Leie av fast eiendom

Påkostninger (leietaker)

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1120 Bygningsmessige anlegg
Debet
1265 Fast bygningsinventar, leide lokaler
Debet

Der hvor lokalene leies, og leietakeren innreder lokalene etter eget behov og for egen regning, anses innredningen som leietakers eiendel og skal klassifiseres som et varig driftsmiddel i regnskapet. Kostnaden balanseføres og avskrives over brukstiden, som ofte vil være sammenfallende med den antatte leieperioden. Gir leieavtalen rett til forlengelse av leieperioden, og leietaker planlegger å benytte seg av denne retten, vil brukstiden for innredningen tilsvare leieperiode inklusive planlagt forlengelse.

Se forøvrig skillet mellom påkostninger og vedlikehold samt nærmere omtale av hva som anses som påkostning på fast eiendom.

Skatt

Påkoster leietaker et leid driftsmiddel, blir leietaker ifølge Skatte-ABC - Driftsmiddel punkt 6.6 normalt ikke eier av påkostningen. Dette gjelder selv om eieren ved utløpet av leietiden skal kompensere leietakeren for påkostningen. Kostnadene til påkostning kan derfor ikke saldoavskrives hos leietakeren. Påkostningene anses som en del av leiekostnaden, og føres til fradrag jevnt fordelt over leieperioden. Opphører leieforholdet, kan restbeløpet føres direkte til fradrag. Blir utleier eier av påkostning foretatt av leietaker, skal utleier beskattes for det beløp som utgjør fordelen for ham. Tidfesting av inntektsføringen skal skje når påkostningen er foretatt av leietaker. Se nærmere om dette i Skatte-ABC - Driftsmiddel punkt 6.6.

Skal derimot leietakeren fjerne eller ta med seg påkostningen, anses leietaker som eier av denne, og aktivering og avskrivning må foretas på leietakers hånd. Aktiveringen tilføres samme saldogruppe som det påkostede driftsmidlet ifølge Skatte-ABC - Driftsmiddel punkt 6.6. Påkostninger i forretningsbygg må f.eks. avskrives etter de reglene som gjelder for selve bygget. Hvis påkostningen f.eks. er en fast teknisk installasjon, må den avskrives på saldogruppe j.

Merverdiavgift

Leietakers bruk av lokalene er avgjørende for om påkostning i forbindelse med de leide lokalene er fradragsberettiget for inngående merverdiavgift eller ikke. Fradragsretten for leietaker er ikke avhengig av om utleier er frivillig registrert for utleie eller ikke.
Følgende vilkår må være oppfylt for at leietaker skal kunne kreve fradrag:

  • anskaffelsen må være relevant for den delen av virksomheten som har omsetning som omfattes av loven (relevanskriteriet)
  • anskaffelsen må være til bruk i egen avgiftspliktig virksomhet (tilordningskriteriet)
    I merverdiavgiftshåndboken står det om uttrykket "til bruk i" egen avgiftspliktig virksomhet: "Dette har i rettspraksis blitt uttrykt slik at for å innrømme fradrag må det være en naturlig og nær tilknytning mellom anskaffelsen og den avgiftspliktige virksomheten"

I MVA-håndbokens avsnitt Diverse andre saker til illustrasjon av fradragsrettens relevanskrav under stikkordene "Fradragsrett, Leide lokaler" står det:

"... Skattedirektoratet uttalte at en registrert leietaker har samme rett til fradrag for utgifter til påkostninger, vedlikehold mv. i leide lokaler som en næringsdrivende som driver virksomhet i egne lokaler. Det er en forutsetning at kostnadene fremstår som reelle utgifter for leietaker, og ikke bare representerer et utlegg for ham på utleiers vegne. Det skattemessige skillet mellom påkostninger og vedlikehold er uten betydning i denne forbindelse ..."

Videre må det i hvert tilfelle gjøres en konkret vurdering basert på avtale mellom utleier og leietaker, og hvorvidt det dreier seg om anskaffelser som er relevante for virksomheten. For hjelp til konkrete vurderinger, se MVA-håndbokens kapittel "Diverse andre saker til illustrasjon av fradragsrettens relevanskrav". Se spesielt avsnittene under stikkordene "Tilordning – utleiers kostnad" og "Tilordning – leietakers kostnad" helt til slutt i kapittelet.

Se merverdiavgiftsloven kapittel 8 og MVA-håndboken.

Dersom det er aktuelt med forholdsmessig fradrag fordi deler av lokalene er dedikert til avgiftsunntatt virksomhet, gjelder 5 % regelen ved fradragsføring av påkostning i forbindelse med de leide lokalene, se mval. § 8-2 (3) og (4) og temaet Forholdsmessig fradrag merverdiavgift.

Stikkord: 5% regelen, fabrikkbygninger, fabrikklokaler, fast eiendom, fordelingsnøkler under 5%, kaianlegg, kontorbygg, lagerbygg, lagerleie, leietakerpåkostning, leietakertilpasninger, næringsbygg, næringslokaler, ombygging, påkostning leide lokaler, tilpasninger leietaker, kmva, allokering, sne, leasing, forretningsbygg

Vedlikehold (leietaker)

Dekning av verdiforøkelse ved leieperiodens opphør

Vederlag for avvikling av leiekontrakt

Andre temaer