PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Beregning av feriepenger

  Feriepenger

  • LønnKun opplysningsplikt
  Satser
  Feriepenger
  Etter feriel. § 5 5 ukers ferie
  Personer under 60 år 10,2 % 12,0 %
  Personer over 60 år

  For inntekt inntil 6 G 12,5 % 14,3 %
  For inntekt over 6 G 10,2 % 12,0 %

  Temaet Beregning av feriepenger tar for seg reglene ved beregningssatser, feriepengegrunnlaget, feriepenger ved sykdom/permisjon og ved militær/sivil plikttjeneste.

  Feriepengegrunnlaget

  Feriepenger tjenes opp året før ferien avvikles, og dette kalles opptjeningsåret. Feriepengene beregnes av det arbeidsvederlaget som er utbetalt i opptjeningsåret. Som arbeidsvederlag regnes alle former for pengeytelser som kan sies å være opptjent ved arbeid. Ferieåret er det kalenderåret ferien avvikles.

  Ytelser som inngår i feriepengegrunnlaget:

  • vanlig lønn
  • bonuser/provisjoner når dette vederlaget er et resultat av personlig arbeidsinnsats.
  • overtidsgodtgjørelse
  • ulempe- og smusstillegg
  • skift- og akkordtillegg
  • sykepenger utbetalt i arbeidsgiverperioden og sykepenger inntil 10 dager betalt av arbeidsgiveren ved barn eller barnepassers sykdom (omsorgspenger)
  • kost som helt eller delsvis mottas som en del av arbeidsvederlaget skal inngå i beregningsgrunnlaget.

  Følgende ytelser inngår ikke i feriepengegrunnlaget:

  • utgiftsgodtgjørelser som gjelder bilhold, kost, losji eller andre reiseutgifter
  • utbetalte feriepenger
  • utdanningsstipend
  • andel av nettoutbytte/overskudd
  • fast godtgjørelse som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie (pensjonsinnskudd, forsikringspremier)
  • naturalytelser (fri bil, fri telefon, rimelig lån, fri bolig osv. - men ikke fri kost, jf. ovenfor)
  • styrehonorar mv
  • verdien av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser. Verdien av hel eller delvis kost som mottas som del av arbeidsvederlaget skal likevel tas med i feriepengegrunnlaget
  • sluttvederlag (defineres ikke som arbeidsvederlag og er ikke et resultat av personlig arbeidsinnsats)
  • sign-on-fees (defineres ikke som arbeidsvederlag og er ikke et resultat av personlig arbeidsinnsats)

  Sluttvederlag/"sluttpakker" skal ikke med i feriepengegrunnlaget. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at det skal beregnes feriepenger på sluttvederlaget. Hva som er skrevet i den enkeltes sluttavtale vil dermed være avgjøre i forhold til om det skal beregnes feriepenger av sluttvederlaget. Fremgår det ikke av avtalen at det skal betales feriepenger av sluttvederlaget, har arbeidstaker ikke krav på dette jf. ferielovens § 10 (1).

  A-meldingen

  Feriepengegrunnlaget skal ikke innrapporteres i a-ordningen.

  Feriepengesatser

  Feriepenger skal beregnes med minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget (den alminnelig prosentsats). Arbeidstakere over 60 år har rett på 2,3 prosent i tillegg til dette, altså tilsammen minimum 12,5 prosent. Se tabell over.

  Arbeidstaker har rett på tillegget på 2,3 prosent fom. fylte 60 år. Derfor skal arbeidsgiver avsette de ekstra 2,3 prosentene allerede i det året arbeidstaker fyller 59 år.

  Arbeidstakere over 60 år har ikke rett på feriepengetillegget på 2,3 prosent for den delen av feriepengegrunnlaget som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, såkalt 6 G. Grunnbeløpet endres 1. mai hvert år. For mer om grunnbeløp se ftrl. § 1-4. Ved beregning skal grunnbeløpet pr. 31.12 benyttes. For arbeidstakere som slutter i opptjeningsåret, skal grunnbeløpet på fratredelsestidspunktet gjelde.

  Feriepengeopptjening ved sykdom, permisjon o.l.

  Arbeidsgiver skal betale feriepenger av sykepenger i arbeidsgiverperioden (opptil 16 kalenderdager av en sykeperiode). Dette gjelder også for omsorgspenger inntil 10 dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom.

  Med arbeidsgiverperioden menes de første 16 dager av sykefraværsforløpet, for beregning av arbeidsgiverperioden se ftrl. § 8-19.

  I tilfellet hvor arbeidsgiver forskutterer fødselspenger eller sykepenger, dvs. utbetaler lønn direkte til arbeidstaker og får refusjon fra trygden med inntil 6G, har ikke arbeidsgiver plikt til å utbetale feriepenger av hele beløpet. Mange bedrifter har imidlertid egne avtaler som regulerer dette til arbeidstakers fordel.

  Folketrygden betaler feriepenger av:

  • sykepenger for inntil 48 dager hvert opptjeningsår, se ftrl. § 8-33
  • sykepenger i arbeidsgiverperioden som arbeidsgiver har fått refundert fra trygden for arbeidstakere med langvarig eller kronisk sykdom eller svangerskapsrelatert sykdom, se ftrl. § 8-20 eller av omsorgspenger for sykdom ut over 10 dager, se ftrl. §§ 9-8 og 9-9.
  • opplæringspenger og pleiepenger ved barns sykdom for inntil 12 uker (60 sykepengedager), se ftrl. § 9-17
  • svangerskapspenger for inntil 64 dager av stønadsperioden, se ftrl. § 14-4. Svangerskapspenger ytes til gravide som må slutte i arbeid på grunn av at arbeidsmiljøet kan være skadelig for fosteret.
  • foreldrepenger for inntil 12 uker med full sats eller for inntil 15 uker med 80 prosent av full sats, se ftrl. § 14-8. Begrepet foreldrepenger brukes om hele fødselspengeperioden og innbefatter derfor også de tre permisjonsukene før termin.

  Feriepengeopptjening under militær og sivil plikttjeneste

  En arbeidstaker som går ut i ulønnet fravær pga. pliktig militærtjeneste eller pliktig tjeneste i Sivilforsvaret eller Heimevernet, må ha vært ansatt i minst 3 måneder hos en arbeidsgiver for å ha rett til opptjening av feriepenger hos denne. Feriepengeopptjeningen begrenses opp til 3 måneder til sammen hvert opptjeningsår og arbeidstaker må gå tilbake til arbeidet etter endt tjeneste. Unntak er ved arbeidsgivers oppsigelse eller helsemessige forhold.

  Stikkord:

  • ferielønn,
  • feriepenger,
  • arbeidsvederlag,
  • lønn,
  Beregning av feriepenger
  304 1210 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan