PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Finansielle leasingavtaler, utleier

  Finansielle og operasjonelle leieavtaler

  • D1200 Maskiner og anlegg
  • K3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Temaet tar for seg inntektsføring og merverdiavgiftsbehandling av finansielle leasingavtaler.

  Finansielle leieavtaler/leasingavtaler er avtaler der det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til eiendelen er overført til leietaker uten at eiendomsretten er overført, jf NRS 14.20.

  Dersom en leieavtale innholder et av følgende punkter, er avtalen en finansiell leieavtale, jf NRS 14.26.

  • Leietaker har rett til kjøp av eiendelen til en pris som forventes å være vesentlig lavere enn markedsverdi på det tidspunkt retten kan benyttes. På tidspunkt for inngåelse av leieavtalen er det derfor rimelig sikkert at leietaker vil kjøpe eiendelen.
  • Estimert leieperiode går over det vesentligste av eiendelens økonomiske levetid.
  • Nåverdien av estimerte leiebetalinger tilsvarer i hovedsak markedsverdien av eiendelen ved inngåelse av leieavtalen.
  • Eiendelen er av så spesiell karakter at den, uten vesentlige endringer eller modifikasjoner, ikke kan brukes av andre enn leietaker.

  Leieavtalen kan klassifiseres som finansiell ut i fra andre indikasjoner, alene og kombinert, jf NRS 14.27.

  • At leietaker ved å si opp leieavtalen står ansvarlig for et eventuelt tap for utleier
  • Det vesentligste av gevinst og tap som følge av variasjoner i markedsverdien på eiendelen tilfaller leietaker.
  • Leietaker har etter utløpet av den opprinnelige avtalen rett til å fornye denne for en tidsbegrenset periode, til en leie som ligger vesentlig under markedsleie for en tilsvarende eiendel.
  • Dersom det foreligger andre forhold som gjør det rimelig sikkert at leietaker vil overta leieobjektet i løpet av avtaleperioden eller senere.

  Merverdiavgift

  Utleie er merverdiavgiftspliktig omsetning jf mval § 3-1.

  Unntaket for merverdiavgift som gjelder for finaniseringstjenester, gjelder ikke for finanisell leasing, jf mval § 3-6 bokstav b.

  Bokføring

  Når et leasingselskap kjøper et driftsmiddel som skal leases ut, skal driftsmidlet føres som et omløpsmiddel i balansen. Selskapet må beregne nåverdien av fremtidige leieinntekter for å finne verdien av driftsmidlet som skal leases ut. Ved kontraktsinngåelse, blir nåverdien av fremtidige inntekter ført som en fordring på kunde og mot en inntektskonto. For at ikke hele nåverdien skal bli ført som inntekt første år, må balanseføringen av driftsmidlet utlignes og inntekten debiteres med tilsvarende. Dette fører til at inntekten blir differansen mellom nåverdi og kostpris ved kjøp av driftsmidlet.

  Eksempel

  Kjøpspris på et driftsmiddel er kr 600 000. Nåverdien av fremtidig inntekt er på kr 711 452. Diskoteringsrente på 8,5% og leasingperiode på 6 år. Årlige avdrag er satt til 144 000 kroner og betales i begynnelsen av året. Det blir ikke hensyntatt årlige justering av terminbeløp, slik at innbetalingen er lik igjennom hele seksårsperioden.

  Kommentarer Debet Kredit Beløp Mva
  Kjøp av produkt som skal leases ut Konto 1200 Maskin og anlegg Konto 1920 Bankinnskudd Kr 600 000 Fradrag
  Beregnet nåverdi av fremtidige leieinntekter Konto 1399 Andre fordringer Konto 3882 Salgssum anleggsmidler, avg.fritt salg Kr 711 452
  "Salg" ved utleie Konto 3889 Motkonto, balanseverdi solgte anleggsmidler Konto 1200 Maskiner og anlegg Kr 600 000

  Tabellen viser første og andre års avdrag, samt renteeffekten av restbeløpet. I år 2 blir det inntektsført en renteeffekt av gjennstående beløp pr 1.1 år 2. Altså beregnet nåverdi på kr 711 452 fratrukket første års avdrag, som blir kr 567 452. Renteeffekten er beregnet 8,5% av restbeløpet. Renteeffekten av restverdien blir beregnet hvert år i avtaleperioden. Skjemaet for bokføring av finansiell leasing gir et fullstendig bokføringsforslag for hele avtaleperioden.

  Kommentarer Debet Kredit Beløp Mva
  Avdrag år 1 Konto 1920 Bankinnskud Konto 1399 Andre fordringer Kr 144 000 Pliktig
  Avdrag år 2 Konto 1920 Bankinnskudd Konto 1399 Andre fordringer Kr 144 000 Pliktig
  Renteeffekt av restbeløp 1.1 år 2, 8,5% av kr 567 452 Konto 1399 Andre fordringer Konto 8055 Andre renteinntekter Kr 48 233

  Note

  Jf rskl § 7-19 skal det for hver post under eiendeler opplyses om fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

  Stikkord:

  • leasing anleggsmaskiner,
  • renteinntekter leasing,
  • leie,
  • intekter,
  • leasing,
  Finansielle leasingavtaler, utleier
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan