Kjøp av elbil

Kjøp av batterier til elbil

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
1230 Personbiler/stasjonsvogner
Debet

Merverdiavgift

Merverdiavgiftsfritaket for omsetning av elbiler ble innført i 2001. Fra og med 1. juli 2015 ble fritaket utvidet til også å omfatte omsetning av batteri til elbil, se mval. § 6-7 (2), jf. § 6-7 (1). Dvs. at salg av elbilbatterier ikke lenger er avgiftsbelagt etter mval. § 3-1, men fritatt etter mval. § 6-7 (2). Det skal derfor ikke beregnes merverdiavgift på vederlaget ved salg av slike batterier, og det vil ikke være aktuelt med fradrag for inngående avgift på kjøpet. Se temaet Salg av elbilbatterier.

Batterier til hybridbiler

Enkelte batterier kan brukes både i rene elbiler og i såkalte hybridbiler. Det er kun batterier til kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift som er omfattet av fritaket. For kjøp av batterier til bruk i hybridbiler eller dersom det er usikkert hvilket kjøretøy batteriet til sist vil bli brukt i, vil vederlaget være fakturert med merverdiavgift.

Se Kjøp og påkostning av personkjøretøy for mer om fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp av batterier til hybrid personkjøretøy.

Regnskap

Regnskapsmessig skal elbilbatteriene avskrives over batterienes økonomiske levetid. Kjøpet balanseføres til anskaffelseskost. Deretter avskrives batteriet lineært basert på den estimerte levetiden. Se regler for Aktivering.

Skatt

Batterier til elbiler avskrives skattemessig i saldogruppe d. Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv.

Stikkord: erverv, el-bil, kommandittselskap

Drift og vedlikehold av elbiler