PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utbetaling av feriepenger

  Feriepenger

  • LønnSkatteplikt - Opplysningsplikt - AGA

  Hovedregel

  Opptjente feriepenger i foregående år utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan kreve å få utbetalt feriepengene senest 1 uke før ferien tar til. Hvis ferien deles opp skal feriepengene fordeles tilsvarende. Den delen av feriepenger som overstiger lønn for normal arbeidstid kan utbetales sammen med feriepengene for hovedferien eller sammen med juni lønn. Se ferieloven § 11 (1).

  Det står ikke partene fritt å avtale tidligere utbetalingstidspunkt for feriepengene selv om begge skulle være interessert i det. Formålet med feriepengeordningen er å sikre at arbeidstaker har økonomisk mulighet til å avvikle ferien. Dette må gjennomføres på en måte som sikrer at feriepengene kompenserer for lønnsbortfallet og ikke benyttes til andre formål.

  Det kan koste arbeidsgiver dyrt dersom feriepenger utbetales i opptjeningsåret samtidig med eller inkludert i lønn, bonus, provisjon osv., altså et avvik fra den ordningen som ferieloven § 11 foreskriver. Dette var tilfellet i en dom i Agder Lagmannsrett fra desember i 2015, LA 2015-37805, hvor en arbeidsgiver som hadde utbetalt månedslønn inklusive feriepenger gjennom opptjeningsåret, ble pålagt å utbetale feriepenger en gang til ved ferieavviklingen i kalenderåret etter (ferieåret).

  Ifølge Arbeidstilsynet gjelder reglene rundt utbetaling av feriepenger for alle ansatte, også der hvor den ansatte eier selskapet, da grunnlaget for opparbeiding og utbetaling av feriepenger er ansettelsesforholdet.

  Trekkfrie utbetalinger

  Det skal ikke foretas forskuddstrekk på feriepenger når de utbetales i ferieåret og er beregnet etter ferieloven § 10 (2), jf. sktbl. § 5-7 (1) a og sktbf. § 5-7-1 (1) a.

  Avtalefestede feriepenger/lønn for opptjent ferietid som utbetales i ferieåret og som ikke overstiger 21 % av feriepenger beregnet etter ferieloven (12,34 % av feriepengegrunnlaget), er fritatt for forskuddstrekk når ytelsene er opptjent i opptjeningsåret, jf. skattebetalingsforskriften § 5-7-1 (1) bokstav b. For arbeidstakere over 60 år med rett til ekstra ferie gjelder grensen på 12,34 % tilsvarende, men det skal alltid gjennomføres forskuddstrekk i tillegget på 2,3 %, jf.skattebetalingsforskriften § 5-6-1 (1) bokstav b.

  For månedslønte som har hatt lønn hos arbeidsgiveren i hele opptjeningsåret, kan trekkfritaket i stedet gjennomføres for en vanlig månedslønn, samt for tillegg til månedslønnen som følger av ferieloven § 10 (2) («feriepengetillegget»). Etter skattebetalingsforskriften § 5-7-1 (2) er det også trekkfritak for tillegg for månedslønte med avtalefestede feriepenger, begrenset oppad til 12,3 %. Ved fritaket for trekk i en månedslønn omfatter trekkfritaket også verdi av bolig i arbeidsforhold, fordel ved privat bruk av arbeidsgiverens bil og verdien av andre løpende naturalytelser. Fritaket omfatter ikke akkordoverskudd, overtidsgodtgjørelse eller lignende tilleggsytelser. Har arbeidstakeren kun vært ansatt en del av det foregående året kan det ikke utbetales en trekkfri månedslønn.

  Trekkpliktige utbetalinger

  Tilleggsgodtgjørelse (2,3 %) for ekstra ferie for arbeidstakere over 60 år er trekkpliktig, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-1 (1) b.

  Utbetaling av feriepenger som er opptjent et tidligere år (to år tidligere enn ferieåret, jf. ferieloven § 11 (2)) ved oppspart ferie, er trekkpliktig dersom samlede feriepenger utbetalt i samme ferieår overstiger omlag en månedslønn. Det skal ikke foretas forskuddstrekk i feriepenger oppspart fra tidligere år, dersom dette kombineres med overføring til neste år av en tilsvarende andel av årets feriepenger.

  Ytelser i tillegg til regulære lovbestemte feriepenger for ferieåret er som hovedregel trekkpliktige. Akkordoverskudd, overtidsgodtgjørelse eller lignende tilleggsytelser er trekkpliktige. Forskuddsordningen er basert på at trekk over de øvrige månedene skal gi tilstrekkelig forskudd til dekning av forventet skatt for året, og unnlatt forskuddstrekk i tilleggsytelser vil gi for lite forskudd og resultere i restskatt.

  Det skal gjennomføres forskuddstrekk i feriepenger utbetalt til en arbeidstaker med fribeløpskort, når samlet utbetaling overstiger beløpsgrensen, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-1 (2). Dette gjelder selv om feriepengene er opptjent året før utbetalingsåret.

  Pensjonister har ikke fritak for forskuddstrekk i utbetaling av pensjon om sommeren, men i pensjon for desember (som også utbetales i desember). Pensjonister som skal betale kildeskatt av pensjon er ikke fritatt for trekk i desember måned.

  Nyansatte uten full feriepengeopptjening kan, dersom de arbeider istedenfor å ta ferie, få et for høyt forskuddstrekk. Ønsker disse arbeidstakerne et mer korrekt forskuddstrekk, må de kontakte sitt skattekontor for utskriving av korrigert skattekort.

  Ved opphør av arbeidsforhold i opptjeningsåret, skal opparbeidede feriepenger i inneværende år utbetales på siste lønning. Det skal alltid foretas forskuddstrekk i feriepenger som på grunn av fratreden utbetales i opptjeningsåret, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-1 (1) bokstav a. Tilsvarende gjelder for avtalefestede feriepenger eller avtalefestet lønn for opptjent feriefritid. Er det inngått tariffavtale eller annen forhåndsavtale etter ferieloven § 11 (9) om at feriepenger på grunn av fratreden før 31. desember i opptjeningsåret skal utbetales først etter 1. januar, har Finansdepartementet antatt at det ikke skal gjennomføres forskuddstrekk når utbetaling skjer.

  Det skal gjennomføres utleggstrekk i feriepenger hvis skatteoppkreveren ikke har gitt individuelt fritak, jf.skattebetalingsforskriften § 14-5-7.

  A-meldingen

  Utbetalte feriepenger skal innrapporteres som Kontantytelse - Feriepenger.

  I noen tilfeller skal Tilleggsinformasjon og/eller Spesifikasjon innrapporteres:

  Gjelder feriepenger for Tilleggsinformasjon Spesifikasjon Skatte- og avgiftsregel
  Lønn ved konkurs - statsgaranti mv. Lønn ved konkurs eller statsgaranti
  Lønn ved arbeidsmarkedstiltak Lønn ved arbeidsmarkedstiltak
  Hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfangstfartøy Hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfangstfartøy
  Lønn og annen godtgjørelse opptjent på norsk kontinentalsokkel - utlending Fra dato til dato Opptjent på kontinentalsokkel Opptjeningsland (landkode) Skattemessig bosatt (landkode)
  Lønn og annen godtgjørelse opptjent på norsk kontinentalsokkel på hjelpefartøy - utlending Fra dato til dato Opptjent på kontinentalsokkel Opptjeningsland (landkode = Norge) Skattemessig bosatt (landkode) Opptjent på hjelpefartøy
  Lønn og annen godtgjørelse opptjent på norsk kontinentalsokkel USA-avtalen - utlending Lønn første 60 dager Opptjent på kontinentalsokkel Opptjeningsland (landkode = Norge) NO Skattemessig bosatt (landkode) US
  Feriepenger opptjent i utlandet - tidligere år Fra dato til dato Opptjent på kontinentalsokkel Opptjeningsland (landkode)
  Skattefri arbeidsinntekt til barn under 13 år Skattefri arbeidsinntekt - barn under 13 år
  Arbeid i utlandet - spesifisert etter type ytelse Opptjent på kontinentalsokkel Opptjeningsland (landkode)
  Utenlandske sjøfolk som er trygdet i Norge uten å være skattepliktige Utenlandske sjøfolk som ikke er skattepliktige Skattemessig bosatt (landkode)
  Lønn fra den norske stat opptjent i utlandet Lønn fra den norske stat opptjent i utlandet Opptjeningsland (landkode)
  Lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig for person som er medlem av folketrygden Lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig Skattemessig bosatt (landkode)
  Svalbard Svalbardinntekt
  Jan Mayen og bilandene i Antarktis Jan Mayen og bilandene i Antarktis

  Utbetaling i praksis

  I praksis, for å spare arbeidsgiver for mye arbeid, er det mange som utbetaler feriepenger i stedet for lønn til de månedslønnede en fast måned i året, f.eks. i juni. Håndteres feriepengeutbetalingen på denne måten, kan arbeidsgiver utbetale vanlig lønn til den ansatte under ferieavviklingen.

  A-meldingen

  Feriepengegrunnlaget skal ikke innrapporteres i a-ordningen.

  Utbetaling i feriepengemåneden

  Ferieloven § 5 4 uker og 1 dag

  Avtalefestet ferie 5 uker

  Utbetaling av feriepenger

  10,2 % av feriepengegrunnlaget

  12 % av feriepengegrunnlaget

  + Tillegg / - fratrekk i lønn

  + 1/26 av fast månedslønn

  - 4/26 av fast månedslønn

  Forklaring av utbetalingsmetoden

  En måned er beregnet til gjennomsnittlig å ha 26 virkedager (inkl. lørdager). Beregningen er som følger (husk at en uke i ferieloven består av 6 virkedager): 6 virkedager i en uke x 52 uker i året = 312 virkedager i året 312 virkedager i året / 12 måneder i året = 26 virkedager i en måned

  Ferie i følge ferieloven (4 uker + 1 dag og 10,2 % feriepenger)

  Fast månedslønn utbetales (26/26) + Feriepenger opptjent foregående år utbetales (10,2 % av feriepengegrunnlaget) – full ferietid trekkes (25/26 av månedslønnen, dvs. 6 virkedager x 4 uker + 1 virkedag / 26 virkedager i måneden)

  Avtalefestet ferie (5 uker og 12 % feriepenger)

  Fast månedslønn utbetales (26/26) + Feriepenger opptjent foregående år utbetales (12 % av feriepengegrunnlaget) – full ferietid trekkes (30/26 av månedslønnen, dvs. 6 virkedager x 5 uker / 26 virkedager i måneden)

  Eksempler når arbeidstaker har full opptjening

  Eksemplene under er for arbeidstakere som har full opptjening.

  Grunnlagsdata

  Feriepengegrunnlag 528 000

  Månedslønn

  44 000
  Grunnbeløpet 85 245
  6G 511 470
  Feriepenger 10,2 % (ferielov) 53 856
  Feriepenger 12,0 % (avtale) 63 360
  Feriepengetillegg over 60 år 2,3 % av feriepengegrunnlaget inntil 6G 11 764
  Virkedager per måned 26

  Eksempel - feriepenger etter ferieloven - under 60 år

  Arbeidstakeren er under 60 år og får avregnet feriepengene i juni. Arbeidsgiveren kan enten utbetale feriepengene eller utbetale en trekkfri månedslønn og feriepengetillegget. Beløpet til utbetaling blir det samme uavhengig av hvilken metode arbeidsgiveren benytter.

  Alternativ 1 - Utbetaling av feriepengene:

  Feriepenger 53 856
  + Lønn 1 arbeidsdag i juni (44 000 * 1/26) 1 692
  = Trekkfrie feriepenger 55 548

  Alternativ 2 - Utbetale en trekkfri månedslønn samt feriepengetillegget:

  Månedslønn 44 000
  + Feriepengetillegg (feriepenger - lønn i ferien): 53 856 - (44 000*25/26) 11 548
  = Trekkfrie feripenger 55 548

  Eksempel - feriepenger etter ferieloven - over 60 år

  Arbeidstakeren er over 60 år og får avregnet feriepengene i juni. Arbeidsgiveren utbetaler en trekkfri månedslønn og feriepengetillegg.

  Månedslønn 44 000
  + Feriepengetillegg (feriepenger - lønn i ferien): (53 856 + 11 746) - (44 000*31/26) 13 158
  = Sum 57 158
  Trekkfritt 45 394
  Trekkpliktig 11 764

  Eksempel - tariffestede feriepenger - under 60 år

  Arbeidstakeren er under 60 år og får avregnet feriepengene i juni. Arbeidsgiveren utbetaler en trekkfri månedslønn og feriepengetillegg.

  Månedslønn 44 000
  + Feriepengetillegg (feriepenger - lønn i ferien): 63 360 - (44 000*30/26) 12 591
  = Sum, trekkfritt 56 591

  Eksempel - tariffestede feriepenger - over 60 år

  Arbeidstakeren er over 60 år og får avregnet feriepengene i juni. Arbeidsgiveren utbetaler en trekkfri månedslønn og feriepengetillegg.

  Månedslønn 44 000
  + Feriepengetillegg (feriepenger - lønn i ferien): (63 360 + 11 764) - (44 000*36/26) 14 201
  = Sum 58 201
  Trekkfritt 46 437
  Trekkpliktig 11 764

  Eksempler når arbeidstaker ikke har full opptjening

  Eksemplene under er for arbeidstakere som ikke har full opptjening.

  Grunnlagsdata
  Feriepengegrunnlag 130 000
  Månedslønn 23 400
  Daglønn (23 400 / 26) 900
  Feriepenger 10,2 % (ferielov) 13 260
  Feriepenger 12,0 % (avtale) 15 600
  Feriepengetillegg over 60 år 2,3 % 2 990
  Virkedager per måned 26

  Eksempel - feriepenger etter ferieloven - over 60 år

  Arbeidstakeren er over 60 år og får avregnet feriepengene i juni.
  Antall feriedager utgjør: feriepenger/daglønn = feriedager (16 250/900 = 18).

  Feriepenger 18 feriedager (13 260 + 2 990) 16 250
  + Lønn 8 arbeidsdager i juni (23 400*8/26) 7 200
  = Sum 23 450
  Trekkfritt 13 260
  Trekkpliktig (lønn i juni + tillegg over 60 år) 10 190

  Eksempel - tariffestede feriepenger - under 60 år

  Arbeidstakeren er under 60 år og får avregnet feriepengene i juni.
  Antall feriedager utgjør: feriepenger/daglønn = feriedager (15 600/900 = 17).

  Feriepenger 17 feriedager 15 600
  + Lønn 9 arbeidsdager i juni (23 400*9/26) 8 100
  = Sum 23 700
  Trekkfritt 15 600
  Trekkpliktig (lønn i juni) 8 100

  Ferie som ikke er avviklet

  Arbeidsgiver plikter å påse at arbeidstaker avvikler minimumskravet til feriedager etter ferieloven § 5.

  Ved overføring av feriedager til påfølgende år etter ferieloven § 7 (3) og ferieloven § 9, skal feriepengene for de overførte feriedagene utbetales i forbindelse med avvikling av disse, se ferieloven § 11 (2). Arbeidstakere som har avtalefestet ferie som følge av tariffavtale, kan ved skriftlig avtale overføre de avtalefestede feriedagene i tillegg til de tillatte feriedagene som følger av ferieloven § 7 (3) første avsnitt. Statens Personalhåndbok 11.2.3 Ferieloven m/kommentarer - Til § 7 (3) Forskuddsferie og overføring av feriedager.

  Arbeidstaker har etter 1. juli 2014 ikke lenger rett til å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet pga. sykdom eller foreldrepermisjon og som heller ikke er overført til påfølgende år. Arbeidstaker kan altså ikke få utbetalt lovpålagt ferie som ikke er avviklet. Disse dagene skal overføres til påfølgende år etter ferieloven § 7 (3) annet avsnitt.

  For private bedrifter som har avtalefestet ferie ut over den lovpålagte ferien, vil ikke de avtalefestede feriedagene være styrt av ferielovens krav om overføring av ikke avviklede feriedager. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enige, kan de avtalefestede feriedagene utbetales i form av feriepenger eller lønn.

  For arbeidsgivere som er underlagt tariffavtaler vil den tariffestede ferien være omfattet av ferielovens bestemmelser om automatisk overføring der ferie ikke er avviklet i strid med loven, ferieloven § 7 (3). Se PM-2009-04 Endringer i bestemmelser om ferie.

  Endring av stillingsbrøk i løpet av året

  Endrer en ansatt sin stillingsbrøk etter at feriepenger er avregnet (som oftest i juni), vil det være den stillingsbrøken som er brukt på avregningstidspunktet som skal legges til grunn ved utbetaling av lønn når ferien blir avviklet.

  Eksempel

  En ansatt som har 5 uker ferie har opptjent feriepenger i 60 % stilling. Det utbetales feriepenger i juni med trekk i lønn som skal utbetales ved ferieavviklingen. I juli avvikles 3 uker ferie. 1. september endres stillingsbrøken til 80 %. Siden det var 60 % stilling som var grunnlaget for avregningen i juni, er det denne stillingsprosenten som skal benyttes når det utbetales lønn for de resterende 2 uker med ferie som tas ut etter 1. september.

  Opphør av arbeidsforhold

  Alle opptjente feriepenger, opptjent både foregående år og inneværende år, samt feriedager som ikke er avviklet, men som det tidligere er trukket lønn for, skal utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden, se feriel. § 11 (3). Feriepenger som ikke lot seg beregne på dette tidspunktet kan utbetales ved sluttoppgjøret. Det er trekkplikt på feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret.

  Arbeidstaker og arbeidsgiver kan i forbindelse med opphør av arbeidsforhold avtale at feriepenger skal utbetales året etter at arbeidsforholdet opphørte, se FIN 22. mars 1999 i Utv. 1999/988. I dette tilfellet antar Finansdepartementet at det ikke skal gjennomføres forskuddstrekk når utbetaling skjer.

  Dødsfall

  Dør arbeidstakeren, skal alle opptjente feriepenger utbetales til boet sammen med det avsluttende lønnsoppgjør. Lønn og feriepenger som er opptjent før dødsfallet men som tidfestes etter dødsfallet er skattepliktig for dødsbo, enearving og gjenlevende ektefelle/samboer i uskifte når dødsfallet har funnet sted 1. januar 2014 eller senere, jf. skatteloven § 9-7 første ledd. Inntekt i form av lønn og feriepenger. som er opptjent av avdøde, men som tidfestes etter dødsfallet, skal ikke anses som personinntekt for verken gjenlevende ektefelle/samboer i uskifte eller enearving som overtar boet udelt.

  Det skal ikke foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift av denne type ytelser. Forutsetningen er at avdøde ikke hadde rettslig og faktisk adgang til å få lønnen utbetalt før dødsfallet.

  Lønn som er opptjent og utbetalt før dødsfall er både skatte-, trekk- og avgiftspliktig, og skal innrapporteres på den avdøde som vanlig lønn.

  Eksempel

  Arbeidstakeren døde 10.04.2015. Han hadde en månedslønn på kr 30 000, og lønnen ble utbetalt den 15. hver måned. Skattekortet viste 25 % forskuddstrekk. Opptjente feriepenger utgjør kr 43 200 for 2014 og kr 12 000 for 2015.

  Beløpene skal innrapporteres på den avdøde, og innrapporteringen for 2015 blir som følger:

  Lønn januar-mars:

  Innrapportering:

  Kontantytelse - Fastlønn

  Beløp:

  kr 90 000

  Lønn 1. - 10. april og opptjente feriepenger 2014 og 2015:

  Innrapportering:

  Kontantytelse - Lønn etter dødsfall

  Beløp:

  kr 65 200

  Trekk januar-mars:

  Innrapportering:

  Forskuddstrekk

  Beløp:

  kr 22 500

  Utbetalinger/trekk

  Trekke i feriepenger kan bare gjøres på opplistede punkter i arbeidsmiljøloven § 14-15 (2).

  Feriepengene fra folketrygden utbetales i siste halvdel av mai året etter opptjeningsåret.

  Stikkord:

  • femte ferieuke,
  • ferielønn,
  • feriepenger,
  • utbetalte feriepenger,
  • arbeidsvederlag,
  • lønn,
  Utbetaling av feriepenger
  304 1210 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan