PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utgifter til pensjon, sykepenger og forsikring

  Enkeltpersonforetak

  Satser
  Premiesatser for forsikring for tilleggssykepenger

  Sykepengeordningen gir lavere dekning for selvstendig næringsdrivende og frilansere enn for lønnsmottakere. For å få bedre dekning kan disse gruppene tegne forsikring hos NAV, se folketrygdloven § 8-36 og 8-39. I Forskrift om forsikring for tillegg til sykepenger for selvstendig næringsdrivende § 1 annet avsnitt og Forskrift om forsikring for tillegg til sykepenger for frilansere § 1 annet avsnitt , fastsettes premien i prosent av forventet pensjonsgivende årsinntekt som hhv. selvstendig næringsdrivende og frilanser, jf. folketrygdloven § 8-35 og 8-38 femte ledd (premiegrunnlaget).

  Premiesatsene fastsettes årlig av Arbeids- og velferdsdirektoratet og kunngjøres i melding til Arbeids- og velferdsetaten.

  Selvstendig næringsdrivende

  Alternativ dekning

  Premiesatser fra 1. januar 2017

  Premiesatser fra 1. januar 2016

  65 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag 1,9% 2,0%
  100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag 2,6% 2,6%
  100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag 9,6% 9,5%

  Frilansere

  Alternativ dekning

  Premiesatser fra 1. januar 2017

  Premiesatser fra 1. januar 2016

  100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag 2,2% 1,9%

  Pensjonssparing

  Innehavere av enkeltpersonforetak kan ha en frivillig pensjonssparing etter innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd, og får fradrag for pensjonssparingen. Fradraget for pensjonssparingen begrenser seg til 4 prosent av beregnet personinntekt før fradrag for premie til egen pensjonsordning mellom 1G og 12G. For mer se «Enkeltpersonforetak -> Innskuddspensjon»

  Sykepenger

  Som næringsdrivende har man ikke krav på sykepenger før etter 16 dager (ventetid), og sykepengene begrenser seg til 65 prosent av personinntekten opp til 6G, se folketrygdloven § 8-10 og 8-34. Sykepengene beskattes etter de vanlige reglene og er med i grunnlaget for beregning av pensjonspoeng. Hovedregelen er at man skal ha jobbet i selvstendig næring i minst 4 uker (opptjeningstid) for å få rett til sykepenger, og arbeidsinntekten må overstige en fastsatt grense på årsbasis, se folketrygdloven § 8-2 og 8-3. Det er viktig at selvstendig næringsdrivende gir melding om sykdom til NAV-kontoret for at ventetiden på 16 dager skal ta til.

  Tilleggsforsikring

  Den næringsdrivende kan redusere inntektstapet ved å tegne en forsikring med folketrygden. Premien for denne tilleggsforsikringen fastsettes i prosent (premiesatsen) av den forventede pensjonsgivende årsinntekt som selvstendig næringsdrivende, se folketrygdloven § 8-35 og satser øverst i temaet. Søknadsskjema heter "Søknad fra selvstendig næringsdrivende om opptak/ endring i forsikring for tillegg til sykepenger" NAV 08-36.05 og kan enten sendes inn per post eller leveres på nett med elektronisk innsending. Den øvre grensen for sykepengegrunnlaget er fortsatt 6G, men det finnes tre forskjellige alternativer:

  • 65 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag
  • 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag
  • 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag

  Bokføring

  Premie for tilleggsforsikring bokføres på konto 2078 Premie til tilleggstrygd for sykepenger.

  Skatt

  Premie for tilleggsforsikring hos NAV er skattemessig fradragsberettiget jf. sktl. § 6-47 bokstav e og føres i post 3.2.18 i skattemeldingen.

  Uføre – ulykkesforsikring

  Frivillig yrkesskadeforsikring, se under.

  Stikkord:

  • enkelmannsforetak,
  • enkeltpersonsforetak,
  • enmannsforetak,
  • selskap,
  • Bedrift,
  • enk,
  • enkeltpersonforetak,
  Utgifter til pensjon, sykepenger og forsikring
  305 1211 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan