Skattefri etterpensjon

Skattepliktig etterpensjon

Lønn
5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad utbetalt over drift
Debet
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Etterpensjon er all pensjon som utbetales etter den måneden dødsfallet inntraff. Avtale om etterpensjon fremkommer ofte i statlig/privat regulativ eller privat arbeidsavtale.

Lønn

Etterpensjon over 1,5 G som utbetales til gjenlevende ektefelle, annen arving eller for dødsboet, er skattepliktig, se sktl. § 5-40 (1), og anses ikke som personinntekt, se sktl. § 12-2 b. Ved beregning av beløp over 1,5 G skal grunnbeløpet på tidspunktet for dødsfallet brukes. Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av utbetalingen siden den ikke anses som en pensjon, se UTV 1991/1493.

A-melding
Stikkord: dødsfall

Pensjon i dødsmåneden