Skattefri etterlønn

Skattepliktig etterlønn

Konto
5000 Lønn til ansatte
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

All lønn utbetalt etter dødsfallet og som ikke var opptjent før dødsfallet, regnes som etterlønn. Avtale om etterlønn kan fremgå av statlig/privat regulativ eller arbeidsavtale. Se mer i Skatte-ABC.

Etterlønn anses ikke som lønn/pensjon og går ikke inn i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Dette gjelder både skattefri og skattepliktig del, jf. Utv. 1991 side 1493.

Etterlønn utover 1,5 G er skattepliktig for gjenlevende ektefelle, arving eller boet, jf. sktl. § 5-1 (1), jf. § 5-40 (1). Skattepliktig etterlønn er imidlertid ikke personinntekt for ektefelle/arvinger, jf. skatteloven § 12-2 bokstav b.

A-meldingen

Bokføring

Siden etterlønnen ikke er arbeidsgiveravgiftspliktig, bør det opprettes en egen konto for etterlønn utbetalt etter en persons dødsfall, og som ikke var opptjent før dødsfallet.

For å lette kontoll og avstemming bør konto bør ligge i 50-gruppen og være en ren ikke-arbeidsgiveravgiftspliktig konto.

Stikkord: arbeidsvederlag