PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Frivillig registrering for utleie

  Fast eiendom - utleie

  Frivillig registrering

  For å sikre likestilling mellom å eie et bygg hvor alle drifts- og vedlikeholdskostnader er fradragsberettiget for merverdiavgift, og å leie ut bygget som ikke har rett til fradrag for de samme kostnadene, kan utleier frivillig registreres i et særskilt register. Bygget eller anlegget må brukes i virksomhet fastsatt i mval. § 2-3 (1). Innholdet i begrepet næringsvirksomhet i merverdiavgiftsloven er ikke presisert, men i forarbeidene til merverdiavgiftsloven gis det uttrykkelig støtte for at virksomheten må være egnet til å gi overskudd, se Ot.prp. nr. 76 (2008-2009) punkt 6.8.1 og UTV 2013/1640.

  Kravene til frivillig registrering er:

  • Merverdiavgiftslovens øvrige betingelser for registrering må være oppfylt, se mval. § 2-1
  • Leiekontrakter må foreligge før registrering kan finne sted, se fmva. § 2-3-1
  • Leietaker må være avgiftsregistrert
  • De leide lokalene må benyttes i avgiftspliktig virksomhet

  Frivillig registrering er aktuelt ved utleie av (listen er ikke uttømmende):

  • Bygg og anlegg til MVA registrerte (inkl. fremleie)
  • Bygg eller anlegg kommuner etc. (inkl. fremleie)
  • Kaianlegg og brygger, se mval. § 6-30 for utleie til utenlandske fartøy
  • Hoteller (ikke romutleie i hotellvirksomhet)
  • Leasing/fremleie av fast eiendom til kommuner etc.
  • Lokaler til møter, kurs og selskap (ikke fra hotellvirksomhet, eller kombinert med servering). Gjelder også utleie av slike lokaler fra idrettslag som har billettinntekter under 3 mill. NOK.
  • Rom til overnatting i institusjoner, sykehushotell og internatskoler
  • Permanente anleggsbrakker og brakkerigg

  Bruker leietaker deler av arealet til ikke-avgiftspliktig virksomhet, vil denne delen ikke kunne inngå i den frivillige registreringen.

  Endringer fom. 1. juli 2014

  Kravet om søknad for frivillig registrering ved utleie av bygg og anlegg er opphevet for utleiere som allerede er avgiftsregistrert

  Fra og med 1. juli 2014 blir næringsdrivende og offentlig virksomhet som driver utleie av bygg og anlegg etter mval. § 2-3 (1) og (2), og er registrert i Merverdiavgiftsregisteret etter mval. § 2-1, ansett som frivillig registrert dersom leieforholdet behandles som merverdiavgiftspliktig. Se mval. § 2-3 (3).

  Det vil si at mange utleieforhold nå kan klassifiseres som avgiftspliktige på grunnlag av at utleier fakturerer husleien med utgående merverdiavgift, bokfører omsetningen som avgiftspliktig og innberetter dette på mva-meldingen.

  I en tidlig fase av utleieforholdet, før det er grunnlag for å fakturere husleie, kan man bruke avtale der det går fram at leien vil bli avgiftsberegnet som grunnlag for å oppfylle vilkåret om at leieforholdet behandles som merverdiavgiftspliktig, se mval. § 2-3 (3). Se FIN 171213 for spørsmål rundt begrepet «leier ut» i forbindelse med frivillig registrering. Utleier bør sørge for at det kommer klart fram i leieavtalen om det skal beregnes merverdiavgift på husleien eller ikke.

  Med ordlyden «leieforholdet» i ny mval. § 2-3 (3), understrekes det at lovendringen bare er gjeldende for det enkelte leieforholdet og ikke for hele utleievirksomheten.

  Det er fortsatt et krav for fradragsføring av inngående merverdiavgift at leiekontrakt er inngått.

  Endring i virkningstidspunktet for når den frivillige registreringsordningen skal gjelde fra

  Alminnelig fradragsrett etter mval. § 8-1 gir fradragsrett for inngående merverdiavgift kun for anskaffelser som er gjort fom. virkningstidspunktet for den frivillige registreringen. Inngående avgift på anskaffelser som er gjort før virkningstidspunktet kan fradragsføres etter reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør. Bl.a. gjelder at anskaffelsen blir tatt direkte i bruk i avgiftspliktig virksomhet. Dvs. at anskaffelser som først brukes utenfor avgiftspliktig virksomhet, ikke har rett til tilbakegående avgiftsoppgjør. Se mer om tilbakegående avgiftsoppgjør på tema «Registrering i merverdiavgiftsregisteret -> Tilbakegående avgiftsoppgjør».

  Frivillig registrering har tidligst kunnet skje med virkning fra og med den oppgaveterminen den elektroniske søknaden om registrering blir loggført i mottakssentralen som godkjent eller dersom søknaden er levert på papir, tidligst med virkning fra og med den oppgaveterminen søknaden ble postlagt.

  Med de nye bestemmelsene i mval. § 14-1 (4) og (5) gis utleier bedre tid til å innrette seg i forhold til ordningen med frivillig registrering for utleie av bygg og anlegg etter mval. § 2-3 (1), (2) og (3).

  Virkningstidspunktet for den frivillige registreringen etter mval. § 2-3 (1) og (2) kan tidligst skje med virkning fra og med en oppgavetermin som utløp de siste seks måneder før den elektroniske søknaden ble loggført i mottakssentralen eller dersom søknaden er levert på papir, tidligst med virkning fra og med en oppgavetermin som utløper de siste seks måneder før søknaden ble postlagt, se mval. § 14-1 (4).

  Virkningstidspunktet for den frivillige registreringen etter mval. § 2-3 (3) kan tidligst skje med virkning fra og med en oppgavetermin som utløp de siste seks måneder før avgiftsbehandlingen av utleieforholdet ble tilkjennegitt, se mval. § 14-1 (5). Her vil utleier kunne legge inngått leiekontrakt og fakturering av husleien til grunn for å ha tilkjennegitt en eventuell avgiftsbehandling av utleieforholdet.

  Eksempler på konsekvenser av virkningstidspunktet for frivillig registrering:

  Rekkevidden av registreringen

  MVA-håndboken sier:

  "Ordningen med frivillig registrering er etablert av hensyn til utleiers fradragsrett, og det vil i de fleste tilfelle være i søkers interesse å få innvilget en videst mulig registrering. En søknad blir derfor i utgangspunktet forstått slik at den omfatter all utleie av bygg eller anlegg til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Hvis enkelte enheter (bygg, seksjon, areal i bygg) ikke skal omfattes av registreringen må søkeren opplyse om det i registreringssøknaden. Også enheter som i fremtiden oppfyller vilkårene etter ordningen vil automatisk anses omfattet, med mindre utleier selv beslutter å holde dem utenfor ordningen og informerer skattekontoret om dette."

  For mer, se «Merverdiavgiftshåndboken (12. utgave) 2016 -> § 2-3. Frivillig registrering».

  Stikkord:

  • fabrikkbygninger,
  • fabrikklokaler,
  • fast eiendom,
  • fast eiendom - utleie,
  • frivillig registrering,
  • utleie eiendom,
  • utleie fast eiendom,
  • kmva,
  • leasing,
  Frivillig registrering for utleie
  304 1210 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan