Arbeidsgiver dekker feriereise eller familiens deltakelse på tjenestereise

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Feriereise og andre privatreiser

Dekker arbeidsgiver en privat feriereise for arbeidstaker og/eller familie er dette skattepliktig inntekt for arbeidstaker. Det samme gjelder for billettordninger med ubegrenset antall reiser i en periode, f.eks. årskort, “Travel Pass Unlimited” ol. Blir arbeidstaker på en privat reise, forhindret av uforutsette ytre forhold og arbeidsgiver dekker ekstra kostnader som arbeidstaker måtte få i forbindelse med forlengelse av reiser eller utgifter til hjemreisen, er dette skattepliktig for arbeidstaker. Det gjelder også selv om det er i arbeidsgivers interesse. Blir imidlertid en privat reise avbrutt og arbeidstaker blir beordret hjem, er merkostnadene ikke skattepliktig for arbeidstaker.

Ektefelles og/eller families deltakelse på tjenestereiser

Merkostnader ved dekning av reisekostnader for ektefelle/familie i forbindelse med en tjenestereise er skattepliktig for arbeidstaker, med mindre forholdene tilsier at ektefelles deltakelse er nødvendig f.eks. av helsemessige grunner.

Kostnader forbundet med ektefellens/familiens deltakelse skal innrapporteres på a-meldingen.

Forlengelse av tjenestereisen

Arbeidsgiver kan dekke et utvidet opphold på en tjenestereise hvis:

  • tjenestedelen av reisen er av minst to dagers varighet
  • utvidelsen bare omfatter inntil to døgn ekstra, og
  • arbeidsgiveren ikke må betale mer for reisen med et slikt utvidet opphold enn for en tilsvarende kortere, ren tjenestereise.

Arbeidstaker er skattepliktig for eventuelle merkostnader i forhold til hva den kortere tjenestereisen ville ha kostet. Se Skatte-ABC

Skyldes utvidet opphold på tjenestereise uforutsette omstendigheter, f.eks. innstilte flyavganger, er dekning av slike kostnader ikke skattepliktig for arbeidstaker. Se UTV 2010/866.

A-melding

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på private reiser som dekkes av arbeidsgiver, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: barn, bussbilletter, båtbilletter, ektefelle med på reise, fergebilletter, feriereise, ferietur, ferjebilletter, flybilletter, hotellopphold, kone, ledsager, ledsagergodtgjørelse, partner, privat reise, reiseoppgjør, samboer, togbillett, bussbilett, ferjebilletter, fritidsreise, ferge, jernbane, yrkesreise