Finansielle leasingavtaler, utleier

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1200 Maskiner og anlegg
Debet
3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg
Kredit

Temaet tar for seg inntektsføring og merverdiavgiftsbehandling av finansielle leasingavtaler.

Finansielle leieavtaler/leasingavtaler er avtaler der det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til eiendelen er overført til leietaker uten at eiendomsretten er overført, jf NRS 14.20.

Dersom en leieavtale innholder et av følgende punkter, er avtalen en finansiell leieavtale, jf NRS 14.26.

  • Leietaker har rett til kjøp av eiendelen til en pris som forventes å være vesentlig lavere enn markedsverdi på det tidspunkt retten kan benyttes. På tidspunkt for inngåelse av leieavtalen er det derfor rimelig sikkert at leietaker vil kjøpe eiendelen.
  • Estimert leieperiode går over det vesentligste av eiendelens økonomiske levetid.
  • Nåverdien av estimerte leiebetalinger tilsvarer i hovedsak markedsverdien av eiendelen ved inngåelse av leieavtalen.
  • Eiendelen er av så spesiell karakter at den, uten vesentlige endringer eller modifikasjoner, ikke kan brukes av andre enn leietaker.

Leieavtalen kan klassifiseres som finansiell ut i fra andre indikasjoner, alene og kombinert, jf NRS 14.27.

  • At leietaker ved å si opp leieavtalen står ansvarlig for et eventuelt tap for utleier
  • Det vesentligste av gevinst og tap som følge av variasjoner i markedsverdien på eiendelen tilfaller leietaker.
  • Leietaker har etter utløpet av den opprinnelige avtalen rett til å fornye denne for en tidsbegrenset periode, til en leie som ligger vesentlig under markedsleie for en tilsvarende eiendel.
  • Dersom det foreligger andre forhold som gjør det rimelig sikkert at leietaker vil overta leieobjektet i løpet av avtaleperioden eller senere.

Merverdiavgift

Utleie er merverdiavgiftspliktig omsetning jf mval § 3-1.

Unntaket for merverdiavgift som gjelder for finaniseringstjenester, gjelder ikke for finanisell leasing, jf mval § 3-6 bokstav b.

Bokføring

Når et leasingselskap kjøper et driftsmiddel som skal leases ut, skal driftsmidlet føres som et omløpsmiddel i balansen. Selskapet må beregne nåverdien av fremtidige leieinntekter for å finne verdien av driftsmidlet som skal leases ut. Ved kontraktsinngåelse, blir nåverdien av fremtidige inntekter ført som en fordring på kunde og mot en inntektskonto. For at ikke hele nåverdien skal bli ført som inntekt første år, må balanseføringen av driftsmidlet utlignes og inntekten debiteres med tilsvarende. Dette fører til at inntekten blir differansen mellom nåverdi og kostpris ved kjøp av driftsmidlet.

Eksempel

Note

Jf rskl § 7-19 skal det for hver post under eiendeler opplyses om fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Stikkord: leasing anleggsmaskiner, renteinntekter leasing, leie, intekter, leasing

Finansielle leasingavtaler, leietaker

Operasjonelle leasingavtaler, utleier

Operasjonelle leasingavtaler, leietaker

Finansielle og operasjonelle leasingavtaler, Små selskaper

Etableringsgebyr og forskuddsbetaling