PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Disponering av underskudd

  Enkel resultatdisponering

  • D2050 Annen egenkapital
  • D2080 Udekket tap
  • K8990 Udekket tap

  Temaet tar for seg bokføringen av underskudd til udekket tap.

  Et regnskapsmessig underskudd er et negativt resultat etter oppsettet i regnskapsloven § 6-1.

  Bokføring

  Bokføringsforslag

  I eksempelet blir det disponert et underskudd på kr 100 000. Det er to alternative kontoer som skal benyttes ved disponering av et underskudd. Det er konto 2050 Annen egenkapital og konto 2080 Udekket tap. Underskuddet skal først og fremst føres mot annen egenkapital, men hvis det ikke er tilstrekkelig annen egenkapital til å dekke underskuddet, skal det føres mot konto 2080 Udekket tap. Bokføringseksempelet viser et underskudd på kr 100 000 som blir overført til udekket tap.

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Disponering underskudd Konto 2080 Udekket tap Konto 8990 Udekket tap Kr 100 000

  Et udekket tap kan i senere tid bli ført til fremføring, se «Enkel resultatdisponering -> Fremføring av underskudd»

  Skatt

  På grunn av manglende symmetri i skattereglene mottar ikke foretaket noen skatteinntekt av det skattemessige underskuddet. På den annen side har et foretak med underskudd til fremføring mulighet for å opptjene fremtidig overskudd innenfor rammen av fremførbart underskudd uten å betale skatt. Skattevirkningen av underskudd til fremføring er derfor en mulig fremtidig reduksjon av betalbar skatt. Se «Enkel resultatdisponering -> Fremføring av underskudd».

  For føring av utsatt skattefordel se temaet: «Utsatt skatt / utsatt skattefordel -> Utsatt skattefordel»

  Stikkord:

  • Udekket tap,
  • underskot,
  • enk,
  Disponering av underskudd
  376 1293 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan