Disponering av overskudd

Disponering av underskudd

Fremføring av underskudd

Personlige næringsdrivende

Konto
2050 Annen egenkapital
Kredit
2060 Uttak kontanter
Kredit
2070 Forskuddsskatt
Kredit
8960 Overføringer annen egenkapital
Debet

Bokføring

Ved årsavslutningen av regnskapsåret må det endelige resultatet disponeres. For et enkeltpersonforetak så handler det om å tømme kontoen for skatter og privat forbruk og disponere skattepliktig resultat. Skattepliktig resultat blir ikke påvirket av privat forbruk. Hvordan dette kan se ut blir illustrert i eksempelet under:

Det private forbruket akkumulerer seg på konto 206x Privatkonto igjennom året. Dette er i hovedsak overføringer til innehaveren og kjøp som ikke kan relateres til driften. Forskuddsskatten som er innbetalt igjennom året føres mot konto 207x Skatter mv.

Bokføringsforslag

Skatt

Et enkeltpersonforetak beskattes etter foretaksmodellen. Virksomhetsinntekten skal etter fradrag for kostnader beskattes løpende som personinntekt. Dette gjelder uavhening om overskuddet blir tatt ut av virksomheten eller ikke, jf. Skatte-ABC.

I et AS har aksjonærene valget mellom å la overskuddet stå i selskapet eller ta det ut som utbytte. Lar aksjonærene overskuddet stå i selskapet, blir overskudd kun beskattet en gang av selskapsskatten. Velger de å ta det ut blir overskuddet først beskattet av selskapsskatten og så blir det utbytteskatt for mottaker.

I et enkeltpersonforetak er det ikke noe valg slik at alt overskudd blir beskattet som personinntekt for innehaveren av selskapet. Er overskuddet fra enkelpersonforetaket på kr 160 000 må det beskattes som lønn i sin helhet.

Forskuddsskatt

Som innehaver av et enkeltpersonforetak må skatten av overskuddet innbetales igjennom året fordelt på fire terminer jf. skattebetalingsloven § 10-20:

  • 15. mars
  • 15. mai
  • 15 september
  • 15 november

Er forskuddsskatten under 2000 kroner, forfaller den i sin helhet til betaling 15.mai.

Stikkord: enk, enkeltmannsforetak, enkeltpersonforetak, enkeltpersonsforetak, forskuddsskatt enkeltpersonforetak, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende, enkelmannsforetak, enkeltpersonsforetak, enmannsforetak, enk, epf, enkeltmannsforetak, forskuddskatt, forhåndsskatt