Skattepliktig dekning av arbeidsreise og privatturer

Skattefri dekning fergekostnader for kjøretøyet - tjenestereise

Skattefri dekning fergekostnader for fører av kjøretøy samt passasjerer - tjenestereise

Forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser

Lønn

Dekker arbeidsgiver fergeutgifter for den ansatte som brukes både privat og på yrkesreiser, må kostnadene forholdsmessig fordeles. Fordeling blir mellom skattepliktige privaturer og skattefrie yrkesreiser.

Klippekort, verdikort e.l.

Kostnader til klippekort, verdikort e.l. må fordeles forholdsmessig mellom privat bruk og yrkesbruk. Man kan se bort i fra mindre faktiske fordeler ved privat bruk av klippekort/verdikort.

Månedskort, årskort o.l.

Ved dekning av månedskort, årskort ol. der kostnaden er fast og ikke et resultat av antall fergeturer, og kortet brukes både ved yrkes- og privatreiser gjelder følgende:

  • dersom den ansatte bruker kortet til daglig reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) er dekningen fullt ut skattepliktig
  • dersom den ansatte i noen utstrekning bruker kortet/brikken til private reiser, herunder sporadisk kjøring med bil mellom hjem og fast arbeidssted, skal den ansatte skattlegges for en skjønnsmessig andel. Fordelen kan normalt settes til 50 % av arbeidsgiverens kostnad. Kan reisene identifiseres brukes eksakt fordeling.
  • er kostnadene i hovedsak pådratt i forbindelse med yrkesreiser og den ansatte ikke bruker fergen på vei til eller fra fast arbeidssted (arbeidsreise), anses fordelen normalt være så liten at det ikke bør gis tillegg.

Se behandling av skattefri del og behandling av skattepliktig del ved dekning av fergekostnader.

Merverdiavgift

Se følgende tema for retten til å fradragsføre inngående merverdiavgift i de forskjellige tilfellene:

  • Skattefri dekning fergekostnader for kjøretøyet - tjenestereise
  • Skattefri dekning fergekostnader for fører av kjøretøy samt passasjerer - tjenestereise
  • Skattepliktig dekning av arbeidsreise og privatturer
Stikkord: allokering, yrkesreise, ferje, kostand, omkostning

Refusjon - Private kostnader