Leie av fast eiendom

Påkostninger (leietaker)

Vedlikehold (leietaker)

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
Debet

Vedlikeholdskostnader som leietaker har i leieperioden skal som hovedregel kostnadsføres hos leietaker når kostnaden er påløpt, som vil si den perioden vedlikeholdsarbeidet er utført.

Se nærmere i punktet over vedrørende påkostninger. Det som ikke anses som påkostninger vil være vedlikehold. Se forøvrig skillet mellom påkostninger og vedlikehold samt nærmere omtale av hva som anses som vedlikehold av fast eiendom.

Skatt

Vedlikeholdskostnader som leietaker har, skal ifølge Skatte-ABC - Vedlikehold leid driftsmiddel punkt 9.2 som hovedregel fradragsføres hos leietaker det året arbeidet blir utført.

Det forekommer at en leietaker med leieavtale over et begrenset tidsrom påtar seg å bekoste omfattende vedlikeholdsarbeider som bringer leieobjektet tilbake i vesentlig bedre stand enn det var da det ble overtatt av leietaker. Kostnader som skal dekke et vedlikeholdsbehov som forelå ved overtakelsen av utleieobjektet anses ikke som leietakers vedlikeholdskostnader ifølge Skatte-ABC - Vedlikehold leid driftsmiddel punkt 9.2. For leietaker vil slike kostnader reelt sett være (tilleggs)husleie. Den økonomiske realiteten er den samme som om utleier hadde bekostet arbeidet og krevd dekning i form av (høyere) leie. I et slikt tilfelle må vedlikeholdskostnadene likestilles med engangsbetaling av husleie og fordeles over leieperioden.

Merverdiavgift

Leietakers bruk av lokalene er avgjørende for om vedlikehold i forbindelse med de leide lokalene er fradragsberettiget for inngående merverdiavgift eller ikke. Fradragsretten for leietaker er ikke avhengig av om utleier er frivillig registrert for utleie eller ikke.
Følgende vilkår må være oppfylt for at leietaker skal kunne kreve fradrag:

  • anskaffelsen må være relevant for den delen av virksomheten som har omsetning som omfattes av loven (relevanskriteriet)
  • anskaffelsen må være til bruk i egen avgiftspliktig virksomhet (tilordningskriteriet)
    I merverdiavgiftshåndboken står det om uttrykket "til bruk i" egen avgiftspliktig virksomhet: "Dette har i rettspraksis blitt uttrykt slik at for å innrømme fradrag må det være en naturlig og nær tilknytning mellom anskaffelsen og den avgiftspliktige virksomheten"

I MVA-håndbokens avsnitt Diverse andre saker til illustrasjon av fradragsrettens relevanskrav under stikkordene "Fradragsrett, Leide lokaler" står det:

"... Skattedirektoratet uttalte at en registrert leietaker har samme rett til fradrag for utgifter til påkostninger, vedlikehold mv. i leide lokaler som en næringsdrivende som driver virksomhet i egne lokaler. Det er en forutsetning at kostnadene fremstår som reelle utgifter for leietaker, og ikke bare representerer et utlegg for ham på utleiers vegne. Det skattemessige skillet mellom påkostninger og vedlikehold er uten betydning i denne forbindelse ..."

Videre må det i hvert tilfelle gjøres en konkret vurdering basert på avtale mellom utleier og leietaker, og hvorvidt det dreier seg om anskaffelser som er relevante for virksomheten.

For hjelp til konkrete vurderinger, se MVA-håndbokens kapittel Diverse andre saker til illustrasjon av fradragsrettens relevanskrav. Se spesielt avsnittene under stikkordene "Tilordning – utleiers kostnad" og "Tilordning – leietakers kostnad" helt til slutt i kapittelet.

Se merverdiavgiftsloven kapittel 8 og MVA-håndboken.

Dersom det er aktuelt med forholdsmessig fradrag fordi deler av lokalene er dedikert til avgiftsunntatt virksomhet, gjelder 5 % regelen ved fradragsføring av påkostning i forbindelse med de leide lokalene, se mval. § 8-2 (3) og (4) og temaet Forholdsmessig fradrag merverdiavgift.

Skatt

Leietakers vedlikeholdskostnader fradragsføres som hovedregel hos leietaker det året arbeidet utføres.

Vedlikehold som trer i stedet for leiekostnad

I Skatte-ABC omtales tilfellet der vedlikeholdskostnader likestilles med engangsbetaling av husleie og fordeles over leieperioden.

Utleieren (eieren) av eiendommen må på tilsvarende måte inntektsføre verdien av det omfattende vedlikeholdsarbeidet som leieinntekt. Verdien av vedlikeholdet tidfestes over leieperioden. Kostnader til vedlikehold vil samtidig være fradragsberettiget for utleieren som eier av eiendommen, og utleier kan fradragsføre vedlikeholdskostnaden det året arbeidet blir utført.

På denne måten vil den økonomiske realiteten bli den samme som om utleier hadde bekostet arbeidet og krevd dekning i form av (høyere) leie.

Stikkord: 5% regelen, fabrikkbygninger, fabrikklokaler, fast eiendom, fordelingsnøkler under 5%, leide lokaler, oppussing leide lokaler, reparasjon, reparasjon leide lokaler, reservedeler, vedlikehold kontorlokaler, kmva, allokering, sne, renovering, vedlikehold, reparasjon, leasing

Dekning av verdiforøkelse ved leieperiodens opphør

Vederlag for avvikling av leiekontrakt

Andre temaer