Finansielle leasingavtaler, utleier

Finansielle leasingavtaler, leietaker

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1200 Maskiner og anlegg
Debet

Temaet tar for seg kostnadsføring og merverdiavgiftsbehandling av finansielle leasingavtaler.

Finansielle leieavtaler/leasingavtaler er avtaler der det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til eiendelen er overført til leietaker uten at eiendomsretten er overført, jf NRS 14.20.

Dersom en leieavtale innholder et av følgende punkter, er avtalen en finansiell leieavtale, jf NRS 14.26.

  • Leietaker har rett til kjøp av eiendelen til en pris som forventes å være vesentlig lavere enn markedsverdi på det tidspunkt retten kan benyttes. På tidspunkt for inngåelse av leieavtalen er det derfor rimelig sikkert at leietaker vil kjøpe eiendelen.
  • Estimert leieperiode går over det vesentligste av eiendelens økonomiske levetid.
  • Nåverdien av estimerte leiebetalinger tilsvarer i hovedsak markedsverdien av eiendelen ved inngåelse av leieavtalen.
  • Eiendelen er av så spesiell karakter at den, uten vesentlige endringer eller modifikasjoner, ikke kan brukes av andre enn leietaker.

Leieavtalen kan klassifiseres som finansiell ut i fra andre indikasjoner, alene og kombinert, jf NRS 14.27.

  • At leietaker ved å si opp leieavtalen står ansvarlig for et eventuelt tap for utleier
  • Det vesentligste av gevinst og tap som følge av variasjoner i markedsverdien på eiendelen tilfaller leietaker.
  • Leietaker har etter utløpet av den opprinnelige avtalen rett til å fornye denne for en tidsbegrenset periode, til en leie som ligger vesentlig under markedsleie for en tilsvarende eiendel.
  • Dersom det foreligger andre forhold som gjør det rimelig sikkert at leietaker vil overta leieobjektet i løpet av avtaleperioden eller senere.

Merverdiavgift

Det er fradrag for merverdiavgift for leie til bruk i merverdiavgiftspliktige virksomheter, jf mval § 8-1.

Bokføring

Leieavtalen behandles regnskapsmessig som om eiendelen er finanisert med lån som forrentes og tilbakebetales igjennom leieperioden. Eiendelen som leases skal balanseføres som et kjøp og forpliktelsen skal føres som et lån. Eiendelen skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan, jf rskl § 5-3, og forpliktelsen skal nedbetales gjennom avtalens lengde.
Den månedlige betalingen til utleier består av avdrag og renter. Avdragene reduserer gjelden/forpliktelsen og rentene føres som annen finanskostnad.

Når et selskap inngår en finansiell leasingavtale, reduserer dette den totale lånekapasiteten til selskapet.

Eksempel

Note

Etter rskl § 7-13 første ledd, skal det for hver post under varige driftsmidler opplyses om levetid og valg av avskrivningsplan. Det skal også opplyses om gjelden, jf rskl § 7-21.

Jf NRS 14.59 skal en leieavtale som balanseføres, føres som et anleggsmiddel. Det skal også skilles fra eide eiendeler i balansen hvis verdien er vesentlig. Gjelden prensenteres som øvrig annen gjeld.

Stikkord: rentekostnad leasing, kostand, omkostning, leie, leasing

Operasjonelle leasingavtaler, utleier

Operasjonelle leasingavtaler, leietaker

Finansielle og operasjonelle leasingavtaler, Små selskaper

Etableringsgebyr og forskuddsbetaling