Utleie av fast eiendom

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3600 Leieinntekt fast eiendom, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Utleie av fast eiendom er utenfor merverdiavgiftsloven, se mval. § 3-11 (1). Utleier fakturerer husleie, andre drifts- og vedlikeholdskostnader og felleskostnader som er en del av utleievirksomheten uten merverdiavgift. Det er ikke fradrag for den inngående merverdiavgiften på disse kostnadene.

Fast eiendom omfatter både bebygget og ubebygget grunn, hus/bygninger, anlegg, jordbruk, skog mv. Begrepet innbefatter også faste anlegg for ventilasjon, oppvarming mv. i bygninger/anlegg ifølge Mva-håndboken § 1-3 første ledd b, jf Mva-håndboken § 3-11 første ledd.

Lagmannsretten har i to avgjørelser kommet fram til at utleie av stallplass til hest er utleie av fast eiendom og går inn under unntaket i mval. § 3-11, se LB 2001-617 og UTV 2006/1141.

I en prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet, SKD 041214, er utleie av lagerrom/minilager vurdert som avgiftsunntatt utleie av fast eiendom.

En utleier kan frivillig registreres for areal som brukes av avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 2-3 (1) a og tema «Frivillig registrering for utleie».

Utleie som bruker deler av lokalet til ikke-avgiftspliktig virksomhet

Frivillig registrert utleievirksomhet skal fakturere husleien inklusive merverdiavgift til leietakere som driver avgiftspliktig virksomhet. Dersom det leies ut til virksomhet som benytter lokalene til ikke-avgiftspliktig virksomhet, vil ikke denne delen av lokalene inngå i den frivillige registreringen, og leie for dette arealet skal faktureres uten merverdiavgift. Dette gjelder f.eks. et IT-selskap som har egne lokaler til kursvirksomhet hvor de driver undervisning som er unntatt fra merverdiavgiftsloven, se mval. § 3-5. Arealene som særskilt inngår i kursvirksomheten kan ikke inngå i registreringen og skal faktureres uten utgående merverdiavgift.

Kombinert virksomhet

For en leietaker som driver kombinert virksomhet, både avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig virksomhet, skal arealer som eksklusivt brukes til avgiftspliktig virksomhet faktureres med mva, mens arealer som eksklusivt brukes til ikke-avgiftspliktig virksomhet faktureres uten mva.

Ved tidsmessig delt bruk kan utleier bruke en forholdsmessig fordeling der brukstid er fordelingsnøkkelen for hva som faktureres med og uten merverdiavgift.

Brukes arealet løpende til både avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktige aktiviteter (myldreareal), og utleier ikke kjenner den eksakte sluttbruken, faktureres husleien inkludert utgående merverdiavgift. Utleier vil i dette tilfellet ha full fradragsrett for kostnader knyttet til dette arealet. Leietaker må gjøre en fordeling av fradraget for merverdiavgift ut i fra forholdet mellom avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig virksomhet.

Fellesarealer

For arealer som ikke er særskilt utleid og som benyttes av både avgiftspliktige leietakere og ikke-avgiftspliktige leietakere, f.eks. trapper, resepsjon, korridorer mv., foreligger det forholdsmessig fradragsrett for utleier. Den forholdsmessige fradragsretten for slike fellesarealer er begrunnet med at utleier iht. leiekontraktene normalt vil være forpliktet til å holde slike lokaler, og de må derfor anses som omkostninger ved oppfyllelsen av leieavtalene. Utleier må fordele kostnadene vedrørende fellesarealene ut i fra leietakernes avgiftsmessige status, dvs. i tråd med disponeringen av bygget til hhv. registrert virksomhet og ikke registrert virksomhet.

Fremleie

Skjer utleie i flere ledd, såkalt fremleie, må hvert enkelt ledd som fremleier være frivillig registrert og leietaker som bruker lokalene må drive avgiftspliktig virksomhet for at det skal foreligge fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader i forbindelse med vedlikehold og drift av bygget/lokalene. Det er ved fremleie heller ikke anledning til å fakturere husleien inklusive merverdiavgift uten å være frivillig registrert for utleie. Utleier kan ikke fakturere direkte til sluttbruker (fremleietaker), men må fakturere den/de leietaker(ne) som utleier har inngått leiekontrakt med.

Dersom bruker av det utleide arealet (fremleietaker) driver ikke-avgiftspliktig virksomhet, skal utleier fakturere leietaker (fremleier) husleie uten merverdiavgift for det arealet som benyttes av fremleietaker.

Eksempel

Bytte av leietakere og tomme lokaler

I overgangen mellom gammel og ny leietaker oppstår det ikke noe problem hvis den nye leietakeren driver samme avgiftsmessigtype virksomhet som den gamle. Dvs. er både ny og gammel leietaker avgiftspliktig virksomhet, beholder utleier fradragsretten uten at noe trenger å gjøres. Er derimot ny leietaker ikke avgiftsregistrert, opphører den frivillige registreringen for det aktuelle arealet, og fradragsretten for inngående merverdiavgift for utleier faller bort. Det kan i tillegg bli aktuelt å justere allerede fradragsført inngående merverdiavgift, se tema om når justering skal foretas.

Hvis lokalene blir stående tomme, f.eks. i påvente av anskaffelse av ny leietaker, har ikke utleier i prinsippet rett til å opprettholde den frivillige registreringen, da det ikke foreligger noen leiekontrakt for lokalene. Det vil således ikke være anledning til å fradragsføre inngående merverdiavgift løpende i denne perioden. Utleier har imidlertid mulighet til å korrigere den inngående merverdiavgiften, på en tilsvarende metode som ved tilbakegående avgiftsoppgjør, når leiekontrakt foreligger og leietaker er avgiftsregistrert. Utleier vil dermed få fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader til f.eks. strøm, renovasjon og vedlikehold i perioden lokalene har stått tomme. Fradragsretten forutsetter at lokalene var utleid til avgiftspliktig leietaker før de ble stående tomme, og er begrenset til en periode på tre år. Påløper det kostnader til oppussing eller ombygging av lokalene i den perioden lokalene står tomme, er det ingen tre-årsbegrensning, men lokalene må være utleid innnen seks måneder etter at byggetiltaket er ferdig. Dersom leiekontrakt ikke kommer på plass med avgiftspliktig leietaker før etter seks måneder, vil justeringsreglene regulere fradragsretten.

Stikkord: boksleie hest, bygninger, fabrikkbygninger, fabrikklokaler, fast eiendom, fellesanskaffelser, fryserilokaler, hall leie, halleie, hall-leie, hesteboks, husleie, hybel, idrettsanlegg, idrettshall, jordbrukseiendom, kaileie, kaiutleie, kontorbygg, kontorlokaler, kontorutleie, kostnadsfordeling, kurslokaler, lagerbygg, lagerutleie, landbrukseiendom, leasing, leie av kaiområde, leiligheter, lokaler, lokalutleie, møtelokaler, næringseiendom, næringslokaler, oppstalling hest, produksjonsbygg, produksjonslokaler, selskapslokaler, skogbrukseiendom, stallplass, tomt, tomteutleie, utleie eiendom, utleie tomt, utleievirksomhet, kommandittselskap, leasing, kmva, sport, landbruk, kostand, omkostning, allokering, jordbruk, leie, forretningseiendom, foretak

Oppføring

Avskrivning

Påkostning

Vedlikehold

Endringsarbeider

Vederlag for avvikling av leiekontrakt