Disponering av overskudd

Disponering av underskudd

Konto
2050 Annen egenkapital
Debet
2080 Udekket tap
Debet
8990 Udekket tap
Kredit

Temaet tar for seg bokføringen av underskudd til udekket tap.

Et regnskapsmessig underskudd er et negativt resultat etter oppsettet i regnskapsloven § 6-1.

Bokføring

Bokføringsforslag

Skatt

På grunn av manglende symmetri i skattereglene mottar ikke foretaket noen skatteinntekt av det skattemessige underskuddet. På den annen side har et foretak med underskudd til fremføring mulighet for å opptjene fremtidig overskudd innenfor rammen av fremførbart underskudd uten å betale skatt. Skattevirkningen av underskudd til fremføring er derfor en mulig fremtidig reduksjon av betalbar skatt. Se mer om fremføring av underskudd og tilhørende føring av utsatt skattefordel.

Stikkord: udekket tap, underskot, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende

Fremføring av underskudd

Personlige næringsdrivende