Utleie av fast eiendom

Oppføring

Avskrivning

Påkostning

Konto
1100 Bygninger
Debet

Skatt

Blir utleier eier av påkostning foretatt av leietaker, skal utleier beskattes for det beløp som utgjør fordelen for ham. Tidfesting av inntektsføringen skal skje når påkostningen er foretatt av leietaker. Se nærmere om dette i Skatte-ABC - Driftsmiddel punkt 6.6. Den skattepliktige fordelen kan være et annet beløp enn leietakers utgifter, og må vurderes i hvert enkelt tilfelle, jf UTV 2013/742.

Den skattlagte fordelen hos utleier kan på aktiveres og avskrives. Fordelen føres på den aktuelle gruppen i saldosystemet som en påkostning. Ifølge SKD 190214 kan fordelen ikke avskrives lineært.

Skal derimot leietakeren fjerne eller ta med seg påkostningen, anses leietaker som eier av denne, og aktivering og avskrivning må foretas på leietakers hånd. Aktiveringen tilføres samme saldogruppe som det påkostede driftsmidlet ifølge Skatte-ABC - Driftsmiddel punkt 6.6. Se omtale i Fast eiendom - leie.

Merverdiavgift

For at utleier skal få fradrag for merverdiavgift ved påkostning avhenger dette av utleieres merverdiavgiftssituasjon og leietakers bruk. Utleier kan søke om frivillig registrering. Se mval. § 2-3 og temaet «Frivillig registrering for utleie» og nærmere omtale i avsnittet over om merverdiavgift ved utleie av fast eiendom.

Stikkord: 5% regelen, elektiske installasjoner, fabrikkbygninger, fabrikklokaler, fast eiendom, fordelingsnøkler under 5%, innredning, interiørarkitekt, oppussing, påkostning utleiebygg, renseanlegg, utleie eiendom, innstallasjoner, instalasjoner, kmva, allokering, sne, renovering, leasing

Vedlikehold

Endringsarbeider

Vederlag for avvikling av leiekontrakt