Skattefri etterpensjon

Lønn
5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad utbetalt over drift
Debet
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Etterpensjon er all pensjon som utbetales etter den måneden dødsfallet inntraff. Avtale om etterpensjon fremkommer ofte i statlig/privat regulativ eller privat arbeidsavtale.

Lønn

Etterpensjon inntil 1,5 G som utbetales til gjenlevende ektefelle, annen arving eller for dødsboet, er skattefri, se sktl. § 5-40 (1), og anses ikke som personinntekt, se sktl. § 12-2 b. Det er grunnbeløpet på tidspunktet for dødsfallet som skal brukes ved beregning av den skattefrie delen.

Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av utbetalingen siden den ikke anses som en pensjon, se UTV 1991/1493.

Fra 1. januar 2017 skal du ikke oppgi skattefri etterpensjon i a-meldingen.

Stikkord: dødsfall

Skattepliktig etterpensjon

Pensjon i dødsmåneden