PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Ferieavvikling

  Feriepenger

  Ordinær

  Arbeidstaker kan kreve at hovedferie på 18 virkedager skal gis i tidsrommet 1. juni - 30. september. Dette gjelder bare hvis ansettelse skjer før 15. august i ferieåret.

  Er ferietiden avtalt innenfor perioden 1. juni - 30. september, og må utsettes som følge av sykdom, permisjon, arbeidskamp mv., kan ikke arbeidstaker kreve å få avviklet den utsatte ferietiden innenfor denne perioden. Arbeidstakere som avvikler foreldrepermisjon i hele hovedferieperioden, kan motsette seg å avvikle ferien innen ferieårets utløp. Resterende ferie på 7 virkedager kan kreves tatt ut samlet innenfor ferieåret. Ved skriftlig avtale kan arbeidstaker ta ut inntil 12 virkedager (en uke er 6 virkedager) forskuddsferie eller overføre inntil 12 virkedager til neste ferieår.

  Manglende ferieavvikling

  Hvis arbeidstaker ikke har avviklet ferie i tråd med loven ved ferieårets utløp, skal ferietiden ikke slettes, men overføres til neste ferieår. Erstatning kan i tillegg kreves hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver, se feriel. § 7 (3) annet avsnitt.

  Ferieloven begrenser kun utbetaling av de lovpålagte feriedagene. Dvs. at alle feriedager ut over de lovpålagte som følger av enten tariffavtale eller individuell avtale kan utbetales dersom de ikke avvikles innenfor ferieåret eller overføres til neste ferieår. Lovpålagte feriedager etter ferieloven er 25 virkedager (6 virkedager i uken) som vil si 4 uker og en dag. Er det i avtale fastsatt 5 ferieuker vil dette si at 5 virkedager, som for de som har fem dagersuke utgjør 4 dager, kan utbetales.

  Ved avslutning av arbeidsforholdet

  Ved oppsigelse fra arbeidsgiver der oppsigelsestiden er 3 måneder eller lengre, kan ikke ferietiden medberegnes i oppsigelsestiden uten samtykke fra arbeidstaker. Arbeidstaker står fritt til å velge om allerede planlagt ferie skal avvikles i tidsrommet før fratredelse.

  Ved oppsigelse fra arbeidstaker kan ferie fastsettes og avvikles i tiden etter arbeidstakers oppsigelse, se feriel. §§ 6 og 7. Ved oppsigelse kan ikke fastsatt ferietid endres uten arbeidstakers samtykke, bortsett fra når uforutsette hendinger vil forårsake driftsproblemer og man ikke kan finne noen erstatter for jobben, se feriel. § 6 (3). Arbeidstaker kan kreve å få avviklet ferie før oppsigelsesfristens utløp hvis det ikke er tid til å avvikle dette innenfor hovedperioden.

  Når arbeidstaker avslutter sitt arbeidsforhold, skal opptjente feriepenger i foregående år, i inneværende år og feriedager som ikke er avviklet, men som det tidligere er trukket lønn for, utbetales ved siste lønning før fratredelsen, se feriel. § 11 (3).

  Ved sykdom

  Helt arbeidsufør i forbindelse med ferieavviklingen:

  • Før ferien: Arbeidstaker kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret, krever legeerklæring som må leveres arbeidsgiver senest siste arbeidsdag før ferien skulle startet
  • I løpet av ferien: Arbeidstaker kan kreve tilsvarende antall virkedager flyttet som ny ferie senere i ferieåret, krever legeerklæring som må leveres arbeidsgiver umiddelbart etter at arbeidet er gjenopptatt

  Se feriel. § 9.

  Ved permisjon

  • arbeidsgiver kan ikke legge ferie til permisjonstiden uten at arbeidstaker samtykker
  • arbeidstaker kan kreve å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstiden
  • fastsatt ferie som sammenfaller med permisjonstid, kan utsettes de virkedager ferie som er omfattet av permisjonstiden
  • arbeidsgiver kan i samsvar med feriel. §§ 6 og 7 legge ferie i den perioden arbeidstaker har utvidet foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5

  Under militærtjeneste/annen pliktig tjeneste

  • arbeidsgiver kan ikke legge ferie til tid hvor arbeidstaker har pliktig tjeneste i Heimevernet, Sivilforsvaret eller repetisjonsøvelse i Forsvaret
  • fastsatt ferie som sammenfaller med plikttiden, kan utsettes de virkedager ferie som er omfattet av permisjonstiden
  • arbeidsgiver kan i samsvar med feriel. §§ 6 og 7 legge feriefritid for ett år til perioden arbeidstaker utfører førstegangstjeneste i Forsvaret

  Under arbeidskamp

  • ferie kan fastsettes og kreves avviklet i samsvar med feriel. §§ 6 og 7
  • arbeidsgiver kan ikke endre tid for fastsatt ferie på grunn av lovlig arbeidskamp
  • utbetales ikke feriepenger, kan fastsatt ferie anses som ikke avviklet under fraværet

  Stikkord:

  • kmva,
  • avvikling,
  Ferieavvikling
  304 1210 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan