Tapte varer, mislighold eller ugyldige avtaler o.l.

MVA
7 Ingen mva-behandling (inntekter)

Merverdiavgift

Betaling som mottas for ødelagte eller skadede varer vil ikke være merverdiavgiftspliktig siden kompensasjonen ikke er vederlag for levering av varen. Det samme gjelder dersom det mottas en kompensasjon ved mislighold eller ugyldige avtaler. Se mval. § 1-3 (1) a.

Eksempler på slike avgiftsfrie erstatninger er:

 • Kravet kjøper får på leverandør ved reparasjon av feil på en vare for leverandørens regning.
 • Kanselleringsgebyr/termineringsgebyr som reelt sett er erstatning for disponeringstap ol. f.eks. terminering av leiekontrakt før tiden
 • Kompensasjon ved redusert omfang i opprinnelig avtalt arbeide (f.eks. enterpriseavtale i BFU 15/04)
 • Alle typer oppdrag der godtgjørelsen fastsettes etter reglene i rettsgebyrforskriften
  F.eks. godtgjørelse til
  • hovedstevnevitner, rettsvitner, alle typer meddommere, settedommere, skjønnsmenn, skylddelingsmenn og forliksmenn i vergemålsretten
  • medlemmer av husleietvistutvalget, og medlemmer av andre styrer, representantskap, utvalg, råd o.l. som får sin godtgjørelse fastsatt etter reglene i rettsgebyrforskriften.
 • Sluttoppgjøret dersom en leasingavtale avbrytes.
  «Restkravet» er en kompensasjon for utleasers leietap for den gjenstående del av perioden, og kan ikke anses som en avgiftspliktig leveranse som ikke korresponderer med noen ytelse. I UTV 2013/142 presiserer Skattedirektoratet at det ikke skal svares merverdiavgift på «restkrav» som er påløpt eller gjort opp mellom 1. januar 2010 og nevnte uttalelse.
 • Et leasingfirmas reparasjon av leasede biler på eget verksted selv om leaser er ansvarlig for reparasjonen
  Forholdet må anses slik at leaser refunderer reparasjonskostnadene som ledd i et erstatningsoppgjør.
 • Betaling til grunneier etter sikringshogst langs kraftlinje
 • Vegvesenets betaling til e-verket for flytting av stolper i forbindelse med utvidelse/omlegging av vei
 • Beløp kinoene betaler til filmutleiebyråene for reklamemateriell til disposisjon for kinoene, anses som bidrag til byråenes avskrivning av materiellet, og anses som et erstatningsbeløp
 • Den delen av betalingen som gjelder erstatning for skade på nye uregistrerte biler som er påført skade og overdras til forsikringsselskapet til forhandlerpris. Den delen som representerer bilens omsetningsverdi etter skade er merverdiavgiftspliktig.

For mer se MVA-håndboken og kapittelet Grensen mot erstatning.

Erstatningen klassifiseres som en driftsinntekt, men fordi den ikke er vederlag for omsetning, skal beløpet ikke tas med på mva-meldingen.

Bokføring

Hvilken konto som skal brukes for bokføring av mottatt erstatning avhenger av hva erstatningen skal dekke.

Dersom erstatningen skal dekke tapt inntekt, slik som for eksempel erstatning for unnlatt oppmøte (no show), føres beløpet mot konto 3900 Andre driftsrelaterte inntekter. Denne inntekten skal ikke med på mva-meldingen da den ikke er vederlag for levering av vare.

Er erstatningen ment å dekke kostnader ved reparasjon eller andre kostnader som har oppstått i forbindelse med ødelagt eller skadet vare, skal beløpet føres mot konto der reparasjonskostnadene er bokført for å redusere ekstrakostnadene ved skaden.

Stikkord: bruddgebyr, erstatning brudd, erstatning skade, erstatningsoppgjør, skade bil, erstattning

Forsikringsoppgjør - kostnadsført eiendel

Forsikringsoppgjør - balanseført eiendel

Erstatning til kunder

Erstatningsvare

Erstatning leieavtaler