Utleie av fast eiendom

Oppføring

Avskrivning

Påkostning

Vedlikehold

Endringsarbeider

Konto
2299 Annen langsiktig gjeld
3605 Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig
Kredit

Bokføring/Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i et brev av 27. november 2018, SKD 271118, uttalt at i de tilfeller der en frivillig registrert utleier utfører tilpasninger av bygg som er under oppføring/rehabilitering etter leietakers ønsker, vil leietakers engangsbetaling for disse tilpasningene anses som et finansielt forskudd. Forskuddet må avregnes over leieperioden. Det vil altså ikke være anledning til å forskuddsfakturere hele beløpet inkl. merverdiavgift allerede første utleieår. Se mval. § 15-10 (3) og bff. § 5-2-6. Dette gjelder for de tilfeller der leietaker ønsker at det blir gjort endringer på leieobjektet under oppføring/rehabilitering etter at leieavtale er inngått.

Eksempler på endringsarbeider kan være:

  • standard på innredning økes, f.eks. fra laminat til dyrere parkett
  • vegger flyttes
  • bygging av ekstra garderobe eller kjøkken
Eksempel
Stikkord: bygg under oppføring, leasing

Vederlag for avvikling av leiekontrakt