 km i inntektsåret.

  Lønn

  Ansatte som benytter privat elbil på yrkes-/tjenestereise kan få utbetalt kilometergodtgjørelse skattefritt inntil Skattedirektoratets satser.

  I 2016 er Skattedirektoratets skattefrie satser lavere enn statens satser. Dvs. at dersom det utbetales kilometergodtgjørelse etter statens satser i 2016 er differansen mellom Skattedirektoratets satser og statens satser trekkpliktig, skattepliktig og aga-pliktig. Se «Satser -> Bilgodtgjørelse» for oversikt over de forskjellige satsene og eventuelle skattepliktige differanser.

  Vær oppmerksom på at dersom bilgodtgjørelse etter statens satser blir benyttet, så vil kjøring med elbil i utlandet i utgangspunktet ikke gi den ansatte rett til bilgodtgjørelse. Dette følger av Særavtalen for reiser utenlands § 6 annet ledd som sier at "Bruk av egen bil godtgjøres tilsvarende satsene i Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands § 6.". I Særavtalen for reiser innenlands § 7 er elbil definert som andre egne fremkomstmidler og vil dermed ikke falle inn under § 6 Bruk av egen bil. Dib har imidlertid fått bekreftet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) at elbil i utlandet vil bli betraktet som bil. Derfor kan samme sats som kjøring med vanlig bil i utlandet brukes.

  For mer om bilgodtgjørelse generelt, se «Bilgodtgjørelse -> Trekkfri bilgodtgjørelse» og «Bilgodtgjørelse -> Trekkpliktig bilgodtgjørelse».

  A-meldingen

  Trekkfri bilgodtgjørelse for elbil skal innrapporteres som Utgiftsgodtgjørelse - Kilometergodtgjørelse EL-bil - Antall kilometer.

  Stikkord:

  • bilgodtgjørelse,
  • bilgodtgjøring,
  • kjøregodtgjørelse,
  • kilometergodtgjørelse,
  • el-bil,
  • ks,
  • elbil,
  Kjøring med privat elbil på tjenestereise
  356 1256 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan