PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Feriefritiden

  Feriepenger

  Feriefritidens lengde

  Lengden på feriefritiden er fastsatt til 25 virkedager hvert ferieår. Med virkedager menes alle dager bortsett fra søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Dvs. at hvis den ansatte jobber 5 dager i uken har han rett på 21 dagers ferie, mens hvis arbeidsuken normalt teller 6 arbeidsdager, har den ansatte rett på 25 dagers ferie. Arbeidstakeren er dermed sikret 4 uker og 1 dag ferie som et minimum. Arbeidstakere over 60 år har rett på 6 virkedager ekstra. Hvis denne ekstrauken deles opp, har arbeidstaker bare rett på så mange dager som en normal arbeidsuke inneholder. Antall virkedager som legges til grunn kan være fastsatt i tariffavtale.

  Antall virkedager arbeidsgiveren legger til grunn vil påvirke beløpet som arbeidstakeren får utbetalt ved ferieavlønning.

  Under 60 år Over 60 år
  Ferielov Tariffavtale Ferielov Tariffavtale
  5 dagers uke 21 25 26 30
  6 dagers uke 25 30 31 36
  Sats 10,2 % 12,0 % 12,5 % 14,3 %


  Ved ansettelse i løpet av ferieåret gjelder:

  • ansettelse før 30. september i ferieåret - rett til full feriefritid, se også feriel. § 7 (1)
  • ansettelse etter 30. september i ferieåret - rett til feriefritid på 6 virkedager

  For andre spesielle bestemmelser som påvirker feriens lengde, se feriel. § 5 (4) til (6).

  Fastsettelse av feriefritiden

  Arbeidsgiver skal sammen med den enkelte arbeidstaker drøfte og fastsette feriefritiden i god tid før ferien. Klarer man ikke å komme til enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de rammer som fastsettes i feriel. §§ 7 til 9. Arbeidstaker har rett til å få vite fastsettelsen av ferietiden tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien starter (kan fravikes hvis dette forhindres av særlige grunner).

  Endring av feriefritiden

  Allerede fastsatt ferietid kan kun endres pga. uforutsette hendinger som vil skape vesentlige driftsproblemer og stedfortreder ikke kan skaffes. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal på forhånd drøfte endringen av ferietiden. Arbeidstaker har rett til å få bistand fra tillitsvalgt og plikter å oppgi ev. merutgifter som det vil kreves erstatning for. Bestemmelsene for endring av ferietid over, gjelder ikke ved avvikling av ferie i oppsigelsestiden eller under sykdom, permisjon, arbeidskamp mv. Se feriel. §§ 8 og 9.

  Stikkord:

  • 6 ferieuke,
  • 6 ferieuker,
  • 6. ferieuke,
  • ferielønn,
  • seks ferieuker,
  • sjette ferieuke,
  • arbeidsvederlag,
  • lønn,
  • ks,
  Feriefritiden
  304 1210 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan