PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Påkostninger (leietaker)

  Fast eiendom - leie

  • D1120 Bygningsmessige anlegg
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Leietakers bruk av lokalene er avgjørende for om påkostning i forbindelse med de leide lokalene er fradragsberettiget for inngående merverdiavgift eller ikke. Fradragsretten for leietaker er ikke avhengig av om utleier er frivillig registrert for utleie eller ikke.
  Følgende vilkår må være oppfylt for at leietaker skal kunne kreve fradrag:

  • anskaffelsen må være relevant for den delen av virksomheten som har omsetning som omfattes av loven (relevanskriteriet)
  • anskaffelsen må være til bruk i egen avgiftspliktig virksomhet (tilordningskriteriet)
   I merverdiavgiftshåndboken står det om uttrykket "til bruk i" egen avgiftspliktig virksomhet: "Dette har i rettspraksis blitt uttrykt slik at for å innrømme fradrag må det være en naturlig og nær tilknytning mellom anskaffelsen og den avgiftspliktige virksomheten"

  I MVA-håndbokens avsnitt Utgifter/leid bygg:

  "... Skattedirektoratet uttalte at en registrert leietaker har samme rett til fradrag for utgifter til påkostninger, vedlikehold mv. i leide lokaler som en næringsdrivende som driver virksomhet i egne lokaler. Det er en forutsetning at kostnadene fremstår som reelle utgifter for leietaker, og ikke bare representerer et utlegg for ham på utleiers vegne. Det skattemessige skillet mellom påkostninger og vedlikehold er uten betydning i denne forbindelse ..."

  Videre må det i hvert tilfelle gjøres en konkret vurdering basert på avtale mellom utleier og leietaker, og hvorvidt det dreier seg om anskaffelser som er relevante for virksomheten.
  For hjelp til konkrete vurderinger, se MVA-håndbokens kapittel Diverse andre saker til illustrasjon av fradragsrettens relevanskrav. Se spesielt avsnittene under stikkordene "Tilordning – utleiers kostnad" og "Tilordning – leietakers kostnad" helt til slutt i kapittelet.

  Se merverdiavgiftsloven kapittel 8 og (#link;{663357DE-BCC6-4FFE-B831-134EMVA-håndboken.

  Dersom det er aktuelt med forholdsmessig fradrag fordi deler av lokalene er dedikert til avgiftsunntatt virksomhet, gjelder 5 % regelen ved fradragsføring av påkostning i forbindelse med de leide lokalene, se mval. § 8-2 (3) og (4) og temaet Forholdsmessig fradrag merverdiavgift.

  Stikkord:

  • 5% regelen,
  • fabrikkbygninger,
  • fabrikklokaler,
  • fast eiendom,
  • fast eiendom - leie,
  • fordelingsnøkler under 5%,
  • frivillig registrering,
  • kaianlegg,
  • kontorbygg,
  • lagerbygg,
  • lagerleie,
  • leietakerpåkostning,
  • leietakertilpasninger,
  • næringsbygg,
  • næringslokaler,
  • ombygging,
  • påkostning leide lokaler,
  • tilpasninger leietaker,
  • kmva,
  • leasing,
  • fordeling,
  Påkostninger (leietaker)
  435 1427 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan