Utleie av fast eiendom

Oppføring

Avskrivning

Etter regnskapsloven § 5-3 annet ledd skal «anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, [..] avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan».

Bygninger avskrives regnskapsmessig over forventet økonomisk levetid, og avskrivningene periodiseres som oftest per måned for å kunne utarbeide en korrekt periodisk regnskapsrapport. Dette er også i tråd med god regnskapsførerskikk, jf GRFS God regnskapsføringsskikk pkt.5.8.4.2.

Se nærmere omtale i temaet om avskrivninger.

Stikkord: avskriving, leasing

Påkostning

Vedlikehold

Endringsarbeider

Vederlag for avvikling av leiekontrakt