PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Unntak fra kravet om å føre personallister

  Føring og oppbevaring av personallister

  Det er gitt unntak fra kravet om å føre og oppbevare personallister, se bff. § 8-5-6 siste ledd.

  Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse angående føring av personallister for elevbedrifter ved videregående skoler der de konkluderer med at det ikke er krav om å føre personalliste ved elevbedrifter i skolene, hvor omsetningen i hovedsak finner sted i skoletiden og hvor elevene ikke mottar lønn for sitt arbeide. Se SKD 201213 Elevbedrifter ved videregående skoler - ikke krav til personalliste.

  Foretak uten ansatte mv.

  Kravet til å føre personalliste faller bort dersom personalet til den bokføringspliktige kun består av:

  • innehaver, dennes ektefelle/samboer eller barn under 16 år
  • daglig leder som også er deltaker eller aksjonær i foretaket, dennes ektefelle/samboer eller barn under 16 år

  Skattedirektoratet har i SKD 4/2019 uttalt at det i enkelte bransjer, for eksempel frisørbransjen, hvor det er vanlig at flere næringsdrivende driver virksomhet i felles lokaler ikke skal føres personallister så lenge virksomheten drives uten lønnstakere eller innleid arbeidskraft. Dersom det ansattes en person, for eksempel en ryddehjelp, vil plikten til å føre personalliste falle på den eller de som registreres som den ansattes arbeidsgiver i Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret.

  Hovedsakelig driver virksomhet som ikke omfattes av kravet til personalliste

  Kravet til å føre personalliste faller også bort dersom den bokføringspliktige i hovedsak driver virksomhet som ikke omfattes av kravet til å føre personalliste. Som hovedregel kan omsetningstall brukes for å avgjøre om det drives virksomhet som i hovedsakelig faller utenfor personallistekravet. Kravet til personalliste vil normalt falle bort dersom 75 % eller mer av omsetningen kommer fra virksomhet hvor det ikke er plikt til å føre personalliste.

  I enkelte tilfeller er omsetningstall uegnet å bruke for å avgjøre om virksomheten har plikt til å føre personalliste. Dette gjelder f.eks. dersom en restaurant også driver utleie av en forretningsgård. Her vil utleievirksomheten utgjøre mer enn 75 % av omsetningen i foretaket og bruke minimalt av arbeidskraft i forhold til restauranten. Restaurantvirksomheten plikter derfor å føre personalliste.

  Skattedirektoratet har i en uttalelse gjort en nærmere vurdering av hvordan dette unntaket kommer til anvendelse for bilforhandlere. I SKD 111213 Krav til personalliste - bilforhandlere besvares følgende spørsmål:

  • Kan en bilforhandler som også driver verksteds-/bilpleievirksomhet basere seg på omsetningstall for å vurdere om unntaket kommer til anvendelse?
  • Skal engangsavgiften medregnes som en del av omsetningen ved vurderingen?
  • Hvordan skal omsetningen fra delelager fordeles?
  Unntak fra kravet om å føre personallister
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan