Disponering av overskudd

Disponering av underskudd

Fremføring av underskudd

Konto
2080 Udekket tap
Kredit
8990 Udekket tap
Debet

Temaet tar for seg konteringen av fremførbart underskudd. Det tar ikke for seg konserninterne overføringer, fusjoner eller gjennomskjæring.

Regnskap

Som hovedregel kan udekket underskudd som har oppstått ved tidligere års fastsetting fremføres mot positiv alminnelig inntekt i et senere inntektsår hos samme skattyter, jf. skatteloven § 14-6 (1). Det er ingen tidsbegrensning for å benytte seg av et ikke-benyttet underskudd.

Et udekket tap i balansen kan fremføres mot et senere års overskudd. For at det skal være tillatt å føre et udekket tap i balansen må all annen opptjente egenkapital være benyttet jf. NRS 8.5.5 Klassifisering av udekket underskudd. Det er viktig å merke seg begrepsbruken i norsk standard kontoplan. For underskudd som er større enn annen egenkapital bruker norsk standard kontoplan begrepet "udekket tap".

Bokføring

Selskap A går med kr 100 000 i underskudd første driftsår. Siden det ikke er opparbeidet noe annen egenkapital i selskapet så skal underskudd føres mot Udekket tap i balansen.

Bokføringsforslag

Skatt

Når fradragsberettigede kostnader overstiger inntekter fra samme inntektskilde, gis det fradrag for underskuddet i inntekt fra andre inntektskilder, jf. skatteloven § 6-3 (1). Det gis fradrag for underskudd som omfattes av skatteloven § 6-3 (1), som skattyter har hatt i et tidligere år. Underskuddet i et tidligere år skal være fratrukket i sin helhet før det gis fradrag for underskudd i et senere år, jf. skatteloven § 14-6 (1) annet punktum.

Ved akkumulert underskudd skal det eldste underskuddet anvendes først. Videre må underskuddsfremføringen skje i det første året med positiv inntekt samt at det er skattyter selv som må fremme krav om underskudd til fremføring.

Skatteposisjoner som underskudd til fremføring kan ikke videreføres ved salg av innmat - dvs. dersom eiendeler og virksomheten i et selskap selges, ikke den juridiske enhenten. Men dersom det er den juridiske enheten som selges, så følger det fremførebare underskudd med.

På grunn av manglende symmetri i skattereglene mottar ikke foretaket noen skatteinntekt av det skattemessige underskuddet. På den annen side har et foretak med underskudd til fremføring mulighet til å opptjene fremtidig overskudd innenfor rammen av fremførbart underskudd uten å betale skatt. Skattevirkningen av underskudd til fremføring er derfor en mulig fremtidig reduksjon av betalbar skatt.

Stikkord: underskot, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende

Personlige næringsdrivende