PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Elsykkel

  Elsykkel

  • D1249 Andre transportmidler
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for merverdiavgift ved kjøp av elsykkel til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet jf. mval § 8-1.

  Skattedirektoratet har i UTV 2014/2151 uttalt at ståhjuling (Segway) og el-sykler ikke er definert som personkjøretøy etter fmva. § 1-3-1, og det er derfor fradragsrett for inngående merverdiavgift ved kjøp av slike kjøretøy til bruk i avgiftspliktig virksomhet etter hovedregelen i mval. § 8-1.

  Bokføring

  Hvis elsykkelen har en kjøpspris på under 15 000 kr og en antatt varighet på under tre år, så kan den føres mot konto 6590 Annet driftsmateriale. I andre tilfeller aktiveres elsykkelen i regnskapet på konto som vist i konteringsboksen over.

  Lønn

  Dersom arbeidsgiver stiller elsykkel til disposisjon for en / flere av sine ansatte vederlagsfritt, og den / de ansatte bruker elsykkelen til privat bruk, vil dette være skattepliktig inntekt (naturalytelse) for den / de ansatte, jf sktl. § 5-10 jf § 5-12. Fordelen (inntekten) verdsettes til markedspris for leie av tilsvarende elsykkel.

  Vederlagsfri bruk av elsykkel er en naturalytelse som ikke skal med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk, se sktbf. § 5-6-10 b. Naturalytelsen er derfor heller ikke arbeidsgiveravgiftspliktig, se ftrl. § 23-2 (3).

  Hvis elsykkelen kun blir brukt i virksomhet, altså mellom arbeidsted og kunder / leverandører, skal bruken ikke fordelsbeskattes. Dette fordrer også at sykkelen blir stående igjen på arbeidsstedet ved endt arbeidsdag.

  Hva er privat bruk?

  Reise mellom hjemmet og fast arbeidssted anses som en arbeidsreise. Arbeidsreiser anses som private reiser, og dersom den ansatte bruker elsykkel til og fra jobb, anses elsykkelen å være i privat bruk.

  Reglene for arbeidsreise er beskrevet i temaet «Arbeidsreise (reise mellom hjem og fast arbeidssted)».

  Kan elsykkel være en naturalytelse som er et rimelig velferdstiltak?

  I UTV 2000/251 pkt. 5, blir utlån av (vanlige) sykler til ansatte kommentert. I følge uttalelsen kan ikke sykler som arbeidsgiver låner ut til de ansatte ses på som et rimelig velferdstiltak jf. FSFIN § 5-15-6. Det er naturlig å trekke paralleller av slikt utlån av sykler til utlån av elsykler.

  Stikkord:

  • el-sykkel,
  • elsykler,
  • el-sykler,
  • kmva,
  Elsykkel
  356 1256 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan