Skattefri etterlønn

Konto
5000 Lønn til ansatte
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

All lønn utbetalt etter dødsfallet og som ikke var opptjent før dødsfallet, regnes som etterlønn. Avtale om etterlønn kan fremgå av statlig/privat regulativ eller arbeidsavtale. Se mer i Skatte-ABC.

Etterlønn anses ikke som lønn/pensjon og går ikke inn i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Dette gjelder både skattefri og skattepliktig del, jf. Utv. 1991 side 1493.

Etterlønn tilsvarende 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) er skattefri, jf. sktl. § 5-1, jf. § 5-40 (1) Ved fastsettelsen av den skattefrie delen legges grunnbeløpet på tidspunkt for dødsfallet til grunn.

A-meldingen

Bokføring

Siden etterlønnen ikke er arbeidsgiveravgiftspliktig, bør det opprettes en egen konto for etterlønn utbetalt etter en persons dødsfall, og som ikke var opptjent før dødsfallet.

For å lette kontoll og avstemming bør konto bør ligge i 50-gruppen og være en ren ikke-arbeidsgiveravgiftspliktig konto.

Stikkord: arbeidsvederlag

Skattepliktig etterlønn