Kjøp av elbil

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
1230 Personbiler/stasjonsvogner
Debet

Merverdiavgift

Det betales ikke merverdiavgift ved kjøp av elbil siden salg av kjøretøy som bruker elektrisitet til framdrift er fritatt for mva, se mval. § 6-7 (1). Dette gjelder kjøp av både nye og brukte elbiler.

Avgiftsfritaket gjelder kun for motorvogner som bare bruker elektrisitet til framdrift (elbiler), herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselsceller (hydrogenbiler). Fritaket omfatter ikke motorvogner hvor batteri under kjøring kan tilføres strøm ved bruk av en ekstern forbrenningsmotor (hybridbiler). Se Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner mv. § 7 første ledd bokstav i.

Det er i tillegg til dette et krav om at kjøretøyet skal være registreringspliktig etter vegtrafikkloven. Dvs. at elektriske rullestoler, motorisert sparkesykkel, elektriske kjøretøyer som brukes innendørs på flyplasser, elektriske kjøretøyer som brukes på golfbaner mv., ikke omfattes av fritaket. For disse fremkomstmidlene er det fradrag for inngående mva. ved kjøp til bruk i avgiftspliktig virksomhet.

Det betales ikke engangsavgift ved kjøp av elbil.

Regnskap/skatt

Regnskapsmessig og skattemessig avskriving på elbiler behandles under samme regler som for bensin-/dieselbiler.

Regnskapsmessig avskrives elbiler over bilens forventede økonomiske levetid. I tråd med god regnskapsføringsskikk skal avskrivningene periodiseres løpende gjennom året, se pkt. 5.8.4.2 i GRFS God regnskapsføringsskikk. Det vanligste er å avskrive med samme beløp hvert år (lineær avskrivning).

Skattemessig avskrives:

  • elektriske personkjøretøy i saldogruppe d) Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv., se avskrivningssats saldogruppe d.
  • elektriske varebiler, drosjer og kjøretøy for transport av funksjonshemmede mm. avskrives i saldogruppe c) Vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler og kjøretøyer for transport av funksjonshemmede, se avskrivningssats saldogruppe c.
    Legg merke til at elektriske varebiler ervervet fra og med 20. desember 2016, avskrives med en forhøyet avskrivningssats med virkning fra inntektsåret 2017, se fotnoten i kolonnen for avskrivningssatsen for saldogruppe c her.

Dersom elbilen er en varebil klasse 1 brukes konto 1235. Konto 1236 brukes dersom elbilen er en klasse 2 varebil.

Stikkord: elbil, elvarebil, firmabil, firmaelbil, el-bil, erverv, kommandittselskap

Kjøp av batterier til elbil

Drift og vedlikehold av elbiler