PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Finansielle leasingavtaler, leietaker

  Finansielle og operasjonelle leieavtaler

  • D1200 Maskiner og anlegg
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Temaet tar for seg kostnadsføring og merverdiavgiftsbehandling av finansielle leasingavtaler.

  Finansielle leieavtaler/leasingavtaler er avtaler der det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til eiendelen er overført til leietaker uten at eiendomsretten er overført, jf NRS 14.20.

  Dersom en leieavtale innholder et av følgende punkter, er avtalen en finansiell leieavtale, jf NRS 14.26.

  • Leietaker har rett til kjøp av eiendelen til en pris som forventes å være vesentlig lavere enn markedsverdi på det tidspunkt retten kan benyttes. På tidspunkt for inngåelse av leieavtalen er det derfor rimelig sikkert at leietaker vil kjøpe eiendelen.
  • Estimert leieperiode går over det vesentligste av eiendelens økonomiske levetid.
  • Nåverdien av estimerte leiebetalinger tilsvarer i hovedsak markedsverdien av eiendelen ved inngåelse av leieavtalen.
  • Eiendelen er av så spesiell karakter at den, uten vesentlige endringer eller modifikasjoner, ikke kan brukes av andre enn leietaker.

  Leieavtalen kan klassifiseres som finansiell ut i fra andre indikasjoner, alene og kombinert, jf NRS 14.27.

  • At leietaker ved å si opp leieavtalen står ansvarlig for et eventuelt tap for utleier
  • Det vesentligste av gevinst og tap som følge av variasjoner i markedsverdien på eiendelen tilfaller leietaker.
  • Leietaker har etter utløpet av den opprinnelige avtalen rett til å fornye denne for en tidsbegrenset periode, til en leie som ligger vesentlig under markedsleie for en tilsvarende eiendel.
  • Dersom det foreligger andre forhold som gjør det rimelig sikkert at leietaker vil overta leieobjektet i løpet av avtaleperioden eller senere.

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for merverdiavgift for leie til bruk i merverdiavgiftspliktige virksomheter, jf mval § 8-1.

  Bokføring

  Leieavtalen behandles regnskapsmessig som om eiendelen er finanisert med lån som forrentes og tilbakebetales igjennom leieperioden. Eiendelen som leases skal balanseføres som et kjøp og forpliktelsen skal føres som et lån. Eiendelen skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan, jf rskl § 5-3, og forpliktelsen skal nedbetales gjennom avtalens lengde.
  Den månedlige betalingen til utleier består av avdrag og renter. Avdragene reduserer gjelden/forpliktelsen og rentene føres som annen finanskostnad.

  Når et selskap inngår en finansiell leasingavtale, reduserer dette den totale lånekapasiteten til selskapet.

  Eksempel

  Det er inngått en leieavtale om et driftsmiddel som har en beregnet nåverdi på kr 711 452, og avtaletiden er på seks år. Det årlige leiebeløpet er kr 144 000. Siden avtalen er en finnansiell leieavtale, skal den balanseføres som et kjøp som er lånefinansiert. De årlige innbetalingene går til nedbetaling av balanseført gjeld og renter på balanseført gjeld.

  Kommentar Debet Kredit Beløp
  Balanseføring av driftsmiddel og lån Konto 1200 Maskiner og anlegg Konto 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner Kr 711 452
  Leasingavgift År 1 Konto 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner Konto 1920 Bankinnskudd kr 144 000
  Avskrivninger År 1 til 6 (711 452/6) konto 601x Avskrivninger Konto 1200 Maskiner og anlegg Kr 118 575

  Driftsmidlet som er ført konto 1200 Maskiner og anlegg skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.

  Kommentar Debet Kredit Beløp Fradrag
  Avdrag år 2 Konto 1920 Bankinnskudd kr 144 000 Fradrag
  Nedbetaling av avsatt gjeld Konto 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner Kr 95 767
  Renteeffekt av gjenstående gjeld år 1 Konto 8159 Annen rentekostnad Kr 48 233

  Skjemaet for bokføring av finansiell leasing gir et fullstendig bokføringsforslag for hele avtaleperioden.

  Note

  Etter rskl § 7-13 første ledd, skal det for hver post under varige driftsmidler opplyses om levetid og valg av avskrivningsplan. Det skal også opplyses om gjelden, jf rskl § 7-21.

  Jf NRS 14.59 skal en leieavtale som balanseføres, føres som et anleggsmiddel. Det skal også skilles fra eide eiendeler i balansen hvis verdien er vesentlig. Gjelden prensenteres som øvrig annen gjeld.

  Stikkord:

  • rentekostnad leasing,
  • kostand,
  • omkostning,
  • leie,
  • leasing,
  Finansielle leasingavtaler, leietaker
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan