Leie av fast eiendom

Påkostninger (leietaker)

Vedlikehold (leietaker)

Dekning av verdiforøkelse ved leieperiodens opphør

Vederlag for avvikling av leiekontrakt

Skatt

Dersom leietaker mottar et engangsbeløp fra utleier for å avvikle leiekontrakt før utløpet av kontrakten, kan engangsbeløpet overføres til gevinst- og tapskonto. For leietaker anses leieavtalen som et immaterielt driftsmiddel, jf. Skatte-ABC. Gevinst ved realisasjon av driftsmidler som ikke kan saldoavskrives kan overføres til gevinst- og tapskonto, jf. sktl. § 14-53. Se også UTV 2004/541 pkt. 3.12.

Se eget tema for utleiers skattemessig behandling.

Stikkord: oppløsning, leasing

Andre temaer