PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Vedlikehold (leietaker)

  Fast eiendom - leie

  • D6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Leietakers bruk av lokalene er avgjørende for om vedlikehold i forbindelse med de leide lokalene er fradragsberettiget for inngående merverdiavgift eller ikke. Fradragsretten for leietaker er ikke avhengig av om utleier er frivillig registrert for utleie eller ikke.
  Følgende vilkår må være oppfylt for at leietaker skal kunne kreve fradrag:

  • anskaffelsen må være relevant for den delen av virksomheten som har omsetning som omfattes av loven (relevanskriteriet)
  • anskaffelsen må være til bruk i egen avgiftspliktig virksomhet (tilordningskriteriet)
   I merverdiavgiftshåndboken står det om uttrykket "til bruk i" egen avgiftspliktig virksomhet: "Dette har i rettspraksis blitt uttrykt slik at for å innrømme fradrag må det være en naturlig og nær tilknytning mellom anskaffelsen og den avgiftspliktige virksomheten"

  Mva-håndbokens kapittel 8-1.4.9 avsnitt Utgifter/leid bygg:

  "... Skattedirektoratet uttalte at en registrert leietaker har samme rett til fradrag for utgifter til påkostninger, vedlikehold mv. i leide lokaler som en næringsdrivende som driver virksomhet i egne lokaler. Det er en forutsetning at kostnadene fremstår som reelle utgifter for leietaker, og ikke bare representerer et utlegg for ham på utleiers vegne. Det skattemessige skillet mellom påkostninger og vedlikehold er uten betydning i denne forbindelse ..."

  Videre må det i hvert tilfelle gjøres en konkret vurdering basert på avtale mellom utleier og leietaker, og hvorvidt det dreier seg om anskaffelser som er relevante for virksomheten.
  For hjelp til konkrete vurderinger, se MVA-håndbokens kapittel 8-1.4.9. Diverse andre saker til illustrasjon av fradragsrettens relevanskrav. Se spesielt avsnittene under margstikkordene "Tilordning – utleiers kostnad" og "Tilordning – leietakers kostnad" helt til slutt i kapittelet.

  Se merverdiavgiftsloven kapittel 8 og «Merverdiavgiftshåndboken (12. utgave) 2016 -> § 8-1. Hovedregel».

  Dersom det er aktuelt med forholdsmessig fradrag fordi deler av lokalene er dedikert til avgiftsunntatt virksomhet, gjelder 5 % regelen ved fradragsføring av vedlikehold i forbindelse med de leide lokalene, se mval. § 8-2 (3) og (4) og temaet «Forholdsmessig fradrag merverdiavgift -> Ubetydelighetsgrensen».

  Skatt

  I «Skatte-ABC 2016/17 -> Vedlikehold» pkt. 9.2 er skattemessig behandling av vedlikeholdskostnader omtalt. Skatteetaten har i SKD 3/17 utalt følgende:

  "37.2 Omfattende vedlikeholdsarbeider som leietaker forplikter seg til å bekoste I Skatte-ABC 2016/17 emnet "Vedlikehold", pkt. 9.2, er det en omtale av den skattemessige behandlingen av vedlikehold som leietaker foretar på leieobjektet. Som utgangspunkt er dette fradragsberettiget for leietaker når kostnadene pådras. Påtar leietaker seg å bekoste omfattende vedlikeholdsarbeider som bringer leieobjektet tilbake i vesentlig bedre stand enn det var da det ble overtatt av leietaker, anses dette som tilleggshusleie. Leietaker må i et slikt tilfelle fordele kostnadene over leieperioden. For utleier vil verdien av leietakerens vedlikeholdsarbeid bli ansett som leieinntekt som må inntektsføres over leieperioden. Utleier vil også ha fradragsrett for de vedlikeholdskostnadene som vedkommende på denne måten har blitt tilordnet. I Skatte-ABC 2016/17 er det lagt til grunn at tidfestingen av vedlikeholdskostnadene hos utleier skal fordeles over leieperioden. Skattedirektoratet har imidlertid vurdert dette på nytt og kommet til at vedlikeholdskostnadene kan fradragsføres hos utleier i det året arbeidet utføres, som om utleier hadde dekket dem selv. Kostnadene skal således ikke tidfestes over leieperioden. Neste utgave av Skatte-ABC vil bli endret i samsvar med dette."

  Stikkord:

  • 5% regelen,
  • fabrikkbygninger,
  • fabrikklokaler,
  • fast eiendom,
  • fast eiendom - leie,
  • fordelingsnøkler under 5%,
  • frivillig registrering,
  • leide lokaler,
  • oppussing leide lokaler,
  • reparasjon,
  • reparasjon leide lokaler,
  • reservedeler,
  • vedlikehold kontorlokaler,
  • leasing,
  • kmva,
  • fordeling,
  • oppussing,
  Vedlikehold (leietaker)
  312 1227 90 75 717

  Kontering

  Satser

  Kontoplan