Utleie av fast eiendom

Oppføring

Avskrivning

Påkostning

Vedlikehold

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
Debet

Vedlikeholdskostnader som utleier har i leieperioden skal som hovedregel kostnadsføres hos utleier når kostnaden er påløpt, som vil si den perioden vedlikeholdsarbeidet er utført.

Se nærmere i punktet over vedrørende påkostninger. Det som ikke anses som påkostninger vil være vedlikehold. Se forøvrig skillet mellom påkostninger og vedlikehold samt nærmere omtale av hva som anses som vedlikehold av fast eiendom.

Skatt

Det forekommer at en leietaker med leieavtale over et begrenset tidsrom påtar seg å bekoste omfattende vedlikeholdsarbeider som bringer leieobjektet tilbake i vesentlig bedre stand enn det var da det ble overtatt av leietaker. Utleieren må ifølge Skatte-ABC - Vedlikehold punkt 9.2.2 inntektsføre verdien av det omfattende vedlikeholdsarbeidet som leieinntekt. Verdien av vedlikeholdet tidfestes over leieperioden. Kostnader til vedlikehold vil samtidig være fradragsberettiget for utleieren som eier av eiendommen, og utleier kan fradragsføre vedlikeholdskostnaden det året arbeidet blir utført, slik at kostnaden til vedlikeholdet ikke skal tidfestes over leieperioden som for leieinntekten.

Merverdiavgift

Se nærmere omtale i avsnittet over om merverdiavgift ved utleie av fast eiendom.

Stikkord: reparasjon, leasing

Endringsarbeider

Vederlag for avvikling av leiekontrakt